Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 476/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án khôi phục, cải tạo QL70 đoạn km0÷km188 và dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng QL32 đoạn Nam Thăng Long – Cầu Diễn – Nhổn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 476/TB-BGTVT Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P KI M I M TI N TH C HI N D ÁN KHÔI PH C, C I T O QL70 O N KM0÷KM188 VÀ D ÁN C I T O, NÂNG C P M R NG QL32 O N NAM THĂNG LONG – C U DI N – NH N Ngày 08/10/2008, t i Văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p ki m i m ti n th c hi n D án khôi ph c, c i t o QL70 o n Km0÷Km188 và D án c i t o, nâng c p m r ng QL32 o n Nam Thăng Long – C u Di n – Nh n. Tham d cu c h p có i di n Lãnh o và chuyên viên c a các ơn v : V KH T, C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng CTGT, C c ư ng b Vi t Nam, Ban QLDA1 và Ban QLDA6. Sau khi nghe Ban QLDA1 và Ban QLDA6 báo cáo tình hình th c hi n d án và các thành viên d h p tham gia ý ki n, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1. Tình hình th c hi n c a các D án: 1.1. Tình hình th c hi n D án khôi ph c, c i t o QL70 o n Km0÷Km188. n nay các Nhà th u hoàn thành cơ b n ph n n n ư ng và các công trình trên tuy n, kh i lư ng thi công các l p m ng ư ng ch t kho ng 50%. Kh i lư ng thi công l p BTN r t th p, có nh ng gói th u chưa thi công l p BTN. Nhìn chung tình hình tri n khai thi công các gói th u u ch m, b trí l c lư ng thi công m ng, c bi t là các gói th u s 4, 6, 7, 8, và 12. Do v y trong th i gian t i c n ph i có bi n pháp tăng cư ng l c lư ng, t p trung quy t li t m i có th áp ng ư c ti n ra. Các nhà th u thu c Ti u d án 2 có khá hơn, cơ b n áp ng ư c ti n . 1.2. Tình hình th c hi n D án c i t o, nâng c p m r ng QL32 o n Nam Thăng Long – C u Di n – Nh n. o n Nam Thăng Long – C u Di n: a phương ang t p trung công tác T C ph c v cho vi c tri n khai thi công Gói th u s 1A. Gói th u s 2, công tác xây l p cơ b n hoàn thành, hi n ang vư ng m t s h dân và ư ng i n cao h th . a phương ang t p trung gi i t a, hoàn thành bàn giao m t b ng vào cu i quý IV/2008. o n C u Di n – Nh n: Công tác GPMB có nhi u vư ng m c do s h b nh hư ng l n, c bi t s h ph i tái nh cư; Công tác tái nh cư m i ch xác nh ư c a i m, hi n ang l p d án u tư xây d ng. Do c thù khó khăn vư ng m c v GPMB, a phương cam k t bàn giao m t b ng cho d án làm 2 giai o n: Giai o n 1, s ti n hành bàn giao t ng ph n và n tháng 6/2009 hoàn thành bàn giao toàn b m t b ng trên trái tuy n; Giai o n 2, n tháng 5/2010 hoàn thành bàn giao toàn b m t b ng bên ph i tuy n. 2. Yêu c u ti n c a các D án
  2. Hi n nay, ti n hoàn c a các D án trên r t c p bách, c bi t là D án khôi ph c, c i t o QL70 th i gian thi công còn l i không nhi u. Trong th i gian qua s quy t tâm thi công c a các Nhà th u chưa cao, s ôn c c a các Ban QLDA chưa quy t li t, s ph i h p gi a Ban QLDA v i Nhà th u, v i a phương và các cơ quan liên quan chưa ch t ch . M c dù B GTVT ã t ch c h p, i ki m tra hi n trư ng các D án trên nhi u l n nhưng k t qu chưa ư c như mong mu n. ây là các D án v m t xã h i có ý nghĩa c bi t, ư c s quan tâm l n c a r t nhi u c tri. B GTVT yêu c u các Ban QLDA, các Nhà th u thi công ph i Ny nhanh ti n thi công, s m hoàn thành công tác th m BTN c i thi n i u ki n i l i c a nhân dân, yêu c u ti n c a các D án c th như sau: 2.1. D án khôi ph c, c i t o QL70 o n Km0÷Km188: Ti n hoàn thành. - Gói th u s 15 trư c 30/11/2008 - Gói th u s 2, s 3 và s 17 trư c 31/12/2008. - Các gói th u còn l i trư c 15/01/2009. Bi n pháp th c hi n Yêu c u Ban QLDA1 và Ban QLDA6: - Rà soát năng l c thi công c a t t c các Nhà th u, x lý các Nhà th u không năng thi công theo quy nh hi n hành, xem xét i u chuy n kh i lư ng cho các nhà th u khác có năng l c th c hi n. - Ki m tra kh i lư ng thi công hàng tháng, ơn gi n hóa các th t c hành chính, Ny nhanh công tác nghi m thu thanh toán, t m ng cho các Nhà th u. - Ch trì giao ban v tình hình th c hi n c a D án nh m tăng cư ng công tác ki m tra, ôn c Tư v n, Nhà th u tri n khai úng ti n , ng th i báo cáo, xu t gi i quy t k p th i và d t i m nh ng v n phát sinh trong quá trình t ch c th c hi n. 2.2. D án c i t o, nâng c p m r ng QL32 o n Nam Thăng Long – C u Di n – Nh n: o n Nam Thăng Long – C u Di n: Yêu c u Ban QLDA6 ph i h p ch t ch v i a phương trong công tác GPMB, khNn trương t ch c th c hi n m b o ti n . o n C u Di n - Nh n: - C c BVN ch o Ban QLDA6 ph i h p ch t ch v i a phương khNn trương th c hi n, áp ng yêu c u v ti n GPMB như ã cam k t, trư c m t bàn giao m t ph n m t b ng trong tháng 10/2008 kh i công d án theo k ho ch. -V ngh c a C c ư ng b Vi t Nam b sung h ng m c tái nh cư và i u ch nh kinh phí GPMB D án QL32 o n C u Di n – Nh n: Giao V KH T gi i quy t các th t c i u ch nh, b trí v n có th gi i ngân k ho ch v n ã b trí năm 2008 cho công tác GPMB tái nh cư. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và s m tri n khai th c hi n m b o ti n D án.
  3. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng ( báo cáo); - Các ơn v d h p; - Tư v n, Nhà th u (Ban QLDA sao g i); - Lưu: VT, QLXD (3) Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản