Quyết định số 4173/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
50
lượt xem
8
download

Quyết định số 4173/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4173/2004/QĐ-BYT về việc ban hành Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khoẻ nhân dân" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4173/2004/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 4173/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T (V vi c ban hành k ni m chương "vì s c kh e nhân dân" và quy ch xét t ng k ni m chương "vì s c kho nhân dân") B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26/11/2003; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch B Y t , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này: 1. K ni m chương "Vì s c kho nhân dân" ghi nh n thành tích óng góp cho s nghi p xây d ng và phát tri n ngành y t Vi t Nam c a cán b , công ch c, viên ch c trong và ngoài ngành y t , k c ngư i nư c ngoài. 2. Quy ch xét t ng K ni m chương "Vì s c kho nhân dân". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Bãi b Quy t nh s 796/Q -BYT ngày 23/3/1999 c a B trư ng B Y t v vi c t ng thư ng Huy chương "Vì s c kho nhân dân". i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng, C c trư ng - B Y t , H i ng thi ua, khen thư ng B , Th trư ng ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương và Th trư ng y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B YT
  2. Tr n Th Trung Chi n QUY CH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG "VÌ S C KHO NHÂN DÂN" (Ban hành kèm theo Q s 4173/2004/Q -BYT ngày 19 /11/2004 c a B trư ng B Yt ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u1. K ni m chương " Vì s c kho nhân dân " là hình th c khen thư ng c a B trư ng B Y t t ng: 1. Cán b , công ch c, viên ch c có quá trình công tác trong ngành Y t , ã có nhi u thành tích óng góp cho s nghi p xây d ng và phát tri n ngành y t Vi t Nam. 2. Xét t ng t xu t cho ngư i có thành tích c bi t xu t s c, óng góp cho s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. i u 2. K ni m chương "Vì s c kho nhân dân" ư c xét t ng hàng năm nhân d p k ni m ngày Th y thu c Vi t Nam 27/2 và ch t ng thư ng m t l n. i u 3. Ngư i ư c t ng K ni m chương "Vì s c kho nhân dân" ư c nh n K ni m chương và B ng ch ng nh n K ni m chương "Vì s c kho nhân dân". Chương 2: I TƯ NG VÀ TIÊU CHU N XÉT T NG i u 4. i tư ng xét t ng: 1. Cán b , công ch c, viên ch c công tác trong ngành Y t . 2. Ngư i ngoài ngành Y t , ngư i nư c ngoài Vi t Nam. 3. Nh ng ngư i sau ây không thu c i tư ng xét t ng: a) Nh ng ngư i ã ư c t ng Huy chương "Vì s c kho nhân dân". b) Nh ng ngư i ang trong th i gian b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên. i u 5. Tiêu chu n xét t ng: 1. i v i cán b , công ch c, viên ch c làm vi c trong ngành y t , ph i có th i gian công tác trong ngành: 25 năm i v i nam và 20 năm i v i n .
  3. 2. i v i nh ng cán b , công ch c, viên ch c ang ho c ã làm vi c có th i gian t i thi u 24 tháng trong nh ng ngành ngh và a bàn sau ây ư c xét t ng K ni m chương " Vì s c kho nhân dân" trư c th i h n quy nh 5 năm: a) Công tác trong các ngành ngh : Lao, Phong, Tâm th n, X-Quang, Gi i ph u b nh, ph c v b nh nhân AIDS và tr c ti p v i các hoá ch t c h i. b) Công tác t i các cơ s y t ( huy n, xã, thôn, b n) thu c vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, vùng biên gi i và h i o. 3. i v i ngư i ngoài ngành Y t , ngư i nư c ngoài Vi t Nam có thành tích xu t s c t xu t có tác ng rõ r t n vi c hoàn thành nhi m v c a ngành, ư c t p th công nh n và B trư ng B Y t ánh giá cao, thì ư c xét t ng K ni m chương "Vì s c kho nhân dân". Chương 3: H SƠ, TH T C XÉT T NG K NI M CHƯƠNG "VÌ S C KHO NHÂN DÂN" i u 6. H sơ: 1. T trình ho c văn b n ngh xét t ng (M u 1). 2. Danh sách trích ngang ngh xét t ng (M u 2). (G i 03 b n danh sách) 3. B n khai thành tích cá nhân, có xác nh n c a Th trư ng ơn v (M u 3). ( ơn v gi l i b n khai thành tích cá nhân lưu h sơ) i u 7. Trình t l p h sơ: 1. Th trư ng cơ quan, ơn v thu c B Y t l p h sơ, danh sách các i tư ng thu c cơ quan mình và làm t trình g i v Thư ng tr c H i ng thi ua, khen thư ng B Y t . 2. Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương ti p nh n h sơ c a các ơn v , a phương mình; xét và làm t trình g i v Thư ng tr c H i ng thi ua, khen thư ng B Y t . 3. Giám c S Y t ho c Th trư ng y t ngành l p h sơ, danh sách các i tư ng thu c cơ quan, ơn v mình và làm t trình có xác nh n c a Lãnh o B ch qu n g i v Thư ng tr c H i ng thi ua, khen thư ng B Y t . 4. Ch t ch Công oàn y t Vi t Nam, Ch t ch T ng h i Y - Dư c h c Vi t Nam, Ch t ch H i ông y Vi t Nam, Ch t ch H i Dư c h c Vi t Nam và Ch t ch các H i ngh nghi p thu c lĩnh v c y t , l p h sơ, danh sách thu c cơ quan mình và có văn b n ngh B Y t xét t ng.
  4. 5. Các i tư ng ã ngh hưu trong ngành y t thu c cơ quan, ơn v nào, Th trư ng cơ quan, ơn v ó có trách nhi m l p h sơ và làm văn b n trình ngh xét t ng. Trư ng h p cơ quan, t ch c ã gi i th thì cơ quan, t ch c k th a ch c năng, nhi m v c a cơ quan t ch c ó l p h sơ và ngh xét t ng. 6. i v i ngư i ngoài ngành y t a phương, Giám c S Y t l p h sơ, danh sách và làm t trình có ý ki n c a lãnh o U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương g i Thư ng tr c H i ng thi ua, khen thư ng B . i v i ngư i ngoài ngành y t trung ương do các V trư ng, C c trư ng có liên quan, Th trư ng ơn v tr c thu c B l p h sơ, danh sách và có văn b n g i Thư ng tr c H i ng thi ua, khen thư ng B . 7. i v i ngư i nư c ngoài Vi t Nam làm vi c v i cơ quan, t ch c nào thì Th trư ng cơ quan, t ch c ó l p h sơ, danh sách và có văn b n g i v V H p tác Qu c t B Y t . V H p tác Qu c t xem xét và ph i h p cùng V Pháp ch trình B trư ng quy t nh. 8. i v i i tư ng quy nh t i kho n 2, i u 1 Quy ch này, Thư ng tr c H i ng thi ua, khen thư ng B xem xét và trình B trư ng quy t nh. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH: i u 8. H sơ ngh xét t ng K ni m chương "Vì s c kho nhân dân" c a các ơn v g i v Thư ng tr c H i ng thi ua, khen thư ng B Y t (V Pháp ch , B Y t ) thư ng xuyên trong năm. i u 9. Giao cho V trư ng V Pháp ch t ch c tri n khai th c hi n Quy ch này. M u1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do- H nh phúc , ngày tháng năm 200 T TRÌNH V VI C XÉT T NG K NI M CHƯƠNG " VÌ S C KHO NHÂN DÂN " Kính g i: B trư ng B Y t Theo Quy ch xét t ng K ni m chương " Vì s c kho nhân dân " c a B Y t , .............................(*) ngh xét t ng K ni m chương "Vì s c kho nhân dân" cho................ngư i, có danh sách trích ngang và b n thành tích cá nhân kèm theo. Trong ó:
  5. - Cán b công ch c ang công tác.......................... ngư i - Cán b công ch c ã ngh hưu.............................. ngư i - Cán b công ch c ư c xét trư c th i h n............ ngư i ......................................... (*) trình lãnh o B Y t xem xét, quy t nh. Th trư ng ơn v Ký tên, óng d u ( * ) Tên cơ quan, ơn v ngh (ghi rõ h tên) M u2 DANH SÁCH NGHN XÉT T NG K NI M CHƯƠNG " VÌ S C KHO NHÂN DÂN" TT H và tên Năm sinh ơn v Ngày vào Th i gian Ghi chú ngành y làm vi c NamN công tác t trong ngành (ngh hưu; xét trư c th i h n) ............ , ngày tháng năm Th trư ng ơn v Ký, óng d u (ghi rõ h , tên) M u3 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do- H nh phúc B N KHAI TÓM T T THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ( xét t ng K ni m chương "Vì s c kho nhân dân") I. Sơ lư c ti u s b n thân: - H và tên: - Ngày tháng năm sinh: - Nơi hi n nay: - ơn v ang công tác hi n nay: - Ngày vào ngành Y t :
  6. - Ngày ngh hưu ( i v i cán b ã ngh hưu) - S năm công tác trong ngành Y t : II. Tóm t t thành tích cá nhân trong quá trình công tác: III. Khen thư ng ã t ư c: IV. Xác nh n th i gian ư c xét t ng trư c th i h n quy nh 5 năm (n u có): Ngày tháng năm Xác nh n c a Th trư ng ơn v Ngư i khai ký tên (Ký tên, óng d u )
Đồng bộ tài khoản