Quyết định số 4056/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
63
lượt xem
5
download

Quyết định số 4056/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4056/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục chỉ tiêu thống kê đầu ra của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên để sử dụng trong thời gian thí điểm EMIS

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4056/QĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 4056/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ ĐẦU RA CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐỂ SỬ DỤNG TRONG THỜI GIAN THÍ ĐIỂM EMIS BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Căn cứ Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Căn cứ Quyết định số 37/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục chỉ tiêu thống kê đầu ra của Giáo dục Mầm non, Giáo dục Phổ thông và Giáo dục Thường xuyên để sử dụng trong thời gian thí điểm EMIS. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ðiều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Dự án SREM (để t/h); - Gửi đăng Website Bộ; - Lưu VT, Vụ KHTC. Phạm Vũ Luận FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Danh muc
Đồng bộ tài khoản