Quyết định số 48/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 48/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2004/QĐ-TTg

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 48/2004/Q -TTG Hà N i, ngày 30 tháng 03 năm 2004 QUY T Đ NH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N KHU DI TÍCH LNCH S N HÙNG, T NH PHÚ TH N NĂM 2015 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph quy nh s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Quy t nh s 63/TTg ngày 08 tháng 02 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t d án t ng th Khu di tích l ch s n Hùng; Quy t nh s 89/Q -TTg ngày 12 tháng 7 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Khu r ng Qu c gia n Hùng và xây d ng d án u tư Khu r ng Qu c gia n Hùng, t nh Phú Th ; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Phú Th (công văn s 2709 /TT -UB ngày 23 tháng 10 năm 2003), ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư (công văn s 7518 /BKH-T &GS T ngày 9 tháng 12 năm 2003) v vi c phê duy t "Quy ho ch phát tri n Khu di tích l ch s n Hùng, t nh Phú Th n năm 2015", QUY T NNH: i u 1. Phê duy t "Quy ho ch phát tri n Khu di tích l ch s n Hùng, t nh Phú Th n năm 2015", v i các n i dung như sau: 1. Tên : "Quy ho ch phát tri n Khu di tích l ch s n Hùng, t nh Phú Th n năm 2015". 2. M c tiêu : a) Xây d ng, trùng tu các công trình ki n trúc, tư ng ài, n th , tháp tư ng ni m thích h p, tương ng v i l ch s và mang tính truy n th ng dân t c tư ng ni m, tôn vinh công lao các Vua Hùng và các b c ti n nhân th i i Hùng Vương, tái t o m t ph n không gian xã h i g n v i thiên nhiên th i ti n s . T o cho khu di tích l ch s n Hùng th t s tr thành m t i m n h p d n c a du l ch, làm ng l c quan tr ng phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Phú Th .
  2. b) B o t n, tôn t o, b o v và phát huy các di tích l ch s , r ng qu c gia, c nh quan thiên nhiên môi trư ng sinh thái vùng Quy ho ch phát tri n c a Khu di tích l ch s n Hùng. c) Nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n, dân trí c a nhân dân vùng Quy ho ch phát tri n và các xã vùng ven Khu di tích l ch s n Hùng; khơi d y ni m t hào m i ngư i dân nơi ây, xây d ng, giáo d c n p s ng văn minh, phong cách văn hoá m u m c c a ngư i dân vùng t T . 3. Ph m vi quy ho ch: Khu di tích l ch s n Hùng g m Khu di tích và vùng m thu c các xã Hy Cương, Chu Hoá, Tiên Kiên, Thanh ình huy n Lâm Thao; các xã Kim c, Phù Ninh huy n Phù Ninh và xã Vân Phú thu c thành ph Vi t Trì, t ng di n tích t nhiên kho ng 1.000 ha. 4. Phân khu ch c năng : a) Khu I : Di n tích 32 ha, bao g m: n Thư ng, n Trung, n H , n Gi ng, Lăng Vua Hùng, Chùa H , B o tháp, Gác chuông, Nhà th T , C t á th , h th ng ư ng b c, ư ng hành hương và r ng nguyên sinh . b) Khu II : Vùng c nh quan b o v Khu di tích và các công trình ph c v l h i, có di n tích 998 ha, bao g m các khu ch c năng sau: - R ng qu c gia n Hùng, di n tích 538 ha v i m c tiêu: ph c h i và phát tri n h sinh thái r ng t nhiên b ng t p oàn cây b n a c trưng trong c nư c, phù h p v i sinh thái c a Khu r ng qu c gia n Hùng; xây d ng các công trình h tr nh m góp ph n b o t n, tôn t o và nâng cao giá tr c a qu n th Khu di tích l ch s - văn hoá n Hùng; - Khu Trung tâm L h i g m: Qu ng trư ng Trung tâm, tr c hành l , các tư ng ài, phù iêu, nhà tri n lãm chuyên (nhà B o tàng Hùng Vương hi n t i), khu nhà Ban Qu n lý, ti p ón, khu ngã 5 n Gi ng, khu ngã ba Hy Cương, h L c Long Quân và các công trình văn hoá công c ng; - Khu Tháp Hùng Vương (t i i Con Gà); - Làng Du l ch văn hoá Hùng Vương t i khu i Sim, i Khang Ph : b trí xây d ng n th L c Long Quân, nhà ngh và các công trình ph c v du l ch sinh thái mang tính c trưng c a các vùng t nư c; - Khu Nhà Văn hoá Hùng Vương xây d ng t i i Phân Bùng: là nơi t ch c các ho t ng văn hoá, ngh thu t, h i h p c a thanh - thi u niên các t nh trong khu v c và ho t ng giao lưu văn hoá c a các t nh, thành ph trong c nư c; - Khu tr ng cây lưu ni m phía Nam t i i Phân ăng; - Khu tr ng cây lưu ni m phía B c t i i Ki u, i L nh l n, i L nh bé.
  3. 5. Các nhóm d án, g m : a) Các nhóm d án ã nêu trong Quy t nh s 63/TTg ngày 8 tháng 02 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph : - Nhóm d án b o t n, tôn t o và b o v khu di tích; - Khu trung tâm l h i; - D án b o v tu b xây d ng khu r ng Qu c gia; - H t ng k thu t (bao g m c d án c i t o, nâng c p và xây d ng m i các tuy n ư ng giao thông cùng v i bãi xe); - H tr phát tri n kinh t vùng ven. b) Các nhóm d án b sung : - Tháp Hùng Vương; - Các công trình du l ch d ch v . 6. V ngu n v n: Các ngu n v n: ư c huy ng t nhi u ngu n v n h p pháp khác nhau: - V n ngân sách Nhà nư c; - V n ng h - công c xây d ng n Hùng; -V n u tư c a các doanh nghi p th c hi n các d án du l ch, d ch v ; - V n tài tr , vi n tr c a các t ch c qu c t , các t ch c phi Chính ph , các cá nhân trong nư c và nư c ngoài. 7. Th i gian th c hi n : n năm 2015. i u 2. T ch c th c hi n. 1. U ban nhân dân t nh Phú Th có trách nhi m: a) ChuNn xác v quy mô ph m vi Khu di tích, xác nh rõ ranh gi i, ti n hành công b Quy ho ch phát tri n Khu di tích l ch s n Hùng. b) Ti n hành l p, thNm nh, phê duy t và tri n khai các d án thành ph n theo quy nh hi n hành. i v i m i d án thành ph n c n lưu ý l a ch n ch u tư và xác nh ngu n v n h p lý; ph i h p v i các b , ngành liên quan, các gi i chuyên môn trong quá trình l p, phê duy t và th c hi n u tư các d án, b o m m c tiêu và các yêu c u ki n
  4. trúc, k thu t và môi trư ng c nh quan c a Khu di tích; tranh th s tham gia óng góp ý ki n c a các chuyên gia u ngành có kinh nghi m v b o tàng, ki n trúc, l ch s , m thu t, nh m b o m tính chân th c l ch s và ch t lư ng m thu t c a các h ng m c công trình. c) Nghiên c u, ban hành i u l , quy ch qu n lý các ho t ng u tư xây d ng, các ho t ng kinh t - văn hoá - xã h i trên a bàn Khu di tích và các vùng ven có liên quan tr c ti p n vi c b o v Khu di tích. C n có các bi n pháp ngăn ch n, x lý k p th i các ho t ng vi ph m t i các di tích ã ư c x p h ng, c nh quan thiên nhiên và môi trư ng c a toàn th Khu di tích ( c bi t là khu r ng Qu c gia và r ng t nhiên thu c khu I). d) Th c hi n công tác giám sát u tư i v i vi c tri n khai quy ho ch ngay t khâu chuNn b u tư các d án thành ph n cho n khi tri n khai th c hi n và ưa vào khai thác s d ng nh m b o m úng m c tiêu, ch t lư ng công trình (bao g m k thu t, m thu t, tính trung th c l ch s ) và s d ng hi u qu các ngu n v n u tư. ) Vi c xây d ng h th ng h t ng k thu t, các công trình ki n trúc ph c v l h i truy n th ng hàng năm, ph c v khách hành hương và tham quan du l ch ph i b o m không phá v c nh quan ki n trúc, c nh quan văn hoá truy n th ng, b o m an toàn tuy t i khu r ng qu c gia. Riêng "Làng Du l ch văn hoá th i Hùng Vương" và "Làng Du l ch sinh thái c trưng các vùng mi n t nư c" c n ư c nghiên c u k v n i dung khoa h c, hình th c th hi n, tránh s trùng l p v i các d án khác có n i dung tương t ã và ang tri n khai nư c ta, xây d ng phương th c qu n lý và cơ ch huy ng v n u tư. e) i v i các xã vùng ven Khu di tích c n l p d án riêng, trong ó th hi n rõ các m i quan h gi a các ho t ng b o t n, tôn t o khu di tích v i phát tri n kinh t - xã h i b n v ng nh m b o v và phát huy giá tr c a di tích, ng th i b o m n nh s n xu t và nâng cao i s ng nhân dân. Vi c di d i dân và tái nh cư ph i th c hi n úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và a phương, b o m công b ng và h p lý. 2. B Văn hoá - Thông tin ch u trách nhi m thNm nh v chuyên môn i v i các d án thành ph n, các h ng m c b o t n, tôn t o và xây d ng m i; theo dõi, giám sát vi c tri n khai th c hi n quy ho ch m b o úng m c tiêu ra. 3. B K ho ch và u tư, B Tài chính trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình xem xét cân i ph n v n thu c ngân sách Nhà nươc th c hi n các d án trong ph m vi Quy ho ch này. Các b , ngành liên quan có trách nhi m ph i h p, theo dõi, giám sát, t o i u ki n giúp vi c tri n khai th c hi n quy ho ch b o m phù h p v i quy ho ch ngành trên a bàn thu c ph m vi Khu di tích l ch s n Hùng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. B trư ng các b : K ho ch và u tư, Tài chính, Văn hoá - Thông tin, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Xây d ng, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Ch
  5. t ch U ban nhân dân t nh Phú Th ; các B trư ng, Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TH TƯ NG CHÍNH PH - Như i u 3, - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng và các PTTg Chính ph , - Các b : Giao thông V n t i, Khoa h c và Công ngh , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Lao ng - Thương binh và Xã h i, - Ban Khoa - Giáo Trung ương, Phan Văn Kh i - Ban Tư tư ng - Văn hoá TW, - Viên Khoa h c Xã h i Vi t Nam, - T ng c c Du l ch, - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, các v : CN, KTTH, NN,KG, TTBC, TBNC, BNC , - Lưu : VX (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản