Quyết định số 5076/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
140
lượt xem
17
download

Quyết định số 5076/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5076/QĐ-BGDĐT về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5076/QĐ-BGDĐT

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT --------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 5076/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010; Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010; Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1071/TTg- TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cục, vụ,, đơn vị có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Bộ trưởng công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời
 2. hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày, kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành. Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định này, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các vụ, cục, đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng công bố trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30, Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của TTgCP; - Các Thứ trưởng (để biết); Nguyễn Thiện Nhân - Cổng thông tin điện tử (để công bố); - Lưu: VT, Tổ công tác thực hiện Đề án 30. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số: 5076/QĐ-BGDĐT, ngày 12 tháng 8 năm 2009) Phần 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đơn vị thực hiện I Thủ tục hành chính cấp Trung ương 1 Điều kiện và thủ tục thành lập Giáo dục và đào tạo Vụ Tổ chức cán bộ trường đại học 2 Đổi tên trường cao đẳng Giáo dục và đào tạo Vụ Tổ chức cán bộ 3 Cử cán bộ đi quản lý lưu học sinh ở Giáo dục và đào tạo Vụ Tổ chức cán bộ nước ngoài 4 Thi nâng ngạch giảng viên lên Giáo dục và đào tạo Vụ Tổ chức cán bộ giảng viên chính 5 Thi nâng ngạch chuyên viên lên Giáo dục và đào tạo Vụ Tổ chức cán bộ
 3. chuyên viên chính 6 Sáp nhập, chia, tách trường đại học Giáo dục và đào tạo Vụ Tổ chức cán bộ 7 Đình chỉ hoạt động trường đại học Giáo dục và đào tạo Vụ Tổ chức cán bộ 8 Giải thể trường đại học Giáo dục và đào tạo Vụ Tổ chức cán bộ 9 Đổi tên trường đại học Giáo dục và đào tạo Vụ Tổ chức cán bộ 10 Thành lập trường cao đẳng Giáo dục và đào tạo Vụ Tổ chức cán bộ 11 Sáp nhập, chia tách trường cao Giáo dục và đào tạo Vụ Tổ chức cán bộ đẳng 12 Đình chỉ hoạt động trường cao Giáo dục và đào tạo Vụ Tổ chức cán bộ đẳng 13 Giải thể trường cao đẳng Giáo dục và đào tạo Vụ Tổ chức cán bộ 14 Tuyển sinh đi học nước ngoài bằng Giáo dục và đào tạo Cục Đào tạo với nước ngân sách nhà nước ngoài 15 Cấp sinh hoạt phí cho lưu học sinh Giáo dục và đào tạo Cục Đào tạo với nước ngoài 16 Tiếp nhận lưu học sinh về nước Giáo dục và đào tạo Cục Đào tạo với nước ngoài 17 Xin phép thành lập cơ sở liên kết Giáo dục và đào tạo Cục Đào tạo với nước giữa bên nước ngoài với bên Việt ngoài Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 18 Đưa chuyên gia giáo dục đi làm Giáo dục và đào tạo Cục Đào tạo với nước việc tại các nước Châu Phi đối với ngoài cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường trực thuộc Bộ 19 Đưa chuyên gia giáo dục đi làm Giáo dục và đào tạo Cục Đào tạo với nước việc tại các nước Châu Phi đối với ngoài cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường không trực thuộc Bộ 20 Gia hạn cho chuyên gia giáo dục Giáo dục và đào tạo Cục Đào tạo với nước làm việc tại các nước Châu Phi và ngoài các cộng tác viên đi làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường trực thuộc Bộ 21 Gia hạn cho chuyên gia giáo dục Giáo dục và đào tạo Cục Đào tạo với nước làm việc tại các nước Châu Phi – ngoài
 4. đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường không trực thuộc Bộ 22 Đưa cộng tác viên đi làm việc ở Giáo dục và đào tạo Cục Đào tạo với nước nước ngoài đối với cán bộ, giáo ngoài viên công tác tại các cơ quan, trường trực thuộc Bộ (tự khai thác hợp đồng, thư mời) 23 Cử lưu học sinh đi học diện lấy Quy chế thi, tuyển Cục Đào tạo với nước bằng sinh ngoài 24 Gia hạn thời gian học tập cho lưu Giáo dục và đào tạo Cục Đào tạo với nước học sinh để hoàn thành khóa học ngoài 25 Chuyển từ một trường học ở nước Giáo dục và đào tạo Cục Đào tạo với nước ngoài về học ở một trường tại Việt ngoài Nam 26 Trả chuyên gia, cộng tác viên về cơ Giáo dục và đào tạo Cục Đào tạo với nước quan cũ sau khi hết thời gian làm ngoài việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường trực thuộc Bộ 27 Trả chuyên gia về cơ quan cũ sau Giáo dục và đào tạo Cục Đào tạo với nước khi hết thời gian làm việc ở nước ngoài ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường không trực thuộc Bộ 28 Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư Cơ sở vật chất và Cục Cơ sở vật chất, TBTH xây dựng công trình nhóm A, B, C thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em (trừ những dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng và báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng) 29 Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư Cơ sở vật chất và Cục Cơ sở vật chất, TBTH thiết bị đào tạo thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em 30 Xử lý đơn thư tố cáo Giáo dục và đào tạo Thanh tra 31 Tiếp công dân Giáo dục và đào tạo Thanh tra 32 Xử lý đơn thư khiếu nại Giáo dục và đào tạo Thanh tra 33 Xin thành lập văn phòng đại diện Giáo dục và đào tạo Vụ Hợp tác Quốc tế của tổ chức giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
 5. 34 Xin tổ chức hội nghị, hội thảo, Giáo dục và đào tạo Vụ Hợp tác Quốc tế triển lãm giáo dục quốc tế tại Việt Nam 35 Cử cán bộ đi công tác tại nước Giáo dục và đào tạo Vụ Hợp tác Quốc tế ngoài 36 Khắc dấu ướt đối với cơ quan Giáo dục và đào tạo Vụ Pháp chế chuyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 37 Cho phép khắc con dấu nổi, con Giáo dục và đào tạo Vụ Pháp chế dấu thu nỏ, con dấu thứ hai cùng nội dung như con dấu thứ nhất đối với cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 38 Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Giáo dục và đào tạo Vụ Giáo dục Đại học thạc sĩ, tiến sĩ 39 Mở chuyên ngành đào tạo trình độ Giáo dục và đào tạo Vụ Giáo dục Đại học thạc sĩ, tiến sĩ 40 Mở ngành đào tạo trình độ cao Giáo dục và đào tạo Vụ Giáo dục Đại học đẳng, đại học 41 Đăng ký dự thi đại học, cao đẳng Quy chế thi, tuyển Vụ Giáo dục Đại học sinh 42 Đăng ký xét tuyển đại học, cao Quy chế thi, tuyển Vụ Giáo dục Đại học đẳng sinh 43 Triệu tập thí sinh trúng tuyển đại Quy chế thi, tuyển Vụ Giáo dục Đại học học, cao đẳng đến trường sinh 44 Đăng ký đào tạo liên thông trình độ Quy chế thi, tuyển Vụ Giáo dục Đại học cao đẳng, đại học sinh 45 Công nhận trúng tuyển đào tạo Quy chế thi, tuyển Vụ Giáo dục Đại học trình độ thạc sĩ sinh 46 Giao ngành, chuyên ngành đào tạo Giáo dục và đào tạo Vụ Giáo dục Đại học trình độ thạc sĩ 47 Đăng ký dự thi tuyển sinh đại học Quy chế thi, tuyển Vụ Giáo dục Đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa sinh học 48 Triệu tập thí sinh trúng tuyển đại Quy chế thi, tuyển Vụ Giáo dục Đại học học và cao đẳng hình thức vừa làm sinh
 6. vừa học 49 Công nhận văn bằng tốt nghiệp Hệ thống văn bằng, Cục Khảo thí và Kiểm trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt chứng chỉ định chất lượng giáo dục nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp 50 Thẩm định kết quả đánh giá chất Quy chế thi, tuyển Cục Khảo thí và Kiểm lượng giáo dục trường đại học, cao sinh định chất lượng giáo dục đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 51 Thẩm định hồ sơ, xét công nhận Giáo dục và đào tạo Cục Nhà giáo và Cán bộ đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, quản lý cơ sở giáo dục phó giáo sư tại Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở 52 Thẩm định hồ sơ, xét công nhận Tiêu chuẩn nhà giáo Cục Nhà giáo và Cán bộ đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, quản lý cơ sở giáo dục phó giáo sư tại Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành 53 Thẩm định hồ sơ, xét công nhận Tiêu chuẩn nhà giáo Cục Nhà giáo và Cán bộ đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, quản lý cơ sở giáo dục phó giáo sư tại Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước 54 Bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó Tiêu chuẩn nhà giáo Cục Nhà giáo và Cán bộ giáo sư quản lý cơ sở giáo dục 55 Hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn Tiêu chuẩn nhà giáo Cục Nhà giáo và Cán bộ chức danh giáo sư, phó giáo sư, quản lý cơ sở giáo dục tước bỏ công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư 56 Miễn nhiệm chức danh giáo sư, Tiêu chuẩn nhà giáo Cục Nhà giáo và Cán bộ phó giáo sư quản lý cơ sở giáo dục 57 Giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp Giáo dục và đào tạo Cục Nhà giáo và Cán bộ vụ sư phạm cho các cơ sở giáo dục quản lý cơ sở giáo dục đại học 58 Thi nâng ngạch giáo viên trung học Giáo dục và đào tạo Cục Nhà giáo và Cán bộ lên giáo viên trung học cao cấp (áp quản lý cơ sở giáo dục dụng cho giáo viên THPT và TCCN) 59 Thi nâng ngạch giảng viên chính Giáo dục và đào tạo Cục Nhà giáo và Cán bộ lên giảng viên cao cấp quản lý cơ sở giáo dục 60 Đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ sư Giáo dục và đào tạo Cục Nhà giáo và Cán bộ phạm quản lý cơ sở giáo dục
 7. 61 Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân Tiêu chuẩn nhà giáo Văn phòng dân 62 Xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Tiêu chuẩn nhà giáo Văn phòng 63 Thẩm định Hồ sơ các dự án ODA Cơ sở vật chất và Vụ Kế hoạch – Tài chính của các đơn vị trực thuộc thiết bị trường học 64 Thẩm định thành lập trường đại Giáo dục và đào tạo Vụ Kế hoạch – Tài chính học 65 Xét, cấp học bổng chính sách Cơ sở vật chất và Vụ Kế hoạch – Tài chính thiết bị trường học 66 Công nhận tỉnh, thành phố đạt Giáo dục và đào tạo Vụ Giáo dục trung học chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở 67 Công nhận tỉnh, thành phố trực Giáo dục và đào tạo Vụ Giáo dục trung học thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 1 Thành lập trường trung học phổ Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông 2 Sáp nhập, chia tách trường trung Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo học phổ thông 3 Đình chỉ hoạt động trường trung Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo học phổ thông 4 Giải thể trường trung học phổ Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông 5 Thành lập trường trung cấp chuyên Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo nghiệp 6 Sáp nhập, chia tách trường trung Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo cấp chuyên nghiệp 7 Đình chỉ hoạt động trường trung Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo cấp chuyên nghiệp 8 Giải thể trường trung cấp chuyên Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo nghiệp 9 Đình chỉ hoạt động Trung tâm giáo Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo dục thường xuyên 10 Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo dục thường xuyên 11 Xếp hạng Trung tâm giáo dục Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
 8. thường xuyên 12 Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác… theo chương trình giáo dục thường xuyên 13 Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo học 14 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo viên trung học cơ sở 15 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo viên trung học phổ thông 16 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung Quy chế thi, tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo học phổ thông (đối với giáo dục sinh trung học phổ thông) 17 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung Quy chế thi, tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo học phổ thông đối với thí sinh tự sinh do 18 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung Quy chế thi, tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo học phổ thông đối với giáo dục sinh thường xuyên 19 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung Quy chế thi, tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo học phổ thông sinh 20 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ Quy chế thi, tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo thông – đối với người học bị ốm sinh hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không quá 10 ngày trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi 21 Thẩm định đề án thành lập trung Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN, trung tâm tin học – ngoại ngữ ngoài công lập 22 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ Quy chế thi, tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo thông – đối với bị ốm hay có việc sinh đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự
 9. thi số môn thi còn lại 23 Liên kết đào tạo trình độ trung cấp Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo chuyên nghiệp 24 Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp 25 Công nhận trường mầm non đạt Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn Quốc gia 26 Công nhận trường Tiểu học đạt Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn Quốc gia 27 Công nhận trường trung học cơ sở Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo đạt chuẩn Quốc gia 28 Chuyển trường đối với học sinh Quy chế thi, tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo trung học phổ thông sinh 29 Xin học lại tại trường khác đối với Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo học sinh trung học 30 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về Quy chế thi, tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo nước cấp trung học phổ thông sinh 31 Tiếp nhận học sinh người nước Quy chế thi, tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo ngoài cấp trung học phổ thông sinh 32 Thành lập trường chuyên thuộc cơ Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo sở giáo dục đại học 33 Chuyển học sinh chuyên sang Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo trường khác 34 Thành lập trường chuyên thuộc Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 35 Thu hồi giấy chứng nhận kiểm định Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo chất lượng giáo dục 36 Cấp giấy chứng nhận và công bố Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông 37 Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông – Đối với sở giáo dục và đào tạo 38 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các Hệ thống văn bằng, Sở Giáo dục và Đào tạo cấp học phổ thông do cơ sở nước chứng chỉ ngoài cấp.
 10. 39 Công nhận trường trung học phổ Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông đạt chuẩn quốc gia 40 Sáp nhập, chia, tách Trung tâm kỹ Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo thuật tổng hợp – hướng nghiệp 41 Thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo hợp – hướng nghiệp 42 Đình chỉ hoạt động Trung tâm kỹ Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo thuật tổng hợp – hướng nghiệp 43 Giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo hợp – hướng nghiệp 44 Yêu cầu cấp bản sao văn bằng, Hệ thống văn bằng, Sở Giáo dục và Đào tạo chứng chỉ từ sổ gốc. chứng chỉ 45 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ Hệ thống văn bằng, Sở Giáo dục và Đào tạo sổ gốc chứng chỉ III. Thủ tục hành chính cấp huyện 1 Thành lập trường mầm non Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 2 Sáp nhập, chia tách trường mầm Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào non tạo 3 Đình chỉ hoạt động trường mầm Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào non tạo 4 Giải thể hoạt động trường mầm Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào non tạo 5 Thành lập trường tiểu học Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 6 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 7 Đình chỉ hoạt động trường tiểu học Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 8 Giải thể trường tiểu học Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 9 Thành lập Trung tâm học tập cộng Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào đồng tại xã, phường, thị trấn tạo 10 Đình chỉ hoạt động Trung tâm học Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tập cộng đồng tại xã, phường, thị tạo trấn 11 Giải thể Trung tâm học tập cộng Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào
 11. đồng tại xã, phường, thị trấn tạo 12 Thành lập cơ sở giáo dục khác thực Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào hiện chương trình giáo dục tiểu học tạo 13 Thành lập trường trung học cơ sở Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 14 Sáp nhập, chia tách trường trung Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào học cơ sở tạo 15 Đình chỉ hoạt động trường trung Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào học cơ sở tạo 16 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào nước cấp trung học cơ sở tạo 17 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào non bán công sang cơ sở giáo dục tạo mầm non dân lập 18 Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào trung học cơ sở tạo 19 Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào mầm non bán công sang cơ sở giáo tạo dục mầm non công lập 20 Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào trung học cơ sở tạo 21 Giải thể trường trung học cơ sở Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 22 Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ Giáo dục và đào tạo Giáo dục và Đào tạo sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông – Đối với phòng giáo dục và đào tạo 23 Chuyển trường đối với học sinh Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào trung học cơ sở tạo 24 Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào thục. tạo 25 Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào thục tạo 26 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào nhà trẻ tư thục tạo 27 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào THCS tạo
 12. 28 Thuyên chuyển đối tượng học bổ Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào túc THCS tạo 29 Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà Giáo dục và đào tạo Phòng Giáo dục và Đào trẻ tư thục tạo IV. Thủ tục hành chính cấp xã 1 Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp Giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân cấp xã mẫu giáo độc lập tư thục 2 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp Giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân cấp xã mẫu giáo độc lập tư thục 3 Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp Giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân cấp xã mẫu giáo độc lập tư thục 4 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp Giáo dục và đào tạo Ủy ban nhân dân cấp xã mẫu giáo độc lập tư thục
Đồng bộ tài khoản