Quyết định số 46/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
36
lượt xem
5
download

Quyết định số 46/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành bản quy định tạm thời về chế độ thưởng khuyến khích sản xuất và cung ứng hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc --------- ----------- S : 46/QĐ-UB TP. H Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 1984 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH B N QUY Đ NH T M TH I V CH Đ THƯ NG KHUY N KHÍCH S N XU T VÀ CUNG NG HÀNG XU T KH U Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban Nhân dân ngày 30 tháng 06 năm 1983 ; - Căn c theo Ngh đ nh s 40/CP ngày 07-02-1980 c a H i đ ng Chánh ph ; Ngh đ nh s 200/CP ngày 26-5-1981 c a H i đ ng Chánh ph ; Quy t đ nh s 113/HĐBT ngày 10- 7-1982 c a H i đ ng B trư ng ; - Đ khuy n khích đ ng viên các cơ s s n xu t, Công ty cung ng hàng xu t kh u qu n, huy n phát huy h t năng l c s n xu t thu mua t o ngu n hàng xu t kh u hoàn thành vư t m c k ho ch xu t nh p kh u c a thành ph ; - Theo đ ngh c a các đ ng chí Giám đ c S Ngo i thương, T ng Giám đ c T ng Công ty xu t nh p kh u thành ph , Trư ng Ban T ch c chánh quy n thành ph ; QUY T Đ NH Đi u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t đ nh này b n quy đ nh t m th i v ch đ thư ng khuy n khích s n xu t và cung ng hàng xu t kh u cho các cơ s s n xu t và Công ty cung ng hàng xu t kh u qu n, huy n. Đi u 2.- Đ ng chí T ng Giám đ c T ng Công ty xu t nh p kh u thành ph và đ ng chí Giám đ c S Ngo i thương căn c b n quy đ nh t m th i kèm theo quy t đ nh này hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n đ k p th i trình Thư ng tr c y ban s a đ i ho c b sung cho phù h p v i tình hình th c t . Đi u 3.- B n quy đ nh t m th i kèm theo quy t đ nh này đư c thi hành k t ngày ký, m i vi c s a đ i ho c b sung do y ban Nhân dân thành ph quy t đ nh. Đi u 4.- Các đ ng chí Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chánh quy n Thành ph , T ng Giám đ c T ng Công ty xu t nh p kh u Thành ph , Giám đ c S Ngo i thương, Ch t ch UBND các qu n, huy n và Th trư ng các Ban, Ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C Phan Văn Kh i B N QUY Đ NH T M TH I V CH Đ THƯ NG KHUY N KHÍCH S N XU T VÀ CUNG NG HÀNG XU T KH U CHO CÁC CƠ S S N XU T VÀ CÁC CÔNG TY CUNG NG HÀNG XU T KH U QU N, HUY N (Kèm theo Quy t đ nh s 46/QĐ-UB ngày 12-3-1984 c a y ban Nhân dân thành ph ) - Căn c vào Ngh đ nh s 40/CP ngày 7-2-1980 c a H i đ ng Chánh ph và các Thông tư s 4/TTLB-NT-NHNN ngày 1-8-1980 c a B Ngo i thương và Ngân hàng Nhà nư c, Thông tư s 860/BngT-VP ngày 19-4-1980 c a B Ngo i thương. Căn c Ngh đ nh s 200/CP ngày 26-5-1981 c a H i đ ng Chánh ph và Quy t đ nh s 113/HĐBT ngày 10-7-1982 c a H i đ ng B trư ng. Đ khuy n khích các cơ s s n xu t và các qu n, huy n tích c c khai thác ti m năng kinh t nh m m r ng và phát tri n ngu n hàng xu t kh u cung ng cho thành ph . Nay y ban Nhân dân thành ph quy đ nh ch đ t m th i thư ng khuy n khích s n xu t và cung ng hàng xu t kh u cho các cơ s s n xu t và các Công ty cung ng hàng xu t kh u qu n, huy n như sau : I. CÁC TRƯ NG H P ĐƯ C THƯ NG KHUY N KHÍCH S N XU T VÀ CUNG NG HÀNG XU T KH U : Đi u 1.- Th c hi n h p đ ng gia công (ho c gia công theo phương th c bán nguyên v t li u mua thành ph m). Đi u ki n đư c thư ng : Sau khi hoàn thành k ho ch đư c giao và th c hi n đ y đ h p đ ng giao hàng xu t kh u cho T ng Công ty xu t nh p kh u Thành ph thì đư c thư ng a) Thư ng ti n Vi t Nam : - Hoàn thành h p đ ng: + Thư ng 2% giá tr h p đ ng cho cơ s s n xu t.
  3. + Thư ng 1% giá tr h p đ ng cho Công ty cung ng hàng xu t kh u. - Vư t h p đ ng và ch tiêu k ho ch Nhà nư c : + Thư ng thêm 3% tr giá hàng giao vư t h p đ ng cho cơ s s n xu t. + Thư ng thêm 2% tr giá hàng giao vư t h p đ ng cho Công ty cung ng hàng xu t kh u. N u s n ph m s n xu t b ng nguyên li u nh p k u, thì tr giá hàng đư c tính t l ph n trăm thư ng là giá tr h p đ ng sau khi đã tr tr giá nguyên li u nh p kh u. b) Thư ng “Quy n s d ng ngo i t ”: - Hoàn thành h p đ ng: thư ng 10% ngo i t th c thu. Vư t h p đ ng: thư ng thêm 50% ngo i t th c thu giá tr hàng giao vư t h p đ ng. Ngo i t th c thu là giá tr ngo i t c a hàng giao theo h p đ ng tr đi giá tr nguyên li u nh p kh u và ngo i t k t h i cho Trung ương. Đ i tư ng đư c thư ng : - Cơ s s n xu t và xí nghi p qu c doanh , xí nghi p công tư h p doanh và h p tác xã ho t đ ng đúng theo đi u l h p tác xã c a Nhà nư c quy đ nh, ho t đ ng đúng theo lu t pháp Nhà nư c. - Công ty cung ng hàng xu t kh u qu n, huy n. Đi u 2.- Th c hi n h p đ ng cung ng hàng xu t kh u do qu n, huy n s n xu t : 1/ Đi u ki n đư c thư ng : Hoàn thành h p đ ng theo ch tiêu k ho ch đư c giao. Hàng cung ng xu t kh u là hàng do qu n, huy n s n xu t và thu mua s n ph m s n xu t trên đ a bàn qu n, huy n và đư c thành ph cung c p nguyên v t li u s n xu t ho c hàng hoá đ i lưu đ thu mua. H p đ ng giao hàng xu t kh u theo giá ch đ o c a thành ph . 2/ Đ i tư ng đư c thư ng: Công ty cung ng hàng xu t kh u và cơ s s n xu t hàng xu t kh u. 3/ T l thư ng : - Hoàn thành h p đ ng : Ti n Vi t Nam 3% tr giá h p đ ng sau khi tr tr giá hàng nh p kh u đ i lưu đư c cung c p.
  4. - Quy n s d ng ngo i t : 10% tr giá h p đ ng sau khi tr tr giá hàng nh p kh u đ i lưu đư cc cung c p và ngo i t k t h i cho trung ương. - Vư t h p đ ng: Ph n hàng giao vư t h p đ ng đư c xem là hàng y thác xu t kh u c a qu n, huy n và đư c hư ng quy n s d ng 89% ngo i t tr giá vư t h p đ ng (sau khi tr tr giá hàng nh p kh u đ i lưu). (Hàng nh p kh u đ i lưu g m hàng hoá nh p kh u và hàng s n xu t trong nư c b ng nguyên li u nh p kh u). Đi u 3.- Th c hi n h p đ ng cung ng xu t kh u do Công ty cung ng hàng xu t kh u đư c y nhi m h p tác đ u tư s n xu t t i các t nh. Th c hi n ch đ thư ng như đi u 2. Đi u 4.- Th c hi n h p đ ng cung ng xu t kh u do Công ty cung ng hàng xu t kh u đư c y nhi m h p tác liên doanh khai thác ngu n hàng t i các t nh và đ a bàn qu n, huy n. - Hoàn thành h p đ ng : + Thư ng ti n Vi t Nam : 3% tr giá h p đ ng sau khi tr tr giá hàng nh p kh u đ i lưu. + Quy n s d ng ngo i t : 10% ngo i t tr giá h p đ ng sau khi tr tr giá hàng nh p kh u đ i lưu và ngo i t k t n i cho trung ương. Vư t h p đ ng : + Đư c thư ng quy n s d ng ng ai t 5% tr giá hàng giao vư t h p đ ng sau khi tr tr giá hàng nh p kh u đ i lưu. Đi u 5.- Các qu n, huy n đư c y thác xu t kh u và đư c xem như y thác xu t kh u trong các trươg h p giao hàng như sau : a) Trư ng h p hàng xu t kh u sang th trư ng TBCN : 1. Đ i v i hàng xu t kh u do thành ph giao ch tiêu k ho ch và do thành ph cân đ i v t tư nguyên li u đã s n xu t ho c cân đ i hàng đ i lưu đ thu mua hàng s n xu t trên đ a bàn qu n, huy n. -Trư ng h p các qu n, huy n giao n p vư t m c k ho ch, ho c thành ph có giao ch tiêu k ho ch nhưng không cung c p nguyên li u tương ng, qu n, huy n v n t cân đ i và giao n p cho T ng Công ty xu t nh p kh u, thì s hàng y đư c xem như là hàng c a qu n, huy n y thác xu t kh u và đư c quy n s d ng 89% ngo i t .
  5. 2. Đ i v i hàng cung ng xu t kh u giao theo k ho ch b sung (ngoài k ho ch pháp l nh) do qu n, huy n t cân đ i nguyên li u s n xu t ho c hàng đ i lưu, Công ty cung ng hàng xu t kh u có th y thác xu t kh u cho T ng công ty xu t nh p kh u và đư c hư ng 89% ngo i t . b) Trư ng h p hàng xu t kh u sang th trư ng XHCN : Trư ng h p T ng Công ty xu t nh p kh u thành ph tr c ti p xu t kh u cho th trư ng xã h i ch nghĩa : th c hi n như m c tiêu 2 (đi u 5) nói trên. V quy n s d ng ng ai t qu n, huy n đư c hư ng 89%. Trư ng h p Chi nhánh trung ương mua đ t b ng ti n Vi t Nam và thư ng t l % ngo i t b ng hàng nh p kh u : + T ng Công ty thanh toán ti n hàng xu t kh u cho qu n, huy n theo giá c a Chi nhánh trung ương thanh toán sau khi tr 1% d ch v phí b ng ti n Vi t Nam n u do T ng Công ty y thác xu t kh u. + Qu n, huy n đư c hư ng toàn b hàng nh p kh u do các T ng Công ty trung ương đ i lưu (tr phí). II.- NGUYÊN T C S D NG TI N THƯ NG VÀ TH C HI N QUY N S D NG NGO I T : Đi u 6. – Nguyên t c s d ng ti n thư ng b ng ti n Vi t Nam : Thư ng b ng ti n Vi t Nam nh m tăng thêm 3 qu cho cơ s s n xu t và Công ty cung ng hàng xu t kh u đư c thi t l p theo Thông tư s 165/TTg ngày 21.3.1978 c a Th tư ng Chánh ph . Đi u 7.- Nguyên t c th c hi n quy n s d ng ngo i t : Ngo i t đư c quy n s d ng (do đư c thư ng ho c do y thác xu t kh u như quy đ nh đi u 5) dùng đ nh p kh u hàng đ i lưu và tư li u s n xu t đ tái s n xu t hàng xu t kh u. Tuỳ tình hình th c t t ng nơi, qu n, huy n đư c dùng t i đa 25% ngo i t đư c quy n s d ng đ nh p kh u hàng tiêu dùng thi t y u. + Th t c s d ng ngo i t : y ban Nhân dân qu n, huy n l p k ho ch nh p kh u g i cho y ban k ho ch thành ph xem xét và trình y ban Nhân dân thành ph phê duy t. Sau khi k ho ch đư c U ban Nhân dân thành ph phê duy t, Công ty cung ng hàng xu t kh u đư c s y nhi m c a y ban Nhân dân qu n, huy n l p đơn hàng và ký h p đ ng y thác nh p kh u v i T ng Công ty xu t nh p kh u thành ph . + T giá ngo i t đư c áp d ng như sau :
  6. Ngo i t k t h i cho Trung ương: ngân hàng s tr l i ti n Vi t Nam theo t giá k t toán n i b hi n hành. Ngo i t n p nghĩa v cho thành ph : Thành ph s tr ti n Vi t Nam theo t giá hi n hành. - T giá cho quy n s d ng ngo i t đ nh p kh u: theo t giá k t toán n i b hi n hành. III.- ĐI U KHO N THI HÀNH : Đi u 8.- S Tài chánh cùng v i y ban k ho ch, Ngân hàng ngo i thương, Ngân hàng Nhà nư c thành ph và T ng Công ty xu t nh p kh u có trách nhi m ban hành văn b n hư ng d n c th vi c th c hi n ch đ thư ng khuy n khích s n xu t và cung ng hàng xu t kh u ngay sau khi ban hành bàn quy đ nh t m th i này. -Trong quá trình th c hi n s đư c b sung và s a đ i cho phù h p v i tình hình th c t nh m b o đ m t t vi c phát tri n s n xu t và cung ng hàng xu t kh u cho thành ph .
Đồng bộ tài khoản