Quyết định số 4949/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
4
download

Quyết định số 4949/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4949/2001/QĐ-UB về việc sáp nhập Xí nghiệp Học cụ, Xí nghiệp In chuyên dùng vào Công ty Sách và thiết bị trường học và đổi tên thành Công ty Sách và thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4949/2001/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2001 Số: 4949/2001/QĐ-UB QUYẾT ĐỊNH V/V SÁP NHẬP XÍ NGHIỆP HỌC CỤ, XÍ NGHIỆP IN CHUYÊN DÙNG VÀO CÔNG TY SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC VÀ ĐỔI TÊN THÀNH CÔNG TY SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố) CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994 ; Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20/4/1995 ; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ; Xét Thông báo số 73/ĐMDN ngày 25/4/2001 của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố về việc sáp nhập Xí nghiệp Học cụ, Xí nghiệp In chuyên dùng vào Công ty Sách và thiết bị trường học và đổi tên thành Công ty Sách và thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh là doanh nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố quản lý ; Xét tờ trình số 448/KHĐT-ĐKKD ngày 30/7/2001 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Sáp nhập Xí nghiệp Học cụ (thành lập theo quyết định số 3538/QĐ-UB-KT-CN ngày 11/7/1997 của ủy ban nhân dân thành phố), Xí nghiệp In chuyên dùng (thành lập theo quyết định số 3539/QĐ-UB-KT-CN ngày 11/7/1997 của ủy ban nhân dân thành phố) vào Công ty Sách và thiết bị trường học và đổi tên thành Công ty Sách và thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. - Tên giao dịch nước ngoài : BOOK AND EDUCATIONAL EQUIPMENT CO. Điều 2.- Trụ sở của Công ty Sách và thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh đặt tại số 223 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5. Điều 3.- Ngành nghề kinh doanh của Công ty Sách và thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh :
  2. Trên cơ sở chức năng đã có của Công ty và bổ sung thêm chức năng của Xí nghiệp Học cụ, Xí nghiệp In chuyên dùng : In sách giáo khoa học sinh và các loại ấn phẩm nhà trường, in nhãn hiệu, bao bì. Điều 4.- Vốn của Công ty Sách và thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh : Trên cơ sở vốn của Công ty và bổ sung thêm vốn của Xí nghiệp Học cụ, Xí nghiệp In chuyên dùng. Tổng vốn mới là 13.193.395.309 đồng (theo văn bản xác nhận vốn số 355/TCDN-GT ngày 19/7/2001 của Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố). Điều 5.- Công ty Sách và thiết bị trường học thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm : 5.1- Tiếp nhận nguyên trạng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, vốn, tài sản, các hợp đồng kinh tế dở dang, công nợ (nếu có), lao động, chức năng, nhiệm vụ của Xí nghiệp Học cụ, Xí nghiệp In chuyên dùng ; 5.2- Tổ chức sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, tận dụng khai thác hết năng lực của Công ty ; 5.3- Tiến hành các thủ tục và đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng có liên quan của thành phố theo đúng quy định hiện hành ; 5.4- Nộp bản chính quyết định thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Xí nghiệp Học cụ, Xí nghiệp In chuyên dùng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố ; nộp con dấu tại Công an thành phố. Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 3538/QĐ-UB- KT-CN ngày 11/7/1997 và quyết định số 3539/QĐ-UB-KT-CN ngày 11/7/1997 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Xí nghiệp Học cụ, Xí nghiệp In chuyên dùng. Điều 7.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá thành phố, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp tại điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ Nơi nhận : PHÓ CHỦ TỊCH - Như điều 7 - VPCP, Bộ KH&ĐT,Bộ TC - TTUB : CT, các PCT - Các Ban Đảng : TC, VPTU - Cục Thuế thành phố - Công an thành phố - Chi nhánh NHNN/TP Mai Quốc Bình - VPHĐ-UB : CPVP, CNN - Lưu (CNN)
Đồng bộ tài khoản