Quyết định số 53/1999/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
69
lượt xem
4
download

Quyết định số 53/1999/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/1999/QĐ-TTG về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/1999/QĐ-TTG

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53/1999/QĐ-TTg Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 1999 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 53/1999/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 1999 V M T S BI N PHÁP KHUY N KHÍCH Đ U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Nh m khuy n khích và t o thu n l i hơn n a cho ho t đ ng c a doanh nghi p có v n đ u tư tr c ti p nư c ngoài; Theo đ ngh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư; QUY T Đ NH: Đi u 1. Giá hàng hoá và d ch v Đi u ch nh giá m t s hàng hoá và d ch v sau: 1. Giá bán đi n T ngày 01 tháng 7 năm 1999, giá bán đi n cho s n xu t (gi bình thư ng, c p đi n áp t 6KV đ n 20KV) c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài là 7,5 cent/kwh. Căn c giá bán đi n nói trên, Ban V t giá Chính ph quy đ nh giá bán đi n c th áp d ng cho s n xu t, kinh doanh, d ch v c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài. 2. Giá, cư c vi n thông - T ngày 01 tháng 7 năm 1999, giá l p đ t đi n tho i đ i v i doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài áp d ng như m c quy đ nh đ i v i doanh nghi p trong nư c và ngư i Vi t Nam. - T ngày 01 tháng 7 năm 1999, cư c thuê bao đi n tho i đ i v i doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài là 10 USD/máy/tháng; cư c đi n tho i n i h t đư c tính theo bi u cư c áp d ng đ i v i doanh nghi p trong nư c và ngư i Vi t Nam.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - T ngày 01 tháng 7 năm 1999, gi m bình quân 10% cư c vi n thông qu c t hi n hành t Vi t Nam đi các nư c; t ngày 01 tháng 7 năm 1999, m c ph thu cư c vi n thông t khách s n không qúa 15% so v i cư c t i bưu đi n. T ng c c Bưu đi n căn c vào các m c giá, cư c nêu trên, sau khi trao đ i v i Ban V t giá Chính ph , quy đ nh c th giá l p đ t đi n tho i, cư c thuê bao đi n tho i, cư c đi n tho i n i h t và cư c vi n thông qu c t t Vi t Nam đi nư c ngoài. 3. Giá nư c s ch T ngày 01 tháng 7 năm 1999, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n bi u giá bán nư c s ch theo m c đích s d ng không phân bi t doanh nghi p trong nư c, doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài, ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài theo quy đ nh t i Thông tư liên B s 02/TTLB ngày 28 tháng 4 năm 1997 c a B Xây d ng và Ban V t giá Chính ph . Đi u 2. Phí và l phí 1. T ngày 01 tháng 7 năm 1999, áp d ng m t bi u phí tham quan chung cho ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài t i t ng đi m tham quan các di tích l ch s , cách m ng; công trình văn hoá. B Tài chính, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n quy đ nh này. 2. B Tài chính trình Chính ph s a đ i Ngh đ nh s 193/CP ngày 29 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph theo hư ng ch thu l phí hành chính đ i v i vi c đăng ký trư c b c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đ th c hi n t ngày 01 tháng 7 năm 1999. 3. T ngày 01 tháng 7 năm 1999 th c hi n vi c thu l phí đ i v i vi c đ t văn phòng đ i di n c a t ch c kinh t nư c ngoài t i Vi t Nam v i m c 1 tri u đ ng; không thu l phí đ i v i vi c gia h n. 4. Căn c Ngh đ nh s 04/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 1999 c a Chính ph , B Tài chính quy t đ nh theo th m quy n ho c trình Th tư ng Chính ph gi m ho c bãi b các phí, l phí do các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các Ban qu n lý Khu công nghi p c p t nh ban hành không đúng th m quy n, không đúng tính ch t, m c đích c a vi c thu phí và l phí đ th c hi n t ngày 01 tháng 7 năm 1999. Đi u 3. Đơn v ti n đ quy đ nh giá d ch v , phí và l phí T ngày 01 tháng 7 năm 1999, dùng ti n Đ ng Vi t Nam đ quy đ nh các lo i giá d ch v , phí và l phí tr trư ng h p có quy đ nh riêng. Các lo i giá d ch v , phí và l phí quy đ nh b ng Đô la M nêu t i Đi u 1 và Đi u 2 Quy t đ nh này đư c quy đ i ra ti n Đ ng Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b .
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 4. Lương c a lao đ ng Vi t Nam làm vi c trong các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài 1. T ngày 01 tháng 7 năm 1999, m c lương t i thi u và lương c a lao đ ng Vi t Nam làm vi c trong các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đư c quy đ nh và tr b ng ti n Đ ng Vi t Nam trên cơ s quy đ i m c lương t i thi u và lương quy đ nh b ng Đô la M hi n hành sang Đ ng Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b . T ngày 01 tháng 7 năm 1999, khi ch s giá tiêu dùng tăng t 10% tr lên so v i l n đi u ch nh g n nh t thì m c lương t i thi u và lương c a lao đ ng Vi t Nam làm vi c trong các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đư c đi u ch nh tương ng. 2. B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đi u ch nh đ a bàn áp d ng m c lương t i thi u theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 385/LĐTBXH-QĐ ngày 01 tháng 4 năm 1996 c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ th c hi n t ngày 01 tháng 7 năm 1999. M c lương t i thi u theo quy đ nh t i kho n này áp d ng đ i v i các d án đư c c p Gi y phép đ u tư sau ngày Quy t đ nh này có hi u l c. Đ i v i các d án đã đư c c p gi y phép đ u tư trư c ngày Quy t đ nh này có hi u l c, doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và t p th lao đ ng th a thu n th c hi n vi c tr lương theo quy đ nh t i kho n này trên cơ s t nguy n, gi n đ nh s n xu t, duy trì vi c làm cho ngư i lao đ ng. 3. B Tài chính trình Chính ph quy đ nh c th vi c th c hi n đi m b kho n 2 Đi u 16 Lu t Công đoàn. Đ i v i doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài, không áp d ng ch đ trích n p kinh phí công đoàn t qu lương. Đi u 5. C p gi y phép lao đ ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i trình Chính ph s a đ i Ngh đ nh s 58/CP ngày 03 tháng 10 năm 1996 c a Chính ph theo hư ng y quy n cho các S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và các Ban qu n lý Khu công nghi p c p t nh c p Gi y phép lao đ ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c trong các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài v i các th t c đơn gi n, thu n ti n đ th c hi n t ngày 01 tháng 7 năm 1999; th i h n gi y phép lao đ ng phù h p v i th i h n h p đ ng lao đ ng ký gi a doanh nghi p và ngư i lao đ ng nư c ngoài. Đi u 6. Tuy n d ng và đào t o lao đ ng Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài tuy n d ng lao đ ng Vi t Nam thông qua các t ch c cung ng lao đ ng Vi t Nam. Sau th i h n t i đa 30 ngày k t ngày nh n đư c yêu c u cung ng lao đ ng c a doanh nghi p mà t ch c cung ng lao đ ng Vi t Nam không đáp ng đư c, thì doanh nghi p đư c tr c ti p tuy n d ng lao đ ng Vi t Nam. B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i trình Chính ph s a đ i Ngh đ nh s 72/CP ngày 31 tháng 10 năm 1995 và Ngh đ nh s 85/1998/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 1998 c a Chính ph đ th c hi n quy đ nh nói trên t ngày 01 tháng 7 năm 1999.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i s p x p, c ng c các t ch c cung ng lao đ ng nh m nâng cao ch t lư ng cung ng lao đ ng cho doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài. B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c vi c đào t o ngh đ cung ng lao đ ng cho doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài. Đi u 7. M t s trư ng h p th c hi n thu giá tr gia tăng 1. Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh đư c t m chưa ph i n p thu giá tr gia tăng đ i v i nguyên li u, v t tư nh p kh u đ s n xu t hàng xu t kh u trong th i h n t m chưa ph i n p thu nh p kh u theo quy đ nh c a pháp lu t v thu xu t kh u, thu nh p kh u. 2. B Tài chính trình Chính ph s a đ i, b sung Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 và Ngh đ nh s 102/1998/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1998 c a Chính ph theo hư ng quy đ nh nh ng đ i tư ng sau đây do doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh nh p kh u đ t o tài s n c đ nh (đư c mi n thu nh p kh u theo quy đ nh t i Đi u 63 Ngh đ nh s 12/CP ngày 18 tháng 02 năm 1997 và Đi u 10 Ngh đ nh s 10/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph ) là đ i tư ng không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng : - Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng n m trong dây chuy n công ngh đ t o tài s n c đ nh c a doanh nghi p; - V t tư xây d ng trong nư c chưa s n xu t đư c đ t o tài s n c đ nh c a doanh nghi p. Đi u 8. Mua, bán hàng hoá v i doanh nghi p ch xu t 1. Tr nh ng hàng hoá c m xu t kh u, các doanh nghi p và cá nhân trong nư c đư c bán hàng hoá cho doanh nghi p ch xu t, đư c mi n thu xu t kh u và ch c n l p t khai v i H i quan Khu ch xu t. 2. Doanh nghi p ch xu t đư c bán vào th trư ng n i đ a các s n ph m s n xu t t i Doanh nghi p : - Nguyên li u, bán thành ph m cho các doanh nghi p tr c ti p s n xu t hàng xu t kh u; - Hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá thay th hàng nh p kh u thi t y u mà trong nư c có nhu c u nh p kh u; - Ph li u, ph ph m còn giá tr thương m i. Th t c và vi c n p thu nh p kh u đ i v i các hàng hoá nói trên th c hi n theo quy đ nh hi n hành.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 9. Quy n s d ng đ t c a doanh nghi p khu công nghi p, doanh nghi p ch xu t Doanh nghi p khu công nghi p, doanh nghi p ch xu t đư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t trong th i h n H p đ ng ký v i doanh nghi p xây d ng và kinh doanh cơ s h t ng khu công nghi p, khu ch xu t. T ng c c Đ a chính ban hành văn b n c n thi t đ th c hi n quy đ nh nói trên. Đi u 10. Khuy n khích xây d ng nhà cho công nhân và các công trình h t ng ngoài rào Các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t và doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đư c thuê đ t v i m c giá th p nh t và đư c mi n, gi m t i đa các lo i thu đ đ u tư xây d ng nhà cho công nhân và các công trình h t ng ngoài hàng rào các khu công nghi p và các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài (cơ s giáo d c, đào t o, y t ...). Đi u 11. M t s bi n pháp b sung v khuy n khích đ u tư 1. Các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đáp ng đư c m t trong các đi u ki n sau đây đư c hư ng các ưu đãi như đ i v i d án thu c Danh m c d án đ c bi t khuy n khích đ u tư : a) Xu t kh u t 80% s n ph m tr lên; b) Xu t kh u t 50% s n ph m tr lên và s d ng nhi u lao đ ng, nguyên li u, v t tư trong nư c (có giá tr t 30% chi phí s n xu t tr lên); c) Đ u tư t i đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i khó khăn đáp ng m t trong các đi u ki n : - Xu t kh u t 50% s n ph m tr lên trong lĩnh v c nuôi, tr ng, ch bi n nông, lâm, thu s n; - Xu t kh u t 50% s n ph m tr lên và s d ng trên 500 lao đ ng; - Xu t kh u t 30% s n ph m tr lên và s d ng nhi u nguyên li u, v t tư trong nư c (có giá tr t 30% chi phí s n xu t tr lên); d) S n xu t linh ki n, ph tùng cơ khí, đi n, đi n t có giá tr gia tăng cao, s d ng nhi u nguyên li u, v t tư trong nư c; e) Ch bi n khoáng s n khai thác t i Vi t Nam. 2. Các d án s n xu t linh ki n, ph tùng cơ khí, đi n, đi n t đư c mi n thu nh p kh u đ i v i nguyên li u s n xu t trong 3 năm k t khi b t đ u s n xu t. 3. Nhà đ u tư nư c ngoài đ u tư vào đ a bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa đư c hư ng m c thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài 5%.
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài g p khó khăn trong vi c tri n khai d án ph i t m ng ng xây d ng ho c t m ng ng ho t đ ng đư c gi m ho c mi n ti n thuê đ t tương ng v i th i gian t m ng ng. 5. Các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đã đư c c p h n ng ch xu t kh u g o đư c phép thu mua tr c ti p lúa, g o nguyên li u c a ngư i s n xu t theo hư ng d n c a B Thương m i. Đi u 12. Đi u kho n thi hành 1. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. 2. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản