Quyết định số 50/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 50/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/2001/QĐ-TTg về việc điều chỉnh phạm vi ranh giới và đổi tên khu bảo tồn thiên nhiên Biển Lạc - Núi Ông do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 4 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 50/2001/Q -TTG NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2001 V VI C I U CH NH PH M VI RANH GI I VÀ I TÊN KHU B O T N THIÊN NHIÊN BI N L C -NÚI ÔNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t B o v và Phát tri n r ng ngày 19 tháng 8 năm 1991; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Bình Thu n (t trình s 2422/UBBT- NLN ngày 30 tháng 12 năm 1999 và Công văn s 2168/UBBT-NLN ngày 11 tháng 12 năm 2000); ý ki n các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Công văn s 459/BNN-KL ngày 16 tháng 02 năm 2000); K ho ch và u tư (Công văn s 572 BKH/NN ngày 28 tháng 01 năm 2000); Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (Công văn s 182/BKHCN-MT/MTG ngày 25 tháng 01 năm 2000); QUY T NNH: i u 1. i u ch nh quy mô ranh gi i Khu b o t n thiên nhiên Bi n L c - Núi Ông. Tách khu Bi n L c v i t ng di n tích là 12.154,5 ha ra kh i khu b o t n thiên nhiên Bi n L c - Núi Ông, i tên thành Khu b o t n thiên nhiên Núi Ông có t ng di n tích t nhiên là 25.468,5 ha. i u 2. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o, giúp U ban nhân dân t nh Bình Thu n: - Xây d ng D án a m c tiêu khu v c Bi n L c v i di n tích 12.154,5 ha, b o m m c tiêu chính là: u tư b o v , ph c h i và phát tri n h sinh thái r ng và h sinh thái t ng p nư c vùng Bi n L c. - Xây d ng D án vùng m c a khu b o t n thiên nhiên Núi ông theo úng quy nh c a Th tư ng Chính ph t i Quy t nh s 08/2001/Q -TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 v ban hành Quy ch qu n lý r ng c d ng, r ng phòng h , r ng s n xu t là r ng t nhiên. i u 3. D án u tư xây d ng Khu b o t n thiên nhiên Núi ông; D án vùng m c a khu b o t n thiên nhiên Núi ông; D án a m c tiêu khu v c Bi n L c, trình c p có thNm quy n phê duy t và th c hi n u tư theo úng quy nh t i Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ; Ngh nh S 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph v vi c B sung s a i
  2. m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng năm 1999 và cơ ch qu n lý u tư c a Chương trình 661. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Th trư ng các ngành liên quan và Ch t ch U ban nhân dân t nh Bình Thu n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Công T n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản