Quyết định số 46/2002/QĐ-BGD&ĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 46/2002/QĐ-BGD&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2002/QĐ-BGD&ĐT Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, để sửa đổi Điều 49 của Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2002/QĐ-BGD&ĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 46/2002/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 49 CỦA QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2002/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 08/4/2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Quyết định số 18/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi Tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi khoản 4 và 5 thuộc Điều 49 của Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 18/2002/QĐ- BGD&ĐT ngày 08/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo như sau: 4. Trình UBND cấp tỉnh ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và kiểm tra thi cấp tỉnh, Hội đồng phúc khảo đối với kỳ thi Bổ túc trung học phổ thông. 5. Ra quyết định thành lập Hội đồng sao in đề thi tốt nghiệp Bổ túc trung học phổ thông; các Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi Bổ túc trung học phổ thông; Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp Bổ trúc trung học cơ sở; các Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo đối với kỳ thi Tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Các ông (bà) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục trưởng
  2. Cục Nhà trường - Bộ Tổng Tham mưu thuộc Bộ Quốc phòng, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Văn phòng Chính phủ; - Ban KGTW; Ban TTVHTW; - UBVH-GD-TTNNĐ Quốc hội; - Như điều 3; - Công báo - Lưu VP, PC, Vụ GDTX. Lê Vũ Hùng
Đồng bộ tài khoản