intTypePromotion=3

Quyết định số 537/1998/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 537/1998/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 537/1998/QĐ-BTS về quy chế tiếp công dân do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 537/1998/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 537/1998/QÐ-BTS Hà N i, ngày 11 tháng 9 năm 1998 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH TI P CÔNG DÂN B TRƯ NG B TH Y S N Căn c Pháp l nh Khi u n i, T cáo c a Công dân ngày 7 tháng 5 năm 1991 ; Căn c Ngh nh s 50 /CP ngày 21 tháng 6 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Th y s n; Căn c Ngh nh s 89/CP ngày 7 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph ban hành Quy ch t ch c ti p công dân; Theo ngh c a ông Chánh Thanh tra B Th y s n. QUY T NNH Ði u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n " Quy ch ti p công dân c a cơ quan B Th y s n". Ði u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Các ông Giám c S Th y s n, Giám c S Nông nghi p và phát tri n nông thôn có qu n lý Th y s n, Th trư ng các ơn v Vi n, Trư ng, Trung tâm và các T ng Công ty tr c thu c B căn c Qui ch ti p công dân c a cơ quan B Thu s n t ch c th c hi n a phương, ơn v mình. Ði u 3: Các ông Chánh thanh tra B , Chánh văn phòng B , và Th trư ng các ơn v thu c B có trách nhi m thi hành Quy t nh này. /. B TRƯ NG B TH Y S N Nơi nh n: - Như i u 2 và 3 - Lưu VT, T.Tra T Quang Ng c
  2. QUY CH TI P CÔNG DÂN C A CƠ QUAN B THU S N (Ban hành kèm theo Quy t nh s :537 /1998/QÐ-BTS ngày 11 tháng 9 năm 1998 c a B trư ng B Th y s n) I . NH NG QUY NNH CHUNG Ði u 1: B Thu s n có trách nhi m t ch c ti p công dân (k c ngư i nư c ngoài ) ti p nh n các ki n ngh , góp ý ki n ho c khi u n i, t cáo có n i dung thu c thNm quy n qu n lý Nhà nư c c a B Thu s n . Ði u 2: Vi c ti p công dân ph i th c hi n úng qui nh c a Nhà nư c, amt b o thu n ti n cho công dân và ch ti n hành t i Phòng ti p dân c a B Thu s n. II. NH NG QUI NNH C TH Ði u 3: Phòng ti p dân ph i b trí nơi thu n ti n và có phương ti n làm vi c, có N i qui, s góp ý công dân ph n nh ý ki n v i B Thu s n. Phòng ti p dân c a B Thu s n t t i tr s cơ quan B , s 10 Nguy n Công Hoan - Hà n i. Văn phòng B ch u trách nhi m trang b và Thanh tra B có trách nhi m qu n lý cơ s v t ch t c a Phòng ti p dân. Ði u 4: Vi c ti p dân cơ quan B Thu s n ư c th c hi n theo các hình th c: a. Ti p dân vào ngày th 5 h ng tu n b. Ti p dân theo nh kỳ c a Lãnh o B Thu s n vào ngày 20 hàng tháng. N u ngày ti p dân trùng v i ch nh t, và ngày ngh l thì th c hi n vào ngày ti p sau. c. Trong trư ng h p Lãnh oB i công tác v ng thì u quy n Chánh thanh tra B ti p dân. Th trư ng ơn v có liên quan n v vi c ph i chuNn b h sơ, tài li u và báo cáo trư c v i Lãnh o B v k t lu n và ý ki n gi i quy t c a ơn v mình. Ði u 5: Vi c ti p nh n ý ki n ho c ơn khi u n i, t cáo ư c ti n hành như sau: 1. Cán b ti p dân là u m i ti p xúc và hư ng d n công dân ; a. N u công dân góp ý ki n v ho t d ng c a Ngành Thu s n thì cán b ti p dân ghi chép các ý ki n óng góp c a công dân Chánh thanh tra trình Lãnh a B xem xét; b. N u Công dân khi u n i, t cáo mà n i dung thu c thNm quy n gi i quy t c a B Thu s n thì cán b ti p dân nh n ơn và ghi vào s th lý. N u công dân trình bày
  3. mi ng thì cán b ti p dân ghi n i dung trình bày, c l i cho ngư i khi u n i, t cáo nghe và yêu c u h ký (ho c i m ch ) xác nh n. c. Sau khi làm xong th t c nh n ơn, ghi l i trình bày c a công dân, cán b ti p dân chuy n ngay v vi c ó n Th trư ng ơn v có liên quan xem xét và tr l i. d. N u v vi c không thu c lĩnh v c qu n lý và thNm quy n gi i quy t c a B Thu s n thì cán b ti p dân hư ng d n công dân n cơ quan có thNm quy n gi i quy t. 2. Khi nh n ư c thông báo c a cán b ti p dân, Th trư ng ơn v có liên quan n v vi c ph i ti p công dân và tr l i công dân trong th i h n lu t nh. 3. N u n i dung khi u n i, t cáo c a công dân liên quan n nhi u ơnd v trong cơ quan B thì Chánh Thanh tra B ti p và ph i h p v i các ơn v có liên quan, xem xét và tr l i cho công dân. Ði u 6.- Cán b làm nhi m v ti p dân t i Phòng ti p dân c a cơ quan B Thu s n do Chánh thanh tra B phaan công trong s cán b c a Thanh tra B . Trong trư ng h p c n huy ng cán b c a các ơn v khác trong cơ quan B , Chánh Thanh tra ngh Th trư ng các ơn v c ngư i th c hi n. Ði u 7.- Khi ti p dân, cán b ti p dân có nhi m v và quy n h n như sau : 1. Th c hi n vi c ti p dân, làm th t c ti p nh n ý ki n óng góp, ơn thư khi u n i, t cáo và hư ng d n công dân theo úng qui nh c a Qui ch này; 2. Cán b ti p dân ph i ch u trách nhi m v vi c hư ng d n c a mình i v i vi c khi u n i, t cáo c a công dân. 3. Yêu c u công dân trình bày trung th c n i dung khi u n i, t cáo; n u th y vi c khi u n i, t cáo còn thi u tài li u, b ng ch ng thì yêu c u công dân cung c p b sung. 4. N u v vi c có nhi u ngư i cùng n khi u n i, t cáo thì yêu c u h c ngư i i di n ti p. 5. T ch i, không ti p ngư i say rư u, bia, nh ng ngư i ang trong tình tr ng không năng l c i u khi u hành vi c a mình, nh ng ngư i c tình vi ph m n i qui phòng ti p dân. Ði u 9.- Khi n góp ý ki n, khi u n i, t cáo t i Phòng ti p dân cơ quan B Thu s n, công dân có nghĩa v ; 1. Ch p hành n i qui c a phòng ti p dân, tuân theo s hư ng d n c a cán b ti p dân; 2. Trình bày trung th c s vi c, ký xác nh n n i dung s vi c ã trình bày và các tài li u do mình ưa ra; 3. Cung c p b ng ch ng, tài li u có liên quan n n i dung khi u n i, t cáo khi cán b ti p tân yêu c u.
  4. 4. Không ư c l i d ng quy n khi u n i, t cáo gây r i tr t t nơi ti p dân, vu cáo, xúc ph m cơ quan Nhà nư c, ngư i thi hành công v và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng n i dung khi u n i, t cáo c a mình. III. T CH C TH C HI N Ði u 10.- Chánh thanh tra B giúp B trư ng B Thu s n qu n lý công tác ti p dân cơ quan B Thu s n; ch ng ph i h p v i Th trư ng các ơn v thu c B t ch c t t vi c ti p dân; theo dõi ôn c th c hi n Qui ch ; nh kỳ báo cáo k t qu công tác ti p dân v i lãnh o B và Thanh tra Nhà nư c. Th trư ng các ơn v thu c B trong ph m vi trách nhi m c a mình ph i ích thân ti p và tr l i công dân; Trong trư ng h p không th tr c ti p ti p dân ư c thì ph i c cán b có trách nhi m ti p dân và ph i ch u trách nhi m v vi c cán b c a ơn v ã ti p, gi i quy t và tr l i cho công dân; Ð nh kỳ hàng quí, 6 tháng và t ng k t năm v công tác Thanh tra c a ơn v ph i ghi rõ k t qu vi c ti p dân v B Thu s n (Thanh tra B ).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản