Quyết định số 501/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định số 501/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 501/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Học viện Quản lý giáo dục do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 501/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 501/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 04 năm 2006 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H C VI N QU N LÝ GIÁO D C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Quy t nh s 47/2001-Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch m ng lư i trư ng i h c, cao ng giai o n 2001 - 2010; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i T trình s 1501/TTr- BGD& T ngày 27 tháng 02 năm 2006 v vi c thành l p H c vi n Qu n lý giáo d c trên cơ s Trư ng Cán b qu n lý giáo d c và ào t o, QUY T NNH: i u 1. Thành l p H c vi n Qu n lý giáo d c trên cơ s Trư ng Cán b qu n lý giáo d c và ào t o. i u 2. H c vi n Qu n lý giáo d c là cơ s giáo d c i h c tr c thu c B Giáo d c và ào t o; ào t o trình i h c và th c sĩ qu n lý giáo d c. Trư ng có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng. i u 3. H c vi n Qu n lý giáo d c ho t ng theo i u l trư ng i h c ban hành kèm theo Quy t nh s 153/2003/Q -TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch ñy ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương;
  2. - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Ph m Gia Khiêm - Văn phòng Qu c h i; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - Trư ng Cán b qu n lý giáo d c và ào t o thu c B Giáo d c và ào t o; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KG (5b). Hoà (310 b n).
Đồng bộ tài khoản