Quyết định số 492/2000/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 492/2000/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 492/2000/QĐ-BTM về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)" ban hành kèm theo QĐ số 416/TM-ĐB của Bộ trưởng Bộ Thương mại do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 492/2000/QĐ-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 492/2000/QĐ-BTM Hà N i, ngày 20 tháng 3 năm 2000 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 492/2000/QĐ-BTM NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2000 V VI C S A Đ I, B SUNG QUY CH C P GI Y CH NG NH N XU T X HÀNG HOÁ ASEAN C A VI T NAM - M U D Đ HƯ NG CÁC ƯU ĐÃI THEO "HI P Đ NH V CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THU QUAN CÓ HI U L C CHUNG(CEPT)" BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 416/TM-ĐB NGÀY 13/05/1996 C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh đ nh s 95/CP ngày 04/12/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i. Căn c Ngh đ nh s 20/1999/NĐ-CP ngày 12/04/1999 c a Chính ph v kinh doanh d ch v giám đ nh hàng hoá; Căn c Quy t đ nh s 651/TTg ngày 10/10/1995 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p U ban Qu c gia Đi u ph i ho t đ ng c a Vi t Nam trong ASEAN; Căn c công văn s 356/VPUB ngày 22/01/1996 c a Chính ph v vi c ch đ nh cơ quan c p gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá theo Hi p đ nh CEPT; Theo đ gnh c a V trư ng V Xu t Nh p kh u; QUY T Đ NH Đi u 1: 1.- S a đ i kho n 2 Đi u 5 Quy ch c p Gi y ch ng nh n xu t x ASEAN c a Vi t Nam - M u D đ hư ng các ưu đãi theo "Hi p đ nh v Chương trình Ưu đãi thu quan có hi u l c chung (CEPT)" ban hành k m theo Quy t đ nh s 416/TM-ĐB ngày 13/05/1996 c a B trư ng B Thương m i. 2.- Ban hành Ph l c 4 (s a đ i) v Th t c xin ki m tra và c p Gi y ch ng nh n ki m tra xu t x hàng hoá M u D thay th Ph l c 4 c a Quy ch nói trên. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 3: V trư ng V Xu t Nh p kh u, Th trư ng các cơ quan có liên quan thu c B Thương m i ch u trách nhi m thi hành và hư ng d n thi hành Quy t đ nh này.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Mai Văn Dâu (Đã ký) QUY CH C P GI Y CH NG NH N XU T X ASEAN C A VI T NAM - M U D Đ HƯ NG CÁC ƯU ĐÃI THEO "HI P Đ NH V CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THU QUAN CÓ HI U L C CHUNG (CEPT)" (S A Đ I) (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 0492/2000/QĐ-BTM ngày 20/03/2000 c a B trư ng B Thương m i) II/ TH T C C P GI Y CH NG NH N M U D Đi u 5: H sơ xin c p Gi y ch ng nh n M u D bao g m: 2.- Gi y ch ng nh n ki m tra xu t x hàng hoá (trong trư ng h p có yêu c u ki m tra). Gi y ch ng nh n này ph i đ m b o các yêu c u sau: - Phù h p v i các Quy ch v xu t x quy đ nh t i Ph l c s 1 kèm theo Quy ch này, và; - Do doanh nghi p kinh doanh d ch v giám đ nh hàng hoá theo quy đ nh t i Ph l c 4 (s a đ i) c a Quy ch này c p; PH L C 4 (S A Đ I) V TH T C XIN KI M TRA VÀ C P GI Y CH NG NH N KI M TRA XU T X HÀNG HOÁ M U D (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 0492/2000/QĐ-BTM ngày 20/03/2000 c a B trư ng B Thương m i) Đ th c hi n Quy ch v xu t x đ i v i hàng hoá đư c hư ng ch đ ưu đãi thu quan theo Hi p đ nh CEPT c a các nư c ASEAN, th t c xin và c p Gi y ch ng nh n ki m tra xu t x M u D đư c quy đ nh như sau: I. T CH C ĐƯ C CH Đ NH KI M TRA VÀ C P GI Y CH NG NH N KI M TRA Đi u 1: T ch c đư c ch đ nh th c hi n nhi m v ki m tra và c p Gi y ch ng nh n ki m tra xu t x hàng hoá M u D là các doanh nghi p kinh doanh d ch v giám đ nh hàng hoá theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 20/1999/NĐ-CP ngày 12/04/1999 c a Chính ph v kinh doanh d ch v giám đ nh hàng hoá.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 2: Đ ph c v cho vi c ki m tra, t ch c ki m tra có quy n yêu c u ngư i xin ki m tra cung c p hay xu t trình các ch ng t c n thi t có liên quan đ n hàng hoá cũng như ti n hành b t kỳ vi c ki m tra hàng hoá nào n u th y c n thi t. II. KI M TRA XU T X HÀNG HOÁ Đi u 3: Vi c ki m tra xu t x hàng hoá đư c ti n hành trư c khi hàng hoá xu t kh u. Riêng đ i v i hàng hoá c n ki m tra hàm lư ng ASEAN thì tuỳ theo m c đ ph c t p vi c ki m tra có th đư c th c hi n t khâu s n xu t, ch bi n. Ngư i xin ki m tra xu t x hàng hoá có trách nhi m t o m i đi u ki n c n thi t đ ngư i ki m tra ti n hành công vi c đư c thu n l i, nhanh chóng và chính xác. Đi u 4: Ki m tra xu t x hàng hoá bao g m các h ng m c sau: - Đ c đi m hàng hoá (ch ng lo i, quy cách); - Ký mã hi u trên ki n hàng; - Ki u đóng ki n; - S , kh i lư ng (s , kh i lư ng cu i cùng căn c vào v n đơn); - Hàm lư ng ASEAN. Đi u 5: Cơ s . công th c tính hàm lư ng ASEAN áp d ng theo Quy t c 3, Quy t c 4 c a Ph l c 1 trong Quy đ nh c a ASEAN v vi c c p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá M u D. III. TH T C XIN KI M TRA VÀ GI Y CH NG NH N KI M TRA XU T X HÀNG HOÁ Đi u 6: Khi làm th t c xin ki m tra xu t x hàng hoá, ngư i xin ki m tra ph i b o đ m: 6.1 Đã có đ và s n sàng đ ki m tra đ i v i hàng hoá có xu t x thu n tuý ASEAN. 6.2 Đã b t đ u hay đang đư c s n xu t đ i v i hàng hoá ph i xác đ nh hàm lư ng ASEAN. Đi u 7:
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. H sơ xin ki m tra xu t x hàng hoá M u D bao g m: 7.1 Hai t đơn xin ki m tra xu t x hàng hoá M u D (theo m u quy đ nh đính kèm) đã đư c khai đ y đ và ký tên (riêng đ i v i doanh nghi p thì ph i đóng d u). 7.2 Các ch ng t đư c g i kèm theo đơn xin ki m tra xu t x hàng hoá: 7.2.1 Đ i v i hàng hoá có nguyên, ph li u nh p kh u ngoài ASEAN và/ho c không xác đ nh đư c xu t x ; - Quy trình pha tr n/quy trình s n xu t, l p ráp hay b ng gi i trình t l pha tr n nguyên, ph li u đ u vào c a hàng hoá. - Hoá đơn, ch ng t đ xác đ nh giá nh p theo đi u ki n CIF c a nguyên, ph li u nh p kh u ngoài ASEAN. - Hoá đơn, ch ng t ch ng minh nguyên, ph li u không xác đ nh đư c xu t x . 7.2.2 Đ i v i hàng hoá có xu t x c ng g p: - Các ch ng nh n xu t x tho mãn đi u ki n xu t x M u D t các thành viên ASEAN. - Các quy trình pha tr n/quy trình s n xu t, l p ráp ho c b n gi i trình pha tr n nguyên li u đ u vào c a hàng hoá. 7.3 Các gi y t ph i ph i n p trư c ngày nh n Gi y ch ng nh n ki m tra xu t x hàng hoá (có th n p b n sao, nhưng ph i xu t trình b n chính đ đ i ch ng): - V n đơn; - Hoá đơn thương m i và/ho c các gi y t đ ch ng minh giá xu t kh u hàng hoá theo đi u ki n FOB. Đi u 8: Ngư i xin ki m tra xu t x hàng hoá M u D ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác và trung th c c a các chi ti t đã kê khai trong đơn xin ki m tra cũng như trong các ch ng t g i kèm. Đi u 9: Gi y ch ng nh n ki m tra xu t x hàng hoá đư c l p trên m u n ch có bi u tư ng c a doanh nghi p kinh doanh d ch v giám đ nh hàng hoá đã đư c đăng ký t i C c S h u Công nghi p thu c B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng.
Đồng bộ tài khoản