Quyết định số 41/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 41/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2000/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2000/QĐ-BTC

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******I Đ c l p - T do - H nh phúc ********* S : 41/2000/QĐ-BTC Hà N i, ngày 17 tháng 03 năm 2000 Q UY T Đ NH C A B T ÀI C HÍ N H S 4 1 / 2 0 0 0 / Q Đ / BT C NG À Y 1 7 T H Á NG 3 NĂ M 2 0 0 0 V V I C S A Đ I , B S U N G T Ê N V À T H U SU T C A M T S N H Ó M M T H À N G T R O NG BI U T H U T H U N H P K H U Ư U Đ ÃI B T RƯ NG B T ÀI CH ÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c khung thu su t quy đ nh t i Bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành kèm theo Ngh đ nh s 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 c a U ban thư ng v Qu c h i khóa X; Căn c Đi u 1 Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998; Căn c Đi u 14 - Quy t đ nh s 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c đi u hành xu t nh p kh u hàng hoá năm 2000; Căn c ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 238/CP-KTTH ngày 10 tháng 03 năm 2000 c a Chính ph v vi c tăng thu nh p kh u đ i v i m t s m t hàng khi không áp d ng bi n pháp h n ch nh p kh u; Sau khi tham kh o ý ki n tham gia c a các B , Ngành có liên quan và theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu ; Q UY T Đ NH: Đ i u 1 : S a đ i, b sung tên và m c thu su t c a m t s nhóm m t hàng quy đ nh t i Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1803/1998/QĐ/BTC ngày 11/12/1998 c a B trư ng B Tài chính và các Danh m c s a đ i, b sung tên và m c thu su t c a m t s nhóm m t hàng trong Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo Quy t đ nh s 29/1999/QĐ/BTC ngày 15/03/1999; Quy t đ nh s 139/1999/QĐ/BTC ngày 11/11/1999 c a B trư ng B Tài chính thành tên và m c thu su t m i quy đ nh t i Danh m c s a đ i, b sung tên và thu su t c a m t s nhóm m t hàng trong Bi u thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đ i u 2 : Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai hàng nh p kh u đã n p cho cơ quan H i quan b t đ u t ngày 01/04/2000. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh này đ u bãi b . Ph m Văn Tr ng (Đã ký) D AN H M C S A Đ I, B SUNG T ÊN VÀ T HU SU T C A M T S NHÓM M T HÀNG T RONG BI U T HU T HU NH P KH U Ư U ĐÃI (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 41/2000/QĐ-BTC ngày 17/03/2000 c a B trư ng B Tài chính) Mã s Mô t nhóm m t hàng Thu su t (%) Nhóm Phân nhóm
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1511 D u c và các thành ph n c a d u c đã ho c chưa tinh ch nhưng chưa thay đ i thành ph n hoá h c 1511 10 - D u thô: 1511 10 10 -- D u c 5 1511 10 90 -- Lo i khác 5 1511 90 - Lo i khác: 1511 90 10 -- Lo i đ s n xu t shortening 30 1511 90 90 -- Lo i khác 40 2815 Hydroxit natri (xút cottich), hydroxit kali; peroxit natri ho c peroxit kali - Hydroxit natri: 2815 11 00 -- D ng r n 10 2815 12 00 -- D ng dung d ch nư c (soda ki m ho c l ng) 20 2815 20 00 -Hydroxit kali 0 2815 30 00 - Peroxit natri ho c peroxit kali 0 2917 A xít polycacboxylic, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit c a chúng; các ch t d n xu t chúng đã halogen hoá, sunphonat hoá, nitro hoá ho c nitroso hoá - A xít polycacboxylic m ch th ng, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit c a chúng; các ch t d n xu t c a chúng: 2917 11 00 -- A xít oxalic, mu i và este c a nó 0 2917 12 00 -- A xít adipic, mu i và este c a nó 0 2917 13 00 -- A xít azelaic, mu i và este c a nó 0 2917 14 00 -- Anhydrit maleic 0 2917 19 00 -- Lo i khác 0 2917 20 00 -- A xít polycacboxylic cyclanic, cyclenic ho c 0 cyclotepenie, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit và các ch t d n xu t c a chúng - A xít polycacboxylic thơm, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit c a chúng; các ch t d n xu t chúng: 2917 31 00 -- Dibutyl orthophthalates 0 2917 32 00 -- Dioctyl orthophthalates 10 2917 33 00 -- Dinonyl ho c didecyl orthophthalates 0 2917 34 00 -- Este khác c a các axit orthophthalates 0 2917 35 00 -- Anhydrit phthalic 0 2917 36 00 -- A xít terephthalic và mu i c a nó 0 2917 37 00 -- Dimetyl terephthalate 0 2917 39 00 -- Lo i khác 0 3103 Phân khoáng ho c phân hoá h c, có ch a ph t phát 3103 10 00 - Supe ph t phát (su-pe lân) 10 3103 20 00 - X ba-zơ (x ph t phát) 0
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3103 90 - Lo i khác: 3103 90 10 -- Phân lân nung ch y 10 3103 90 90 -- Lo i khác 0 3105 Phân khoáng ho c phân hoá h c, ch a hai ho c ba thành ph n nitơ, ph t pho, kali; phân bón khác; các m t hàng c a chương này d ng viên ho c các d ng tương t ho c đóng trong bao bì tr ng lư ng c bì không quá 10 kg. 3105 10 00 - Các m t hàng c chương này d ng viên ho c các 0 d ng tương t ho c đóng trong bao bì, tr ng lư ng c bì không quá 10 kg. 3105 20 00 - Phân khoáng ho c phân hoá h c ch a ba thành ph n 5 nitơ, ph t pho và kali 3105 30 00 Diamoni dihydrogenorthophosphate (ph t phát diamoni) 0 3105 40 00 Amoni dihydrogenorthophosphate (ph t phát monoamoni) 0 và h n h p c a nó v i diamoni hydrogenorthophosphate (ph t phát diamoni) - Phân khoáng ho c phân hoá h c khác ch a hai thành ph n nitơ và ph t phát: 3105 51 00 -- Ch a nitơrat và ph t phát 0 3105 59 00 -- Lo i khác 0 3105 60 00 - Phân khoáng ho c phân hoá h c ch a hai thành ph n 0 ph t phát và kali 3105 90 00 - Lo i khác 0 3920 T m, phi n, màng, lá, d i khác b ng plastic, không x p và chưa đư c gia c , g n l p m t, b tr ho c k t h p tương t v i các ch t li u khác 3920 10 00 - T polyme etylen 10 3920 20 00 - T polyme propylen 10 3920 30 00 - T polyme styren 10 - T polyme vinyl clorua: 3920 41 00 -- Lo i c ng 10 3920 42 00 -- Lo i d o 20 - T polyme acrylic: 3920 51 00 -- T polymetyl metacrylat 10 3920 59 00 -- Lo i khác 10 - T polycacbonat, nh a alkyt, este polyallyl ho c các polyeste khác: 3920 61 -- T polycacbonat: 3920 61 10 --- Lo i làm băng t 10 3920 61 90 --- Lo i khác 10 3920 62 -- T polyetylen terephthalat: 3920 62 10 --- Lo i làm băng t 5
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3920 62 20 --- D ng màng 5 3920 62 90 --- Lo i khác 10 3920 63 -- T polyeste no: 3920 63 10 --- Lo i làm băng t 10 3920 63 90 --- Lo i khác 10 3920 69 -- T các polyeste khác: 3920 69 10 --- Lo i làm băng t 10 3920 69 90 --- Lo i khác 10 - T xen-lu-lo ho c các ch t d n xu t hoá h c c a chúng: 3920 71 -- T xen-lu-lo hoàn nguyên: 3920 71 10 --- Màng cellophane 5 3920 71 90 --- Lo i khác 10 3920 72 -- T s i lưu hoá: 3920 72 10 --- Màng cellophane 5 3920 72 90 --- Lo i khác 10 3920 73 -- T axetat xen-lu-lo: 3920 73 10 --- Màng cellophane 5 3920 73 90 --- Lo i khác 10 3920 79 -- T các ch t d n xu t xenlulo khác: 3920 79 10 --- Màng cellophane 5 3920 79 90 --- Lo i khác 10 - T plastic khác: 3920 91 00 -- T polyvinyl butyral 10 3920 92 00 -- T polyamit 10 3920 93 00 -- T nh a amino 10 3920 94 00 -- T nh a phenolic 10 3920 99 -- T plastic khác: 3920 99 10 --- Màng BOPP 5 3920 99 90 --- Lo i khác 10 Riêng: + B c th m dùng trong xây d ng 1 + Bông xenlulo làm đ u l c thu c lá 15 3923 Các s n ph m dùng trong v n chuy n ho c đóng gói hàng hoá, b ng plastic; nút, n p, mũ van và các lo i nút đ y khác b ng plastic 3923 10 00 - H p, hòm, thùng thưa và các lo i tương t 30 - Bao và túi (k c lo i hình nón): 3923 21 -- B ng polyme etylen: 3923 21 10 --- Bao d t 40
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3923 21 90 --- Lo i khác 30 3923 29 -- B ng plastic khác: 3923 29 10 --- Bao d t 40 3923 29 90 --- Lo i khác 30 3923 30 00 - Bình, chai, l , bình thót c và các s n ph m tương t 30 3923 40 - Su t ch , ng ch , lõi (bobbin) và các v t ph m tương t : 3923 40 10 -- Dùng cho phim đi n nh, nhi p nh, băng, và các s n 5 ph m tương t thu c nhóm 8523, 8524 3923 40 20 -- Dùng cho máy móc thu c nhóm 8444, 8445 và 8448 0 3923 40 90 -- Lo i khác 0 3923 50 00 - Nút, n p, mũ van và các nút đ y tương t 20 3923 90 00 - Lo i khác 30 Riêng: + Vòi và d u c a bình x t b ng nh a (tr vòi và d u c a 10 bình x t d u thơm, bình x t nư c hoa mã s 961610) +V ng kem đánh răng 10 + H p đ ng phim đi n nh 5 4015 S n ph m may m c và đ ph tr qu n áo (k c găng tay) dùng cho m i m c đích, b ng cao su lưu hoá, tr cao sư c ng - Găng tay: 4015 11 00 -- Dùng trong ph u thu t 20 4015 19 00 -- Lo i khác 20 4015 90 - Lo i khác: 4015 90 10 -- S n ph m b ng cao su có dát chì dùng đ tránh tia 5 phóng x khi ch p X-quang 4015 90 90 -- Lo i khác 20 4804 Gi y và bìa kraft không tráng, d ng cu n ho c t , tr lo i thu c nhóm 4802 ho c 4803 - Gi y gói hàng, lo i “kraftliner”: 4804 11 00 -- Lo i chưa t y 30 4804 19 00 -- Lo i khác 30 - Gi y kraft làm bao: 4804 21 -- Lo i chưa t y: 4804 21 10 --- Chưa in đ làm bao xi măng 3 4804 21 90 --- Lo i khác 15 4804 29 -- Lo i khác: 4804 29 10 --- Chưa in 10 4804 29 20 --- Gi y ph c h p đã in 10 4804 29 90 --- Lo i khác 15
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Gi y và bìa kraft khác có tr ng lư ng t 150g/m2 tr xu ng: 4804 31 -- Lo i chưa t y: 4804 31 10 --- Gi y kraft cách đi n 5 4804 31 90 --- Lo i khác 10 4804 39 00 -- Lo i khác 10 - Gi y và bìa kraft khác có tr ng lư ng trên 150g/m2 nhưng dư i 225g/m2: 4804 41 -- Lo i chưa t y: 4804 41 10 --- Gi y kraft cách đi n 5 4804 41 90 --- Lo i khác 30 4804 42 00 -- Lo i đã t y đ ng lo t toàn b và có t tr ng trên 95% 30 t ng tr ng lư ng s i là s i g thu đư c t quá trình s n xu t hoá h c 4804 49 00 -- Lo i khác 30 - Gi y và bìa kraft khác có tr ng lư ng t 225g/m2 tr lên: 4804 51 -- Lo i chưa t y: 4804 51 10 --- Gi y kraft cách đi n 5 4804 51 90 --- Lo i khác 30 4804 52 00 -- Lo i đã t y đ ng lo t toàn b và có t tr ng trên 95% 30 t ng tr ng lư ng s i là lo i s i g thu đư c t quá trình s n xu t hoá h c 4804 59 00 -- Lo i khác 30 Riêng: + Các lo i bìa, carton ph ng dùng làm bao bì, có đ ch u 30 b c t 3kgf/cm2 tr xu ng và đ ch u nén t 14kgf tr xu ng 6114 Qu n áo khác, d t kim, đan ho c móc 6114 10 00 - B ng len lông c u hay lông đ ng v t lo i m n 50 6114 20 00 - B ng s i bông 50 6114 30 - B ng s i nhân t o: 6114 30 10 -- Qu n áo du hành vũ tr , qu n áo ch ng cháy, áo giáp 5 ch ng đ n 6114 30 90 - Lo i khác 50 6114 90 - B ng v t li u d t khác: 6114 90 10 -- Qu n áo du hành vũ tr , qu n áo ch ng cháy, áo giáp 5 ch ng đ n 6114 90 90 -- Lo i khác 50 6904 G ch xây d ng, g ch lát n n, ngói lót, ngói đ m và các lo i tương t b ng g m, s 6904 10 00 - G ch xây d ng 50 6904 90 00 - Lo i khác 50
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7013 B đ ăn, đ nhà b p, đ v sinh, đ dùng văn phòng, đ trang trí n i th t ho c đ dùng cho các m c đích tương t b ng thu tinh (tr các s n ph m thu c nhóm 7010 ho c 7018) 7013 10 00 - B ng g m thu tinh 50 - B đ u ng b ng thu tinh, tr g m thu tinh: 7013 21 -- B ng pha lê chì: 7013 21 10 --- D ng bán thành ph m (phôi) 30 7013 21 90 --- Lo i khác 50 7013 29 00 -- Lo i khác 50 - B đ ăn (tr đ u ng) ho c đ nhà b p b ng thu tinh tr g m thu tinh: 7013 31 -- B ng pha lê chì: 7013 31 10 --- D ng bán thành ph m (phôi) 30 7013 31 90 --- Lo i khác 50 7013 32 00 -- B ng thu tinh có h s giãn n tuy n tính không quá 50 -6 5x10 đ Kenvin trong kho ng nhi t đ 0 đ C đ n 300 đ C 7013 39 00 -- Lo i khác 50 - Đ dùng b ng thu tinh khác: 7013 91 -- B ng pha lê chì: 7013 91 10 --- D ng bán thành ph m (phôi) 30 7013 91 90 --- Lo i khác 50 7013 99 00 -- Lo i khác 50 7303 00 Các lo i ng, ng d n, thanh d ng r ng b ng gang 7303 00 10 - Lo i có đư ng kính t 150mm đ n 600mm, dài t 5m 20 đ n 6m 7303 00 90 - Lo i khác 3 8432 Máy nông nghi p, làm vư n, lâm nghi p dùng cho vi c làm đ t ho c tr ng tr t, máy cán c , làm sân c th thao 8432 10 00 - Dàn c y 15 - B a đĩa, dàn x i, máy làm c và cu c: 8432 21 00 -- B a đĩa 15 8432 29 00 - Lo i khác 15 8432 30 00 - Máy gieo h t, máy tr ng cây, máy c y 5 8432 40 00 - Máy vãi phân hay máy r c phân hoá h c 5 8432 80 00 - Máy khác 5 8432 90 00 - Ph tùng 0 8436 Các lo i máy khác dùng trong nông nghi p, làm vư n, lâm nghi p, chăn nuôi gia c m, nuôi ong, k c máy ươm h t gi ng có l p thi t b cơ khí ho c thi t b nhi t; máy p tr ng gia c m và thi t b nuôi gà con (gà úm)
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8436 10 - Máy ch bi n th c ăn gia súc: 8436 10 10 -- Lo i dùng đ ng cơ diesel 15 8436 10 90 -- Lo i khác 5 - Máy chăm sóc gia c m, máy p tr ng gia c m và thi t b nuôi gà con (gà úm): 8436 21 00 -- Máy p tr ng gia c m và thi t b nuôi gà con (gà úm) 3 8436 29 00 -- Lo i khác 3 8436 80 - Máy khác: 8436 80 10 -- Máy ươm cây gi ng 3 8436 80 90 -- Lo i khác 3 - Các b ph n: 8436 91 00 -- C a máy chăm sóc gia c m, máy p tr ng gia c m và 0 thi t b nuôi gà con (gà úm) 8436 99 00 -- C a các máy khác 0 8437 Máy làm s ch, phân lo i ho c x p lo i h t ngũ c c hay các lo i rau đ u, qu khô; máy dùng trong công nghi p xay xát, ch bi n ngũ c c, rau đ u, qu khô, tr các lo i máy ki u trang tr i 8437 10 00 - Máy làm s ch, phân lo i ho c x p lo i h t ngũ c c hay 5 các lo i rau đ u khô 8437 80 - Máy khác: -- Máy xát v g o, đánh bóng g o ho c máy k t h p c hai ch c năng trên: 8437 80 11 --- Lo i dùng đ ng cơ diesel 15 8437 80 19 --- Lo i khác 5 -- Máy khác: 8437 80 91 --- Lo i dùng đ ng cơ diesel 15 8437 80 99 --- Lo i khác 5 8437 90 00 - Các b ph n 0 8544 Dây, cáp (k c cáp đ ng tr c) cách đi n (k c lo i đã đư c tráng men cách đi n ho c m l p cách đi n) và dây d n đi n đư c cách đi n, đã ho c chưa g n v i đ u n i. Cáp s i quang làm b ng các s i có v b c riêng t ng s i, đã ho c chưa l p v i dây d n đi n ho c đư c l p v i đ u n i đi n - Dây qu n (winding wire): 8544 11 -- B ng đ ng: 8544 11 10 --- Tráng sơn ho c men 10 8544 11 90 --- Lo i khác 5 8544 19 -- B ng v t li u khác: 8544 19 10 --- Tráng sơn ho c men 5 8544 19 90 --- Lo i khác 5 8544 20 - Cáp đ ng tr c và các dây d n đi n đ ng tr c khác:
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. -- Đã g n v i đ u n i: 8544 20 11 --- Ti t di n không quá 300mm2 15 8544 20 12 --- Ti t di n trên 300 mm2 đ n 400 mm2 5 8544 20 13 --- Cáp đi u khi n 10 8544 20 19 --- Lo i khác 1 -- Lo i chưa g n v i đ u n i: 8544 20 21 --- Ti t di n không quá 300 mm2 15 8544 20 22 --- Ti t di n trên 300 mm2 đ n 400 mm2 5 8544 20 23 --- Cáp đi u khi n 10 8544 20 29 --- Lo i khác 1 8544 30 00 - B dây đánh l a và b dây khác thu c lo i s d ng 5 trong xe c , máy bay hay t u thu - Các lo i dây d n đi n khác dùng cho đi n áp không quá 80V: 8544 41 -- Đã l p vào đ u n i đi n: 8544 41 10 --- Cáp dùng cho c quy 15 8544 41 20 --- Cáp đi n tho i, cáp đi n báo, cáp tr m vô tuy n ng m 0 dư i bi n 8544 41 30 --- Cáp đi n tho i, cáp đi n báo, cáp tr m vô tuy n, tr 15 lo i ng m dư i bi n --- Cáp đi n: 8544 41 41 ---- Cách đi n b ng PVC, PE, ti t di n không quá 300 15 mm2 8544 41 49 ---- Lo i khác 1 --- Lo i khác: 8544 41 91 ---- Cáp đi u khi n 10 8544 41 92 ---- Dây d n đi n b c nh a 15 8544 41 99 ---- Lo i khác 10 8544 49 -- Lo i khác: 8544 49 10 --- Cáp đi n tho i, cáp đi n báo, cáp tr m vô tuy n ng m 0 dư i bi n 8544 49 20 --- Cáp đi n tho i, cáp đi n báo, cáp tr m vô tuy n, tr 15 lo i ng m dư i bi n --- Cáp đi n: 8544 49 31 ---- Cách đi n b ng PVC, PE, ti t di n không quá 300 15 mm2 8544 49 39 ---- Lo i khác 1 --- Lo i khác: 8544 49 91 ---- Cáp đi u khi n 10 8544 49 92 ---- Dây d n đi n b c nh a 15 8544 49 99 ---- Lo i khác 10
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Các lo i dây d n đi n khác dùng cho đi n áp trên 80V, nhưng không quá 1000V: 8544 51 -- Đã l p v i đ u n i đi n: 8544 51 10 --- Cáp đi n tho i, cáp đi n báo, cáp tr m vô tuy n ng m 0 dư i bi n 8544 51 20 --- Cáp đi n tho i, cáp đi n báo, cáp tr m vô tuy n, tr 15 lo i ng m dư i bi n --- Cáp đi n: 8544 51 31 ---- Cách đi n b ng PVC, PE, ti t di n không quá 300 15 mm2 8544 51 39 ---- Lo i khác 1 --- Lo i khác: 8544 51 91 ---- Cáp đi u khi n 10 8544 51 92 ---- Dây d n đi n b c nh a 15 8544 51 99 ---- Lo i khác 10 8544 59 -- Lo i khác: 8544 59 10 --- Cáp đi n tho i, cáp đi n báo, cáp tr m vô tuy n ng m 0 dư i bi n 8544 59 20 --- Cáp đi n tho i, cáp đi n báo, cáp tr m vô tuy n, tr 15 lo i ng m dư i bi n --- Cáp đi n: 8544 59 31 ---- Cách đi n b ng PVC, PE, ti t di n không quá 300 15 mm2 8544 59 39 ---- Lo i khác 1 --- Lo i khác: 8544 59 91 ---- Cáp đi u khi n 10 8544 59 92 ---- Dây d n đi n b c nh a 15 8544 59 99 ---- Lo i khác 10 8544 60 - Các lo i dây d n đi n khác dùng cho đi n áp trên 1000V: -- Cáp đi n: 8544 60 11 --- Cách đi n b ng PVC, PE, ch u đư c đi n áp trên 1KV 15 đ n 35KV, ti t di n không quá 400 mm2 8544 60 19 --- Lo i khác 1 -- Lo i khác: 8544 60 91 --- Cáp đi n tho i, cáp đi n báo, cáp tr m vô tuy n ng m 0 dư i bi n 8544 60 92 --- Cáp đi n tho i, cáp đi n báo, cáp tr m vô tuy n, tr 15 lo i ng m dư i bi n 8544 60 99 --- Lo i khác 1 8544 70 - Cáp s i quang: 8544 70 10 -- Cáp đi n tho i, cáp đi n báo, cáp tr m vô tuy n ng m 0 dư i bi n
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8544 70 20 --- Cáp đi n tho i, cáp đi n báo, cáp tr m vô tuy n, tr 5 lo i ng m dư i bi n 8544 70 90 -- Lo i khác 1 8702 Xe ôtô ch 10 ngư i tr lên k c lái xe 8702 10 - Lo i l p đ ng cơ pít-tông đ t trong kh i đ ng b ng s c nén (diesel ho c n a diesel): 8702 10 10 -- Xe ch không quá 50 ngư i, k c lái xe 100 8702 10 90 -- Lo i khác 60 8702 90 - Lo i khác: 8702 90 10 -- Xe ch không quá 50 ngư i, k c lái xe 100 8702 90 90 -- Lo i khác 60 Riêng: * B linh ki n l p ráp c a lo i xe t 24 ch tr lên: + D ng CKD1 có thân và v xe chưa có l p sơn lót tĩnh 12 đi n + D ng CKD1 có thân và v xe đã có l p sơn lót tĩnh đi n 18 + D ng CKD2 có thân và v xe chưa có l p sơn lót tĩnh 5 đi n + D ng CKD2 có thân và v xe đã có l p sơn lót tĩnh đi n 7 + D ng IKD 3 * B linh ki n l p ráp c a lo i xe trên 15 ch đ n dư i 24 ch : + D ng CKD1 có thân và v xe chưa có l p sơn lót tĩnh 25 đi n + D ng CKD1 có thân và v xe đã có l p sơn lót tĩnh đi n 30 + D ng CKD2 10 + D ng IKD 3 * B linh ki n l p ráp c a lo i xe trên 10 ch đ n dư i 15 ch : + D ng CKD1 có thân và v xe chưa có l p sơn lót tĩnh 40 đi n + D ng CKD1 có thân và v xe đã có l p sơn lót tĩnh đi n 45 + D ng CKD2 20 + D ng IKD 5 * Xe ch hành khách trong sân bay 0 8703 Xe ôtô và các lo i xe khác có đ ng cơ đư c thi t k ch y u đ ch ngư i (tr các lo i thu c nhóm 8702), k c xe ch ngư i có khoang hành lý riêng và ôtô đua 8703 10 - Xe đư c thi t k đ c bi t đ đi du l ch trên tuy t; xe ôtô chơi gôn (golf car) và các lo i xe tương t : 8703 10 10 -- Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 100 8703 10 20 -- Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 100
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Xe khác có đ ng cơ pít-tông đ t trong đánh l a b ng tia l a: 8703 21 - Dung tích xi lanh không quá 1000cc: 8703 21 10 --- Xe c u thương 0 8703 21 20 --- Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 100 8703 21 30 --- Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 100 8703 22 - Dung tích xi lanh trên 1000cc nhưng không quá 1500cc: 8703 22 10 --- Xe c u thương 0 8703 22 20 --- Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 100 8703 22 30 --- Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 100 8703 23 -- Dung tích xi lanh trên 1500cc nhưng không quá 3000cc: 8703 23 10 --- Xe c u thương 0 8703 23 20 --- Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 100 8703 23 30 --- Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 100 8703 24 -- Dung tích xi lanh trên 3000cc: 8703 24 10 --- Xe c u thương 0 8703 24 20 --- Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 100 8703 24 30 --- Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 100 - Xe khác có đ ng cơ pít-tông đ t trong đánh l a b ng s c nén: 8703 31 -- Dung tích xi lanh không quá 1500cc: 8703 31 10 --- Xe c u thương 0 8703 31 20 --- Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 100 8703 31 30 --- Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 100 8703 32 -- Dung tích xi lanh trên 1500cc nhưng không quá 2500cc: 8703 32 10 --- Xe c u thương 0 8703 32 20 --- Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 100 8703 32 30 --- Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 100 8703 33 -- Dung tích xi lanh trên 2500cc: 8703 33 10 --- Xe c u thương 0 8703 33 20 --- Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 100 8703 33 30 --- Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 100 8703 90 -- Lo i khác: 8703 90 10 --- Xe c u thương 0 8703 90 20 --- Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 100 8703 90 30 --- Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 100 Riêng: + Xe ch ti n 0 + Xe tang l 0
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + D ng CKD1 c a nhóm 8703 có thân và v xe chưa có 40 l p sơn lót tĩnh đi n + D ng CKD1 c a nhóm 8703 có thân và v xe đã có l p 45 sơn lót tĩnh đi n + D ng CKD2 c a nhóm 8703 20 + D ng IKD c a nhóm 8703 5 8704 Xe có đ ng cơ dùng đ v n t i hàng hoá 8704 10 00 - Xe t đ , xe l t đư c thi t k đ s d ng cho đư ng 100 nh , h m - Lo i khác có đ ng cơ pít-tông đ t trong kh i đ ng b ng s c nén (diesel và n a diesel): 8704 21 00 -- T ng tr ng lư ng có t i t i đa không quá 5 t n 100 8704 22 -- T ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 5 t n nhưng không quá 20 t n: 8704 22 10 --- Trên 5 t n nhưng không quá 10 t n 60 8704 22 20 --- Trên 10 t n nhưng không quá 20 t n 30 8704 23 -- T ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 20 t n: 8704 23 10 --- T ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 20 t n đ n 50 t n 10 8704 23 90 --- Lo i khác 0 - Xe khác có đ ng cơ đ t trong đánh l a b ng tia l a: 8704 31 00 -- T ng tr ng lư ng có t i t i đa không quá 5 t n 100 8704 32 -- T ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 5 t n: 8704 32 10 --- T ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 5 t n nhưng không 60 quá 10 t n 8704 32 20 --- T ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 10 t n nhưng không 30 quá 20 t n 8704 32 30 --- T ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 20 t n đ n 50 t n 10 8704 32 90 --- Lo i khác 0 8704 90 - Lo i khác: 8704 90 10 -- T ng tr ng lư ng có t i t i đa không quá 5 t n 100 8704 90 20 -- T ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 5 t n nhưng không 60 quá 10 t n 8704 90 30 --- T ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 10 t n nhưng không 30 quá 20 t n 8704 90 40 --- T ng tr ng lư ng có t i t i đa trên 20 t n đ n 50 t n 10 8704 90 90 -- Lo i khác 0 Riêng: * B linh ki n l p ráp c a xe có tr ng t i không quá 5 t n: + D ng CKD1 có thân và v xe chưa có l p sơn lót tĩnh 15 đi n + D ng CKD1 có thân và v xe đã có l p sơn lót tĩnh đi n 20 + D ng CKD2 có thân và v xe chưa có l p sơn lót tĩnh 7
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đi n + D ng CKD2 có thân và v xe đã có l p sơn lót tĩnh đi n 10 + D ng IKD 3 * B linh ki n l p ráp c a xe có tr ng t i trên 5 t n nhưng không quá 20 t n: + D ng CKD1 có thân và v xe chưa có l p sơn lót tĩnh 7 đi n + D ng CKD1 có thân và v xe đã có l p sơn lót tĩnh đi n 12 + D ng CKD2 có thân và v xe chưa có l p sơn lót tĩnh 3 đi n + D ng CKD2 có thân và v xe đã có l p sơn lót tĩnh đi n 5 + D ng IKD 1 * Xe thi t k ch hàng đông l nh 10 * Xe thi t k ch rác 0 * Xe thi t k ch ti n 10 * Xe xi téc, xe thi t k ch a xít, xe thi t k ch khí bi tum 10 * Xe thi t k ch bê tông ư t 10 8712 00 Xe đ p hai bánh và xe đ p chân khác (k c xe xích lô) không l p đ ng cơ 8712 00 10 - Xe đ p đua 5 8712 00 20 - Xe đ p lo i khác (k c xe đ p tr em ki u ngư i l n, 80 tr xe đ p đ chơi tr em thu c nhóm 9501) 8712 00 90 - Lo i khác 80 9402 Bàn, gh , giư ng, t dùng trong ngành y, gi i ph u, nha khoa ho c thú y (ví d : bàn m , bàn khám, giư ng b nh có l p các b ph n cơ khí, gh nha khoa); gh c t tóc và các lo i tương t , có th xoay, nâng h ; ph tùng c a các m t hàng k trên 9402 10 - Gh nha khoa, gh c t tóc ho c các lo i tương t và các ph tùng c a chúng: 9402 10 10 -- Gh nha khoa 0 9402 90 90 -- Lo i khác 40 9402 90 - Lo i khác: 9402 90 10 -- Bàn, gh , giư ng, t , dùng trong y khoa, gi i ph u y 0 khoa, gi i ph u thú y và ph tùng c a chúng 9402 90 20 -- B qu y t đ làm th t c vé, cân hành lý sân bay 0 (checking) nhà ga và ph tùng c a chúng 9402 90 90 -- Lo i khác và ph tùng c a chúng 40
Đồng bộ tài khoản