Quyết định số 568/1998/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 568/1998/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 568/1998/QĐ-BTC về việc tạm thời không thu thuế lợi tức bổ sung đối với cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 568/1998/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 568/1998/QĐ-BTC Hà Nội , ngày 27 tháng 4 năm 1998 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC TẠM THỜI KHÔNG THU HUẾ LỢI TỨC BỔ SUNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Thuế lợi tức; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính; Căn cứ điểm 2, Mục I, Nghị quyết số 02/1998/NQ-CP ngày 26/1/1998 của Chính phủ thực hiện chính sách khuyến khích đối với sản xuất hàng xuất khẩu; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế; QUYẾT ĐNNH Điều 1.- Tạm thời không thu thuế lợi tức bổ sung đối với cơ sở sản xuất nếu xuất khNu trên 50% sản phNm sản xuất ra hoặc có doanh thu từ xuất khNu chiếm trên 50% tổng doanh thu. Điều 2.- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế các đơn vị sản xuất hàng xuất khNu thực hiện việc kiểm tra xác định tỷ lệ về số lượng giữa sản phNm sản xuất được xuất khNu với các loại sản phNm sản xuất hoặc tỷ lệ về doanh số xuất khNu với tổng doanh số bán ra để xác định cơ sở sản xuất không phải nộp thuế lợi tức bổ sung. Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho việc quyết toán thuế lợi tức bổ sung từ năm 1998. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố và cơ sở sản xuất hàng xuất khNu quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Vũ Mộng Giao (Đã Ký)
Đồng bộ tài khoản