Quyết định số 45/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
25
lượt xem
1
download

Quyết định số 45/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 45/2004/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Chiến lược phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 45/2004/QĐ-TTg

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45/2004/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHO VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1961/ĐH và SĐH ngày 16 tháng 3 năm 2004, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quy định các chuyên ngành đào tạo cụ thể. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. Nơi nhận : KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Ban Bí thư Trung ương Đảng, PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Văn phòng TW và các Ban của Đảng, - Văn phòng Quốc hội, Phạm Gia Khiêm - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Tòa án nhân dân tối cao, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Cơ quan TW của các đoàn thể, - Viện Chiến lược phát triển, - Học viện Hành chính quốc gia, - Công báo, - VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc,
  2. - Lưu : KG (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản