Quyết định số 55/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 55/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 55/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục hàng hoá xuất khẩu có giấy phép kinh doanh xuất - nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 55/1998/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55/1998/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 1998 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤCHÀNG HÓA XUẤT KHẨU CÓ GIẤY PHÉP KINH DOANH XUẤT - NHẬP KHẨU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 02/1998/NQ-CP ngày 26 tháng 1 năm 1998; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Phê duyệt danh mục hàng hóa sau đây khi xuất khNu doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh xuất - nhập khNu do Bộ Thương mại cấp với ngành hàng phù hợp: 1. Gạo, 2. Chất nổ, chất dễ cháy (trừ mặt hàng diêm), 3. Sách báo, 4. N gọc trai, đá quý, kim loại quý (trừ đồ kim hoàn giả), 5. Tác phNm nghệ thuật, đồ sưu tầm, đồ cổ. Điều 2. Đối với các mặt hàng ngoài Danh mục hàng hóa cấm xuất khNu đã được công bố và ngoài Danh mục hàng hóa nêu tại Điều 1 Quyết định này, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được phép xuất khNu (sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan) theo nội dung đăng ký kinh doanh nội địa khi thành lập doanh nghiệp. Điều 3. Việc xuất khNu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện điều chỉnh của Quyết định này. Điều 4. Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Thương mại, căn cứ chính sách hàng hóa xuất nhập khNu Chính phủ quy định trong từng thời kỳ, Danh mục hàng hóa xuất nhập khNu Việt N am do Tổng cục Thống kê ban hành, công bố chi tiết Danh mục hàng hóa nêu tại Điều 1 Quyết định này; đồng thời phối hợp với Bộ Tư pháp và Tổng cục Hải quan để hướng dẫn thi hành Quyết định này.
  2. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Mạnh Cầm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản