Quyết định số 60-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
109
lượt xem
12
download

Quyết định số 60-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 60-HĐBT về quản lý hoạt động báo chí, xuất bản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 60-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 60-H BT Hà N i, ngày 08 tháng 6 năm 1989 QUY T NNH V QU N LÝ HO T NG BÁO CHÍ XU T B N H I NG B TRƯ NG Nh m i m i và tăng cư ng qu n lý, phát huy hi u qu tích c c c a ho t ng báo chí và xu t b n ph c v t t hơn n a cho các nhi m v chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i c a ng và Nhà nư c; áp ng nhu c u chính áng ngày càng tăng c a nhân dân; Căn c Lu t s 100-SL/L.2 ngày 20-5-1957 quy nh ch báo chí; Căn c S c lu t 003-SLt ngày 18-6-1957 v quy n t do xu t b n; Căn c Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Xét ngh c a B trư ng B Thông tin, QUY T NNH: i u 1. Quy nh trách nhi m c a cơ quan qu n lý Nhà nư c và cơ quan ch qu n c a ho t ng báo chí, xu t b n như sau: a) B Thông tin là cơ quan qu n lý Nhà nư c c a H i ng B trư ng v ho t ng báo chí, xu t b n (bao g m c in và phát hành). B có trách nhi m xây d ng các d lu t và các văn b n pháp quy khác c a Nhà nư c v báo chí, xu t b n nh m phát huy tính công khai và dân ch , ph c p ư c nh ng giá tr văn hoá, tinh th n trong và ngoài nư c phù h p v i l i ích c a t nư c; ôn c, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t và các th th c ho t ng báo chí, xu t b n trong c nư c. U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương có trách nhi m qu n lý m i m t ho t ng báo chí, xu t b n, in phát hành trên a bàn mình theo pháp lu t và các th th c ho t ng báo chí và xu t b n. b) Các B , U ban Nhà nư c, các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương, các cơ quan ng, các oàn th nhân dân ho t ng trong ph m vi toàn qu c là các cơ quan ch qu n c a các ơn v báo chí, xu t b n thu c quy n qu n lý c a các cơ quan oàn th y. Th trư ng cơ quan ch qu n có trách nhi m: - ng tên xin phép cho ơn v thu c quy n qu n lý c a mình tham gia ho t ng báo chí, xu t b n.
  2. - Ch u trách nhi m chính tr và b o m các i u ki n v t ch t i v i các ho t ng báo chí, xu t b n thu c quy n qu n lý c a mình. Phê duy t k ho ch ho t ng báo chí, xu t b n các ơn v thu c quy n mình. - B nhi m, mi n nhi m nh ng ngư i ch u trách nhi m chính c a cơ quan báo chí, nhà xu t b n. c) Các báo, t p chí và nhà xu t b n ch ư c b t u ho t ng sau khi ư c B Thông tin c p gi y phép. Khi chưa có gi y phép không ư c ti n hành ho t ng, k c vi c qu ng cáo, huy ng v n. i v i nh ng trư ng h p b nhi m cán b ch ch t c a các báo chí, nhà xu t b n không úng v i tiêu chuNn quy nh, B Thông tin có quy n yêu c u cơ quan ch qu n xem xét l i. i u 2. B Thông tin c th hoá nh ng nh hư ng v báo chí và xu t b n c a ng và Nhà nư c, hư ng d n các ngành, các c p v vi c qu n lý tài xác nh th t ưu tiên và phân b cơ c u h p lý gi a các lo i sách, báo v chính tr , xã h i, khoa h c k thu t, văn hoá ngh thu t; gi a sách báo cho ngư i l n và sách báo cho thi u nhi; sách nghiên c u cho m t s i tư ng và sách ph thông cho ông o nhân dân. Quy nh ch c năng, nhi m v cho t ng t báo, nhà xu t b n quy ho ch và s p x p h p lý m ng lư i báo chí, xu t b n, in, phát hành và xu t nh p khNu sách báo. B Thông tin cùng các cơ quan liên quan nghiên c u b sung ho c s a i các quy nh v k lu t tuyên truy n và nh ng v n thu c ph m vi bí m t nhà nư c, không ư c công b công khai. i u 3. áp d ng ch t hàng i v i ho t ng xu t b n. Các cơ quan Nhà nư c và oàn th , các t ch c xã h i c n công b tài li u, tác phNm, công trình nghiên c u, v.v... theo yêu c u c a cơ quan, t ch c mình ph i t hàng và thanh toán v i nhà xu t b n theo h p ng kinh t . B Thông tin và B Tài chính hư ng d n c th v th th c t hàng xu t b n. i v i m t s báo c n thi t ph i tr giá thì báo thu c c p nào do ngân sách c p y c p. i u 4. Giám c và T ng biên t p các cơ quan báo chí, nhà xu t b n ch u trách nhi m trư c cơ quan ch qu n và trư c pháp lu t v m i m t ho t ng c a cơ quan mình. i u 5. B trư ng các B , Ch nhi m các U ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . B trư ng B Thông tin hư ng d n chi ti t thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh
  3. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản