Quyết định số 407/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
71
lượt xem
3
download

Quyết định số 407/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 407/QĐ-TTg về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh cứu đói do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 407/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT -------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 407/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ HỖ TRỢ CÁC TỈNH CỨU ĐÓI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 872/BLĐTBXH- BTXH ngày 24 tháng 3 năm 2009), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bộ Tài chính xuất không thu tiền 1.950 tấn (một ngàn chín trăm năm mươi) gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh: Bắc Kạn: 600 tấn, Bắc Giang: 1.350 tấn. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Bắc Giang tiếp nhận số gạo nêu trên và hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Bắc Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Trung Hải; - Cục Dự trữ Quốc gia; Nguyễn Tấn Dũng - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: KTTH, ĐP, KGVX, TKBT, TH, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, KTN (3).
Đồng bộ tài khoản