Quyết định số 4572/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định số 4572/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4572/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (tỷ lệ 1/2000) khu dân cư phường An Phú (giáp với Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, diện tích khoảng 36ha), quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4572/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 4572/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V PHÊ DUY T NHI M V QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN (T L 1/2000) KHU DÂN CƯ PHƯ NG AN PHÚ (GIÁP V I KHU LIÊN H P TH D C TH THAO R CH CHI C, DI N TÍCH KHO NG 36HA), QU N 2 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 3513/TTr-SQHKT ngày 30 tháng 9 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th (t l 1/2.000) khu dân cư phư ng An Phú (giáp v i khu Liên h p Th d c th thao R ch Chi c, di n tích kho ng 36ha) - qu n 2, v i các n i dung ch y u sau: 1. V trí, di n tích và gi i h n khu t quy ho ch: - V trí khu dân cư An Phú thu c m t ph n c a phư ng An Phú, qu n 2. Gi i h n như sau: + Phía ông: giáp r ch Bà t; + Phía Tây: giáp ư ng Nguy n Th nh ( i l ông Tây, t nh l 25 cũ); + Phía Nam: giáp v i d án khu nhà Sông Gi ng c a Công ty Phát tri n nhà Phú Nhu n;. + Phía B c: giáp ư ng Vư n Trúc hi n h u. Di n tích khu v c l p quy ho ch chi ti t (1/2000): kho ng 35,7ha (357.296,56m²). 2. Lý do và s c n thi t ph i l p quy ho ch:
  2. - Qu n 2 là m t qu n trung tâm m i có t c ô th hóa cao, cùng v i s phát tri n v m t kinh t - xã h i thì b m t ô th qu n 2 cũng ã có nh ng bư c chuy n bi n áng k . Có v trí k c n tr c ư ng ông Tây (ngã ba Cát Lái) và phía Tây khu Liên h p Th d c th thao R ch Chi c, khu dân cư phư ng An Phú c n ph i có m t pháp lý v quy ho ch chi ti t t l 1/2000 qu n lý và g n k t quy ho ch t i khu v c. - Vi c l p quy ho ch chi ti t khu v c này s là ti n các cơ quan chuyên ngành có cơ s qu n lý cũng như ra các nh hư ng phát tri n ô th trong hi n t i cũng như các giai o n ti p theo. - án quy ho ch chi ti t t l 1/2000 ư c thi t l p nh m xác nh m t cơ c u s d ng t và không gian ki n trúc cho m t khu dân cư ô th ng b ; ch c năng chính cho khu t là và công trình h t ng xã h i. Ch c năng g m xây d ng m i ph c v kinh doanh, tái b trí ch cho d án Khu liên h p Th d c th thao R ch Chi c và các d án k c n, m t ph n gi l i ch nh trang - c i t o; hình th c ch y u là nhà cao t ng, nhà liên k có sân vư n và nhà bi t th . - Vi c nh hư ng quy ho ch m b o s phát tri n phù h p gi a quy ho ch chi ti t và quy ho ch chung toàn qu n và khu v c, gi a quy ho ch chi ti t t l 1/2000 và quy ho ch chi ti t t l 1/500 i v i các d án u tư, hài hòa gi a m c tiêu phát tri n và m c tiêu b o v môi trư ng thiên nhiên, môi trư ng xã h i trong i u ki n ô th hóa phát tri n chung. 3. M c tiêu c a án quy ho ch: - Quy ho ch khu ô th có s hài hòa và k t n i ng b v i khu v c xung quanh và khu ô th m i Th Thiêm, áp ng nhu c u ô th hóa và tình hình phát tri n t i khu v c. - H n ch t i a vi c xáo tr n i s ng và công trình ã xây d ng c a ngư i dân trong các khu v c ch nh trang, cân i hài hòa gi a l i ích chung c a Nhà nư c và l i ích riêng c a ngư i dân và các ch u tư. - S d ng t có hi u qu , ưu tiên qu t tái nh cư. T ch c b trí các công trình h t ng xã h i (thương m i, d ch v , trư ng h c, nhà tr , y t , th d c th thao…). Gi gìn c nh quan thiên nhiên, b o v môi trư ng sinh thái. - N i k t v i h th ng h t ng k thu t chung c a toàn khu v c theo úng nh hư ng quy ho ch. - T ch c b trí công trình công c ng h p lý gi a các khu , bao g m nhà tr , m u giáo), trư ng ti u h c, tr m y t , trung tâm thương m i d ch v ... Các công trình công c ng m b o bán kính ph c v h p lý cho t ng khu và có y u t liên k t ch t ch v i các khu v c lân c n. 4. Các nh hư ng quy ho ch d ki n: 4.1. Quy ho ch k t n i v không gian và h t ng v i quy ho ch chi ti t t l 1/2000 khu ô th m i An Phú (87ha) ã ư c phê duy t và khu Liên h p Th d c th thao R ch Chi c ang nghiên c u i u ch nh quy ho ch chi ti t:
  3. - Khu ô th An Phú (87ha) án i u ch nh quy ho ch chi ti t 1/2000 ã ư c S Quy ho ch - Ki n trúc thNm nh (Văn b n s 342/KQT -SQHKT, ngày 29 tháng 01 năm 2008) ang trình y ban nhân dân qu n 2 phê duy t, n m phía Tây, tr c ư ng i l ông Tây - Nguy n Th nh l gi i 120m là tr c chính c a thành ph xuyên gi a hai khu ô th , cung c p toàn b h th ng h t ng k thu t cho toàn khu v c. Ngoài ra, tr c ư ng chính l gi i 60m vào khu Liên h p Th d c th thao R ch Chi c cũng ư c xác nh l i v trí n i k t v i tr c ư ng ông Tây c a khu ô th An Phú, t i nút giao c t v i ư ng i l ông Tây - Nguy n Th nh có th là giao c t khác c t ho c giao c t b ng có vòng xoay. - Tr c giao thông n i b chính cho khu dân cư An Phú ư c xác nh là tr c ư ng ven r ch Bà t, ư c n i k t v i ư ng song hành ư ng i l ông Tây - Nguy n Th nh b ng các tr c ư ng ngang, toàn b h th ng h t ng (c p i n, c p thoát nư c…) ư c b trí i theo các tuy n ư ng này, gom vào các tuy n trên các tr c ư ng l n. - Các công trình h t ng xã h i (trư ng h c, nhà tr - m u giáo) và ti n ích công c ng (thương m i - d ch v ) s ư c tính toán b trí cho khu dân cư và cân b ng h tr v i khu ô th An Phú k c n. T i khu dân cư An Phú cũng có th b trí thêm các lo i hình thương m i - d ch v , nhà căn h cao c p cho thuê ph c v nhu c u c a khu Liên h p Th d c th thao R ch Chi c. 4.2. Gi i pháp d ki n: a) Các y u t c ng - m b o các pháp lý quy nh chung và c p nh t các d án ang tri n khai: - Hư ng tuy n và l gi i các tr c giao thông chính, bao g m c ư ng l gi i 60m vào khu Liên h p Th d c th thao R ch Chi c, g n k t v i ư ng i l ông Tây - Nguy n Th nh, ư ng tr c chính ven r ch, các ư ng n i ra tr c l . - V trí tương i và quy mô các công trình công c ng, khu công viên t p trung và ven sông. - T ch c không gian trên các tuy n giao thông chính theo hư ng d n c a thi t k ô th khu v c này như l i i b , bãi u xe, t ng cao, m t xây d ng và b c c công trình. - R ch t nhiên và c trưng sông nư c, không gian m c n thi t c a khu v c. - m b o các quy nh hi n hành v quy ho ch xây d ng và i u l qu n lý. b) Các y u t m m - i u ch nh phù h p v i i u ki n th c t : - Gi l i các công trình tôn giáo và các d án có quy ho ch tương ng. - Gi l i và tìm cách m r ng các trư ng h c, các công trình phúc l i xã h i. - Các khu hi n h u ư c ch nh trang theo hư ng quy ho ch hoàn ch nh h th ng giao thông và h t ng k thu t, h p kh i các lô t theo quy ho ch xây d ng các
  4. công trình xây d ng m i cao t ng bên ngoài và th p t ng phía trong theo quy mô ô ph . - ư ng giao thông ven sông r ch ư c n n ch nh theo th c t , k t n i các khu v c phía B c ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây, có th k t n i v i khu v c phía Nam b ng gi i pháp c u c n. - N n ch nh các tuy n giao thông n i b các d án k t n i nhau và k t n i v i các khu ô th k c n (khu ô th An Phú 87ha, khu ô th Nam R ch Chi c 90ha, khu dân cư Sông Gi ng…). 