Quyết định số 42-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 42-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42-TTg về việc thành lập Vụ Pháp chế thuộc Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 42-TTg Hà N i, ngày 24 tháng 1 năm 1997 QUY T NNH V VI C THÀNH L P V PHÁP CH THU C B Y T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11 tháng 10 năm 1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Xét ngh c a B trư ng B Y t vàB trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p V Pháp ch thu c B Y t giúp B trư ng B Y t qu n lý v công tác pháp ch c a B Y t . B trư ng B Y t quy nh c th nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a V Pháp ch . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . B trư ng B Y t , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản