Quyết định Số: 601/QĐ-UBND

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 601/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------Số: 601/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Bắc Kạn, ngày 05 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN QUẶNG BARITE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 601/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BẮC KẠN NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 601/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 05 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN QUẶNG BARITE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên; Căn cứ Thông tư số 124/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 27/TTr-STC ngày 18/3/2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành giá tính thuế tài nguyên quặng BARITE trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau: Loại Tài nguyên Đơn vị tính Giá tính thuế tài nguyên Quặng BARITE Đồng/tấn 298.550 (Hai trăm chín mươi tám nghìn, 1
  2. năm trăm năm mươi đồng) Điều 2. Giá tính thuế tài nguyên được quy định tại Điều 1 được áp dụng từ ngày 01/4/2010. Giao Cục trưởng Cục thuế tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh về việc kê khai và nộp thuế tài nguyên theo đúng quy định. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Hoàng Ngọc Đường 2
Đồng bộ tài khoản