Quyết định số 58/2001/QĐ/BNN-KNKL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 58/2001/QĐ/BNN-KNKL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 58/2001/QĐ/BNN-KNKL về việc ban hành Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu, Danh mục giống cây trồng, giông vật nuôi được nhập khẩu do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 58/2001/QĐ/BNN-KNKL

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/2001/QĐ/BNN-KNKL Hà N i, ngày 23 tháng 5 năm 2001 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 58/2001/QĐ/BNN-KNKL NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH DANH M C GI NG CÂY TR NG, GI NG V T NUÔI QUÝ HI M C M XU T KH U, DANH M C GI NG CÂY TR NG, GI NG V T NUÔI ĐƯ C NH P KH U B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Căn c Ngh đ nh s 07/CP ngày 5/2/1996 c a Chính ph v Qu n lý gi ng cây tr ng. Căn c Ngh đ nh s 14/CP ngày 19/3/1996 c a Chính ph v Qu n lý gi ng v t nuôi. Căn c Quy t đ nh s 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v Qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001-2005. Xét đ ngh c a C c trư ng C c Khuy n nông và Khuy n lâm. QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này: - Danh m c gi ng cây tr ng quý hi m c m xu t kh u. - Danh m c gi ng v t nuôi quý hi m c m xu t kh u. - Danh m c gi ng cây tr ng đư c nh p kh u. - Danh m c gi ng v t nuôi đư c nh p kh u. Đi u 2: Trong t ng th i kỳ B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s đi u ch nh tên gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi trong các danh m c nêu trên nh m đáp ng nhu c u ph c v s n xu t. Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 4: Chánh Văn phòng B , C c trư ng c c Khuy n nông và Khuy n lâm, Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan liên quan, các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ngoài có ho t đ ng liên quan đ n s n xu t, kinh doanh gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Ngô Th Dân (Đã ký) DANH M C GI NG CÂY TR NG QUÝ HI M C M XU T KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 58/2001/QĐ/BNN-KNKL, ngày 23 tháng 5 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn) 1. Gi ng lúa: Lúa chiêm, N p c m, N p cái hoa vàng, Tám thơm, D hương, Nàng thơm Ch đào. Gi ng b m c a các t h p lúa lai. 2. Gi ng ngô: Gi ng b m c a các t h p ngô lai. 3. Gi ng chè: Chè Shan 4. Gi ng cam: Cam bù 5. Gi ng bư i: Năm Roi, Thanh Trà, Phúc Tr ch, Đoan Hùng. 6. Gi ng nhãn: Nhãn l ng Hưng Yên, nhãn tiêu Da bò. 7. Gi ng v i thi u: V i thi u Thanh Hà. 8. Gi ng xoài: Xoài cát Hoà L c, xoài cát Chu. 9. Gi ng mơ: Mơ Hương tích. 10. Gi ng thanh long: Gi ng thanh long các lo i. DANH M C GI NG V T NUÔI QUÝ HI M C M XU T KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 58/2001/QĐ/BNN-KNKL ngày 23 tháng 5 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) 1. Gi ng l n: Gi ng l n , l n Mư ng Khương. 2. Gi ng gia c m: Gi ng gà H'mông đen và tr ng, gà H , gà Ch i, gà Đông T o.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Gi ng v t: V t B u B n, B u Ouỳ. 4. Gi ng bò: Bò H'mông. DANH M C GI NG V T NUÔI ĐƯ C NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 58/2001/QĐ/BNN-KNKL ngày 23 tháng 5 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) 1. Gi ng l n: Các gi ng l n ngo i thu n ch ng c a các gi ng sau: L n Yorkshire, Landrace, Duroc, Hampshire, Pietrain, Dalland, Edell, Cornwall, Berkshire. 2. Gi ng gia c m: Các gi ng gia c m (gà, v t, ngan, ng ng...) t c p gi ng b m , ông bà tr lên c a các gi ng sau: 2.1. Gi ng gà: - Gi ng gà công nghi p hư ng th t: Hybro, BE, Avian, Lohman, AA (Arbor Acres), Hubbard, Cobb, Ross, LSA MPK. - Gi ng gà công nghi p hư ng tr ng: Leghom, Goldline 54, Brown Nick, Hyline, Lohmann Brown, Hisex Brown, LSA Brown, Babcock - 380. - Gi ng gà chăn th : Gà Kabir, LSA JA (g m các dòng gà màu), Sasso, Tam Hoàng (Jiangcun và 882), Lương Phư ng, Nagoya. 2.2. Gi ng v t: - V t hư ng th t: Cherry Valley, Szarwa.e, v t CV.Super M. - V t hư ng tr ng: CV.Layer 2000, Khakicampbell. 2.3. Gi ng ngan: Gi ng ngan Pháp dòng R31 và R51. 2.4. Gi ng ng ng: Rheinland, Land s, Hungari. 2.5. Gi ng chim b câu: B câu Titan, Mimas (Pháp). 3. Gi ng th : Th New Zealand, California, Hungari. 4. Gi ng bò: - Gi ng bò s a: Holstein Friesian, Jersey. - Gi ng bò th t: Red Sindhi, Sahiwal, Brahman, Limousine, Charolaise, Crimorsine, Simmental, Droughtmaster, Hereford, Santagestrudit.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. Gi ng dê: Saanen, Alpine, Jamnapari, Babari, Beetal, Bore. 6. Gi ng ng a: Ng a Carbardin. 7. Gi ng trâu: Trâu Murrah. 8. Gi ng ong: Ong Apis Mellifera Ligustica. 9. Gi ng t m: Gi ng t m O1, O2, A1, A2, A, B, C, D (Mã riêng). DANH M C GI NG CÂY TR NG ĐƯ C NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 58/2001/QĐ-BNN-KNKL ngày 23 tháng 5 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) I. CÁC GI NG CÂY NÔNG NGHI P 1. Các gi ng lúa: a. Lúa thu n: B c thơm s 7, Khaodawmali 105, Khang dân 18, Kim cương 90, Lư ng qu ng 164, IR1548, IR17494, Ir1820, IR29723, IR352, IR35546, IR44595, IR49517-23, IR50, IR50404, IR62032, IR66, IR8423, IR9729, IR64, Jasmin 85. b. Các gi ng lúa lai: Sán ưu 63, Sán ưu qu 99, Nh ưu 838, Nh ưu 63, Cương ưu 22, Trang nông 15, Bác ưu 64, Bác ưu 903, B i t p sơn thanh, B i t p 49, B i t p 77. 2. Các gi ng ngô lai: Pacific 11, P3011, G5449, P3012, Pacific 848, Pacific 60 (P60), CP-ĐK 888, CP-DK999, Bioseed 9797 (B9797), Bioseed 9698 (B9698), Bioseed 9681 (B9681), Cargil 919 (C919). 3. Các gi ng khoai tây: Lipsi, Ackersegen, Mariella, gi ng khoai tây Trung Qu c VT2 và KT2, Diamond, Nicola, Karsta. 4. D a: Cayen. 5. L c: Tr m xuyên, Sư tuy n. 6. Cao su: RRIC110, RRIC121, RRIM 600, RRIM 712. 7. Mía: F156, My 55-14, F157, F134, Comus, R570, R579, các gi ng ROC (t ROC 1 đ n ROC 23). 8. Các lo i gi ng rau: a. Gi ng rau ăn lá, ăn hoa: c i xanh, c i thìa, c i bó xôi, c i hoa ng ng, c i tr ng, c i ng t, c i b c th o (c i bao), c i b p (xú), c i ná, c i r , c i toà x i, c i cúc (t n ô), c i bông tr ng (su lơ tr ng), c i bông xanh (xu lơ xanh), rau c n, rau d n, rau m ng tơi, rau đay, rau mu ng, c i b các lo i, xà lách, rau di p.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b. Gi ng rau ăn c , ăn qu : su hào, c i c , c d n, cà r t, măng tây, dưa chu t các lo i, dưa h u, mư p các lo i, mư p đ ng (kh qua), ngô rau (baby corn), b p ng t (sweet corn), đ u b p, đ u cô ve, đ u hà lan, đ u đũa, đ u nành lông, bí đ (bí r ), bí xanh, bí chanh, bí ng i, b u các lo i, cà chua, cà các lo i, c đ u, dâu tây đu đ , dưa lê. c. H t, c gi ng gia v : t i tây, t i các lo i, c n tây, hành c , hành lá, g ng, h , rau húng các lo i, tía tô, rau mùi ta (ngò rí), mùi tàu (ngò gai), rau thì là các lo i, t các lo i 9. Các gi ng hoa, cây c nh: a. Gi ng hoa: anh th o, b t t , hoa bư m, c m chư ng, hoa chuông, c i xay, c t l n, cúc các lo i, dâm b t, đ ng ti n, hoa h ng, h ng đăng (l ng đèn), huy n sâm, lay ơn, m c lan, loa kèn, mư i gi , mai đ a th o, màn tang, mào gà, mõm chó, móng r ng, móng tay, mõm sói, ngàn sao, sao nhái, hoa nhái, o i hương, pháo hoa, păng-xê, phong l , ph ng tiên, các lo i phong lan không n m trong danh m c qu n lý theo Ngh đ nh 18/HĐBT ngày 17/01/1992 c a H i đ ng B trư ng và các danh m c qu n lý c a CITES, quỳnh hương, hoa sao tím, sa lem, sen, sen c n, d yên th o, m u đơn, đuôi di u, đ quyên, s ng đ i, nguy t qu , u t kim hương, hoa d a, hoa gi y, ki t tư ng, hu tây (Lilium), tiên h ng, thu h i đư ng, th c quỳ (Mãn đình h ng), Ti-gôn, hoa trang, trinh n , trúc đào, thư c dư c, hoa tuy líp, violet, xác pháo (xô đ ), xu xi, hoa g o, hoa môn, thiên đi u, th y tiên, trà các lo i, m u đơn, ng c lan, hoa mai, v n th . b. Cây c nh: Trúc tháp, bím đuôi sam, tr u bà, ph t d , trâm sơ ri, si, cau sam-panh, cau tam giác, cau đuôi ch n, cau con su t, cau đuôi cá, du, hàm ti u, h ng hoá, l c hoá, đ quyên c nh, cây m c, phát tài, phát l c thiên tu , d a Hawai, d a bình rư u, d a hoa th nh đ n, d a đ i vương, kè các lo i, trà là Trung đông, c lá b c, hoàng nam. II. CÁC GI NG CÂY LÂM NGHI P 1. Gi ng c a các lo i b ch đàn camldulensis, Urophylla, tereticornis, grandis, b ch đàn đ , b ch đàn li u, b ch đàn chanh. Các gi ng đã đư c kh o nghi m công nh n: b ch đàn W4, W5, U6; 3 xu t x Urophylla: Lembata, Mt.Egon, Lewotobi; 3 xu t s E. tereticornis: Sirinumu, Oro Bay, Lau ra river; 1 xu t x E. brassiana: Jackey Jackey; 5 xu t x E.camldulensis: Katherine, Kennedy river, Morehead river, Petford area, Gibb river. 2. Gi ng c a các loài keo: A. mangium, A.auriculifomis, A.crasicarpa, keo ch u h n. Các gi ng đã đư c kh o nghi m, công nh n: 3 xu t x A.crasicarpa (Ma la, Derideri, Dimisisi); 3 xu t x A.Mangium: (Pongaki, Carwell, Iron range); 3 xu t x A.auriculiformis (Coen river, Mibini, Moreheat river); 4 xu t x A.mearsii (Bodalla, Nowra, Berrima); 2 xu t x A.irorata (Mt.Mee, Bodalla); 1 xu t x A.melanoxylon (Mt.Mee); 3 xu t x keo ch u h n (Tumida, Toluza, dipisilip). 3. Gi ng c a các lo i tre trúc: Bát đ Trung Qu c, t p giao, đi n trúc, l c trúc, m n tông đen Thái Lan, lu ng, v u.
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. Gi ng c a các loài thông: thông mã vĩ, thông Caribea, thông Elliotti, thông Ocarpa, thông nh a. 5. Gi ng c a các loài phi lao: dòng vô tính phi lao 601, 602, phi lao đ i. 6. Gi ng c a các loài tràm: melaleuca cajuputi 18958 (Bensbach PNG), 18961 (Kuru PN); Melaleuca leucadendra:14147 (Weipa, QLD), 15892 (Rifle CK.QLD), 18909 (Cambridge G.WA), 18960 (Kuru, PNG). 7. Gi ng c a các loài t ch. 8. Gi ng trám. 9. Gi ng hông (Pawlonia). 10. Gi ng đư i ươi. 11. Gi ng neem. 12. Gi ng keo đ u. 13. Gi ng d ăn qu . 14. Gi ng h i. 15. Gi ng qu . 16. Gi ng xoan. 17. Gi ng s . 18. Gi ng mu ng đen.
Đồng bộ tài khoản