Quyết định số 5907/2003/QĐ-BGD&ĐT-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 5907/2003/QĐ-BGD&ĐT-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5907/2003/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5907/2003/QĐ-BGD&ĐT-TCCB

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 5907/2003/QĐ- Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2003 BGD&ĐT-TCCB QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4810/VPCP-KG ngày 2/10/2003; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trên cơ sở Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Hà Nội của Tổng cục Du lịch; Điều 2. Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội có nhiệm vụ: - Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong các lĩnh vực có liên quan đến du lịch; - Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; Điều 3. Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trực thuộc Tổng cục Du lịch, chịu sự quản lý của Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường đại học và cao đẳng; Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục Du lịch, Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Hà Nội, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng đơn vị hữu quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  2. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Nguyễn Minh Hiển
Đồng bộ tài khoản