Quyết định số 42/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 42/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2004/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Đại học Thái Nguyên do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2004/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 42/2004/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về thành lập Đại học Thái Nguyên; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1771/ĐH&SĐH ngày 11 tháng 3 năm 2004, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ cho Đại học Thái Nguyên; Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quy định các chuyên ngành đào tạo cụ thể. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Đại học Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản