Quyết định số 506/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 506/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 506/2006/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002 - 2005 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 506/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 506/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 06 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2002 - 2005 CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Quyết định số 45/2001/QÐ-BGD&ÐT ngày 26.12.2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002 - 2005; Căn cứ Quyết định số 25/2005/QÐ-BGD&ÐT ngày 22.8.2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2005 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2001/QÐ-BGD&ÐT ngày 26.12.2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo; Xét đề nghị của Hội dồng kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1: Công nhận: Trường mầm non Nguyệt Ðức, huyện Thuận Thành. Ðạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ nam 2002 đến nam 2005. Ðiều 2: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục - Ðào tạo; Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành; Chủ tịch UBND xã Nguyệt Ðức và hiệu trưởng trường mầm non Nguyệt Ðức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản