Quyết định Số: 579/QĐ-TTg

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
105
lượt xem
6
download

Quyết định Số: 579/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 579/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO CÁC TỈNH BẮC KẠN, THÁI BÌNH, THANH HÓA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 579/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 579/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO CÁC TỈNH BẮC KẠN, THÁI BÌNH, THANH HÓA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại các văn bản số 849/UBND-TH2 ngày 08 tháng 4 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại văn bản số 40/TTr- UBND ngày 07 tháng 4 năm 2010, số 838/UBND-VX ngày 27 tháng 4 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 1907/UBND-VX ngày 20 tháng 4 năm 2010, ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại các văn bản số 1214/LĐTBXH-BTXH ngày 16 tháng 4 năm 2010, số 1278/LĐTBXH-BTXH ngày 22 tháng 4 năm 2010, Bộ Tài chính tại các văn bản số 4834/BTC-NSNN ngày 19 tháng 4 năm 2010, số 5234./BTC-NSNN ngày 26 tháng 4 năm 2010, số 4234/BTC- TCDT ngày 07 tháng 4 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bộ Tài chính xuất 4.768 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân các tỉnh Bắc Kạn, Thái Bình, Thanh Hóa cụ thể: - Tỉnh Bắc Kạn: 600 tấn gạo. - Tỉnh Thái Bình: 991 tấn gạo. - Tỉnh Thanh Hóa: 3.177 tấn gạo. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Thái Bình, Thanh Hóa tiếp nhận số gạo nêu trên quản lý, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng và theo quy định hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 1
  2. Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Thái Bình, Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Nguyễn Sinh Hùng các Vụ: KTN, ĐP, KGVX; - Lưu: VT, KTTH (3) 2
Đồng bộ tài khoản