4.3. nh hư ng tính ch t, ch c năng khu ô th : - Là khu dân cư v i ch c năng , ư c xây d ng m i, ng b v h t ng xã h i và h t ng k thu t, dành cho m c tiêu tái nh cư cho khu liên h p Th d c th thao R ch Chi c, tái nh cư t i ch và cho kinh doanh; k t h p v i ch c năng ph c h p, trong ó ch y u là thương m i - d ch v , khu v c phía Nam giáp nút giao An Phú. - Hình th c cư trú bao g m các d ng nhà cao t ng ( k t h p thương m i d ch v ), nhà th p t ng (nhà liên k có sân vư n, bi t th ). - Công trình h t ng xã h i bao g m các công trình thương m i - d ch v ti n ích công c ng, các công trình trư ng h c ph thông, nhà tr - m u giáo, công trình hành chính - văn hóa, y t , bưu i n, công trình t p luy n th d c th thao, văn hóa - gi i trí… - Công trình h t ng k thu t (giao thông, c p i n, c p nư c, thoát nư c, qu n lý ch t th i r n, tr m x lý môi trư ng…). 5. Cơ c u s d ng t và ch tiêu quy ho ch - ki n trúc: 5.1. Cơ c u s d ng t: Di n tích khu t quy ho ch c a khu dân cư 36ha (giáp khu R ch Chi c) phư ng An Phú, qu n 2 kho ng 35,7ha (357.296,56m²; không bao g m t giao thông i l ông Tây, ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây, ư ng D1 i khu Liên h p Th d c th thao R ch Chi c và 02 nút giao thông trên i l ông Tây), trong ó: + t ơn v : kho ng 32,47ha chi m 91% t toàn khu, trong ó: - t nhóm nhà (bao g m c ph c h p - thương m i - d ch v ): kho ng 21,27 - 21,77ha, chi m 65 - 67% t ơn v , bao g m: • t nhóm cao t ng và ph c h p - thương m i - d ch v (tái nh cư và kinh doanh): kho ng 70 - 80%; • t nhóm th p t ng/hi n h u ch nh trang: kho ng 20 - 30%. - t công trình công c ng: kho ng 3,1 - 3,6ha, chi m 9 - 11% t ơn v bao g m:
  5. • t trung tâm và công trình công c ng khu v c: kho ng 0,6 - 0,7ha; • t công trình công c ng (h t ng xã h i) ơn v : kho ng 2,5 - 3,0ha, g m: + t giáo d c: 1,6 - 2,1ha: t i thi u 1 trư ng ti u h c chuNn (1,05ha), nghiên c u m r ng quy mô có th b trí trư ng ti u h c k t h p trư ng trung h c cơ s và kho ng 3 trư ng m m non t ng c ng 0,6 - 0,9ha; + t y t : t i thi u kho ng 0,6ha (b trí 1 tr m y t /1.000 ngư i, quy mô m i tr m kho ng 500m2; có th b trí thêm phòng khám a khoa ho c b nh vi n a khoa
  6. + Kh i (n u có) ch c năng thương m i - d ch v , ti n ích công c ng, u xe… m t xây d ng có th cao hơn (t i a 60 - 70%). - H s s d ng t chung: + Toàn khu (tr t ngoài ơn v ) kho ng 3,5 - 4; + Cho t d án cao t ng (tr ư ng giao thông khu v c theo quy ho ch chi ti t 1/2000) t i a 7. - Ch tiêu c p i n sinh ho t : 1.500 kWh/ngư i/năm - Ch tiêu c p nư c sinh ho t : 200 ÷ 250 lít/ngư i/ngày êm - Cao trình san l p : t i thi u 2,5m - Ch tiêu thoát nư c bNn : 200 ÷ 250 lít/ngư i/ngày êm - Ch tiêu i n tho i : 10 máy/100 ngư i - Ch tiêu rác th i : 1 ÷ 1,5 kg /ngư i/ngày - Di n tích căn h tái nh cư : 50 ÷ 100m², tính trung bình 75m²/căn h . Ngoài ra, có m t ph n nh căn h có di n tích > 100m². - m b o các ch tiêu ti n ích công c ng cho khu dân cư cao t ng như sau: + Chung cư tái nh cư: b trí 01 ch ôtô cho 2 căn h (nhưng có d trù di n tích m r ng tương lai cho 1 căn h /1 ôtô). + Chung cư kinh doanh: b trí t 1 - 1,5 ch ôtô cho 1 căn h , ho c cho 150m² sàn s d ng văn phòng ho c 75m² sàn s d ng thương m i. + Tr m y t (1 tr m quy mô 500m2/1.000 dân) và phòng khám b nh; có th nâng c p thành b nh vi n < 100 giư ng. + Các khu c n b trí ch /siêu th ; khu sinh ho t c ng ng; sân chơi công c ng; khu luy n t p th d c th thao; khu qu n lý; công trình văn hóa; tôn giáo… + B trí trư ng h c: theo Quy t nh s 02/2003/Q -UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph , ch tiêu t giáo d c cho các trư ng h c t i khu v c qu n 2 là 8 - 10m²/ch h c. 6. T ch c không gian ki n trúc c nh quan và thi t k ô th : 6.1. T ch c không gian ki n trúc c nh quan: Khu v c quy ho ch 36ha tr i dài t B c xu ng Nam d c theo i l ông Tây, b chia c t b i ư ng D1 l gi i 60m ( i Khu liên h p Th d c th thao R ch Chi c) và ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây.
  7. nh hư ng t ch c không gian ki n trúc c nh quan g n v i ch c năng s d ng t như sau: + B trí dãy công trình cao t ng v i các ch c năng thương m i - d ch v , văn phòng, nhà cao t ng… d c i l ông Tây; + Hình thành i m nh n cao t ng v i ch c năng ph c h p (ch y u là thương m i - d ch v , có th có căn h ) t i nút giao thông An Phú ( i l ông Tây - ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây); + T ng cao gi m d n v phía trong: b trí các ch c năng h t ng xã h i như trư ng ti u h c, trư ng m m non, tr m y t … ti p c n v i các ư ng n i b khu ; các khu nhà hi n h u ch nh trang, khu nhà th p t ng (nhà liên k vư n, nhà bi t th ) v phía sông Gi ng Ông T phù h p c nh quan sông r ch. + Khai thác c nh quan d c sông r ch (sông Gi ng Ông T và r ch Bà t): t ch c d i cây xanh liên t c k t h p m t nư c, ph c v nhu c u ngh ngơi gi i trí c a ngư i dân và t o c nh quan ô th . + Quy ho ch công viên cây xanh k t h p v i các ho t ng th d c th thao, vui chơi gi i trí trong các nhóm , t i các khu v c công trình công c ng. 6.2. Thi t k ô th : Các n i dung c n chú ý tri n khai khi th c hi n án như sau: + Các i u ki n và nguyên t c phân b t ng cao theo nh hư ng t ch c không gian ki n trúc c nh quan như trên; lưu ý t ng cao t i a d c i l ông Tây kho ng 30 - 35 t ng, t i i m nh n nút giao thông i l ông Tây - ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây t i a 40 t ng, d c các tr c giao thông chính phía trong t i a 20 - 25 t ng; + Quy nh i v i vi c t ch c t ng m t b ng các công trình tông c ng và khu chung cư cao t ng (m t xây d ng t i a, t ch c l i vào, t ch c cây xanh…); + Quy nh qu n lý ki n trúc các dãy công trình d c tuy n ph . 7. Các i m lưu ý quan tr ng khi tri n khai án quy ho ch chi ti t: - C p nh t các con r ch không ư c phép san l p, hành lang b o v ven sông Gi ng Ông T và r ch Bà t (tương ng v i mép b cao) theo ý ki n S Giao thông Công Chính (nay là S Giao thông v n t i); - Nghiên c u gi i pháp t ch c k t n i các khu v c phía B c và Nam ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Long Thành - D u Giây b ng tuy n giao thông n i b d c r ch Bà t và c u c n vư t ư ng cao t c. - Th hi n nh hư ng k t n i giao thông v i các khu v c xung quanh: nghiên c u k t n i tr c ư ng l gi i 60m thu c Khu liên h p Th d c th thao R ch Chi c vào khu
  8. 87ha; k t n i giao thông 03 khu v c trong khu 36ha (lưu ý tránh b trí giao thông xuyên c t giao thông n i b khu ); - C p nh t y các pháp lý quy ho ch, hi n tr ng các d án trong khu v c; - C n xác nh rõ quy mô, ranh t dành cho tái nh cư và khu v c thu hút d án u tư. i u 2. Căn c n i dung phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th (t l 1/2.000) nêu trên: - Giao S Quy ho ch - Ki n trúc hư ng d n công ty tư v n l p án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th (t l 1/2.000) theo n i dung nhi m v quy ho ch xây d ng, trình y ban nhân dân qu n 2 phê duy t. - Giao S Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p cùng y ban nhân dân qu n 2 rà soát, th ng kê và cung c p cho S Quy ho ch - Ki n trúc b n a chính, a hình (1/2000) và danh sách, ranh các d án u tư cùng ti n tri n khai trên khu v c l p quy ho ch chi ti t. - Giao y ban nhân dân qu n 2, Ban Qu n lý d án khu v c qu n 2 ph i h p, cung c p h sơ tài li u liên quan quy ho ch chi ti t, k t n i không gian ô th và h t ng xã h i, k thu t t i khu v c cho S Quy ho ch - Ki n trúc. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân qu n 2, Giám c Ban Qu n lý d án khu v c qu n 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản