Quyết định số 61/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
67
lượt xem
3
download

Quyết định số 61/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 61/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 61/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 61/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH QUY CH PH I H P TH C HI N NGHN NNH S 68/2002/N -CP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2002 C A CHÍNH PH V QUAN H HÔN NHÂN VÀ GIA ÌNH CÓ Y U T NƯ C NGOÀI. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t Hôn nhân và Gia ình ngày 09 tháng 6 năm 2000 ; Căn c Ngh nh s 68/2002/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Hôn nhân và Gia ình v quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài ; Căn c Thông tư s 07/2002/TT-BTP ngày 16 tháng 12 năm 2002 c a B Tư pháp hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh s 68/2002/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Hôn nhân và Gia ình có y u t nư c ngoài ; Xét ngh c a Giám c S Tư pháp thành ph t i Công văn s 846/STP-HT ngày 21 tháng 4 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch ph i h p th c hi n Ngh nh s 68/2002/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Hôn nhân và Gia ình v quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài”. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tư pháp thành ph , Giám c Công an thành ph , Giám c S Lao ng- Thương binh và Xã h i thành ph , Ch t ch H i Liên hi p Ph n thành ph , Ch nhi m y ban Dân s -Gia ình và Tr em thành ph , Giám c các cơ s nuôi dư ng tr em, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH
  2. - Như i u3 PH - B Tư pháp - TTUB : CT, các PCT KT. CH TNCH - VPH -UB : PVP/VX, PC PHÓ CH TNCH - T NC, VX - Lưu (NC/K) Nguy n Thành Tài Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY CH PH I H P TH C HI N NGHN NNH S 68/2002/N -CP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2002 C A CHÍNH PH V QUAN H HÔN NHÂN VÀ GIA ÌNH CÓ Y U T NƯ C NGOÀI. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 61 /2003/Q -UB ngày 05 tháng 5 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Ph m vi áp d ng : 1. Quy ch này quy nh trách nhi m và m i quan h ph i h p ho t ng c a các cơ quan, t ch c có liên quan c a thành ph nh m th c hi n có hi u qu Ngh nh s 68/2002/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph v quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài (sau ây g i là Ngh nh 68/2002/N -CP). 2. Ph m vi áp d ng quy ch này bao g m : a) ăng ký k t hôn ; b) Nh n cha, m , con ; c) Nuôi con nuôi gi a công dân Vi t Nam v i ngư i nư c ngoài, gi a ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam v i nhau.
  3. i u 2.- i tư ng th c hi n : Các cơ quan, t ch c ư c quy nh trong Quy ch này bao g m : S Tư pháp, Công an thành ph , Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , H i Liên hi p Ph n ; y ban Dân s -Gia ình và Tr em thành ph , S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph , các Cơ s nuôi dư ng tr em, y ban nhân dân qu n- huy n, phư ng-xã, th tr n. i u 3.- Nguyên t c ph i h p gi i quy t h sơ : 1. Quy ch này áp d ng gi i quy t m i quan h gi a các cơ quan, t ch c m t cách ng b , ch t ch , th ng nh t trong quá trình th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n nh m m b o th i h n gi i quy t h sơ, ch qu n lý h sơ và xác nh trách nhi m c th gi a các cơ quan, t ch c có liên quan. 2. Vi c ph i h p ho t ng trên cơ s ch c năng, nhi m v , quy n h n, i u l c a m i cơ quan, t ch c và các quy nh c a pháp lu t, không làm c n tr n ho t ng c a t ng cơ quan, t ch c và nh hư ng n quy n l i c a nhân dân. 3. Vi c ph i h p ph i tuân th nghiêm ch nh quy nh v trình t , th t c, th i gian gi i quy t h sơ ư c quy nh t i Ngh nh 68/2002/N -CP. 4. Th c hi n ki m tra, giám sát, trao i thông tin k p th i phòng ng a, ngăn ch n và u tranh x lý các vi ph m trong ăng ký k t hôn ; nh n cha, m , con ; nuôi con nuôi. 5. Th i h n gi i quy t h sơ nêu trong Ngh nh là th i h n t i a. Trên tinh th n c i cách th t c hành chính, các cơ quan, ơn v có th rút ng n th i h n và không vư t quá th i gian quy nh. Chương 2: TRÁCH NHI M TH C HI N PH I H P C A CÁC CƠ QUAN, T CH C. i u 4.- Trách nhi m c a S Tư pháp thành ph : 1. Hư ng d n th t c cho ngư i dân có nhu c u ; 2. Ti p nh n h sơ khi các gi y t h p l ; 3. Thu l phí theo quy nh ; 4. Th c hi n các th t c niêm y t theo quy nh ; 5. Nghiên c u, thNm tra h sơ ; 6. ngh Công an thành ph ho c Công an qu n-huy n, phư ng-xã thNm tra, xác minh (n u c n thi t) ;
  4. 7. áp d ng các bi n pháp nh m hoàn t t h sơ như : xác minh, ph ng v n, yêu c u ương s b túc h sơ c n thi t ; 8. Thông báo cho ương s n hoàn t t th t c theo quy nh i v i t ng lo i h sơ c th ; 9. Thông báo cho ương s bi t lý do ch m tr khi h sơ gi i quy t không úng th i h n; 10. xu t ý ki n trình y ban nhân dân thành ph gi i quy t i v i t ng h sơ c th ; 11. T ch c L ăng ký k t hôn, trao Quy t nh công nh n vi c nh n cha, m , con ; t ch c giao nh n con nuôi ; ghi vào s ăng ký các lo i và lưu tr h sơ theo quy nh c a pháp lu t ; 12. C p các lo i b n sao Gi y ch ng nh n k t hôn ; Quy t nh công nh n vi c nh n cha, m , con ; Quy t nh cho nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi ; 13. Ti p nh n, xem xét h sơ ăng ký thành l p Trung tâm h tr k t hôn và c p gi y ăng ký ho t ng, gia h n, thay i n i dung, ch m d t ho t ng c a Trung tâm h tr k t hôn ; ph i h p v i H i Liên hi p Ph n thành ph theo dõi, qu n lý, thanh tra. ki m tra tình hình ho t ng và thu chi tài chính c a Trung tâm. i u 5.- Trách nhi m c a Công an thành ph : 1. Ch o, hư ng d n các phòng nghi p v tr c thu c Công an thành ph , Công an các qu n-huy n, phư ng-xã ti p nh n yêu c u xác minh c a S Tư pháp thành ph ; tr l i k t qu xác minh trong th i gian quy nh i v i t ng lo i h sơ. (Trư ng h p quá th i h n thì có thông báo cho S Tư pháp thành ph ). 2. Th c hi n các bi n pháp phòng ng a và u tranh ch ng các hành vi l i d ng vi c k t hôn ; nh n cha, m , con ; nuôi con nuôi nh m m c ích mua bán, bóc l t s c lao ng, xâm ph m tình d c i v i ph n và tr em ho c vì m c ích tr c l i khác. i u 6.- Trách nhi m c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph : 1. Ti p nh n h sơ trong ph m vi quy nh t i i u 1 Quy ch này do S Tư pháp thành ph chuy n n. 2. Xem xét, ki m tra trình t , th t c gi i quy t h sơ do S Tư pháp thành ph xu t, trình y ban nhân dân thành ph gi i quy t ho c t ch i gi i quy t. 3. Thông báo b ng văn b n cho S Tư pháp thành ph bi t lý do n u h sơ gi i quy t không úng th i h n quy nh. 4. So n th o văn b n y ban nhân dân thành ph tr l i cho ương s trong trư ng h p t ch i gi i quy t h sơ. Văn b n t ch i gi i quy t h sơ ph i g i cho S Tư pháp thành ph m t b n theo dõi.
  5. i u 7.- Trách nhi m c a S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph : 1. Ph i h p v i S Tư pháp thành ph trong vi c gi i thi u tr em có i u ki n làm con nuôi. 2. Ch o, hư ng d n, ki m tra các Cơ s nuôi dư ng tr em thu c quy n qu n lý trong vi c gi i thi u, l p h sơ tr em ư c cho làm con nuôi úng theo quy nh. i u 8.- Trách nhi m c a Cơ s nuôi dư ng tr em : 1. B o m tr em ư c gi i thi u làm con nuôi áp ng y các i u ki n làm con nuôi theo quy nh c a pháp lu t, có ngu n g c rõ ràng, h sơ y ,h pl . 2. L p h sơ c a tr em ư c cho làm con nuôi ph i có y các gi y t theo quy nh t i i u 44 c a Ngh nh 68/2002/N -CP. 3. nh kỳ báo cáo y ban nhân dân thành ph và S Lao ng- Thương binh và Xã h i thành ph v tình hình gi i thi u tr em làm con nuôi. i u 9.- Trách nhi m c a y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n (g i chung là c p xã) : 1. Th c hi n th t c niêm y t h sơ ăng ký k t hôn ; h sơ nh n cha, m , con t i tr s y ban nhân dân c p xã trong th i h n quy nh cho m i lo i h sơ. 2. Trư ng h p có khi u n i, t cáo v vi c k t hôn ; xin nh n cha, m , con… ch m nh t là sau 2 ngày tính t khi nh n ư c khi u n i, t cáo ph i thông báo b ng văn b n n S Tư pháp thành ph . i u 10.- Trách nhi m c a H i Liên hi p ph n thành ph : 1. Nghiên c u, kh o sát nhu c u v k t hôn, nh t là i v i ph n c n ư c tư v n, làm quen, hi u bi t và ti n t i hôn nhân v i ngư i nư c ngoài thành l p các Trung tâm h tr k t hôn trên a bàn thành ph nh m m c ích hư ng ho t ng môi gi i k t hôn i vào qu o qu n lý c a Nhà nư c, góp ph n làm cho quan h hôn nhân và gia ình phù h p v i phong t c t p quán c a dân t c, ngăn ch n các ho t ng môi gi i k t hôn không lành m nh và trái quy nh c a pháp lu t. 2. Qu n lý, ki m tra ch t ch , thư ng xuyên v tình hình ho t ng và thu chi tài chính liên quan n ho t ng h tr k t hôn c a các Trung tâm do mình thành l p. i u 11.- Trách nhi m c a y ban Dân s -Gia ình và Tr em thành ph : Thư ng xuyên thanh tra, giám sát vi c th c hi n Ngh nh 68/2002/N -CP m b o vi c cho và nh n tr em làm con nuôi ngư i nư c ngoài ph i d a trên tinh th n nhân o, vì l i ích t t nh t c a tr em và tôn tr ng các quy n cơ b n c a tr em ; ng th i, phát hi n và k p th i ngăn ch n các trư ng h p l i d ng vi c nuôi con nuôi nh m m c ích kinh doanh, bóc l t s c lao ng, xâm ph m tình d c, mua bán tr em ho c vì m c ích tr c l i khác.
  6. i u 12.- Trách nhi m c a y ban nhân dân qu n-huy n : 1. Tăng cư ng công tác tuyên truy n ph bi n, giáo d c vi c thi hành Ngh nh 68/2002/N -CP ngày 10/7/2002 c a Chính ph và nh ng quy nh c a pháp lu t có liên quan. 2. Ch o, hư ng d n nhi m v , thNm quy n c a y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n trong vi c xác nh n ; ch ng th c ; niêm y t vi c ăng ký k t hôn ; nh n cha, m , con ; phát hi n và k p th i ph n ánh b ng văn b n các trư ng h p khi u n i, t cáo, các trư ng h p vi ph m Lu t Hôn nhân và gia ình. Chương 3: QUAN H CÔNG TÁC i u 13.- M i quan h ph i h p : 1. M i quan h công tác gi a các cơ quan, t ch c có liên quan là quan h ph i h p, d a trên nh ng nguyên t c ph i h p, tôn tr ng l n nhau th c hi n t t nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trong nh ng trư ng h p c n thi t có th ph i h p công tác b ng các hình th c như : H i ngh liên t ch ; ký k t văn b n liên t ch ; thành l p oàn ki m tra liên ngành giám sát, thanh tra, ki m tra ho c kh o sát tình hình t i cơ s . i u 14.- Ch giao, nh n h sơ : 1. S Tư pháp thành ph tr c ti p chuy n h sơ n Công an thành ph , Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph và nh n v khi có k t qu ki m tra, xác minh ho c k t qu gi i quy t h sơ. 2. Vi c giao, nh n, chuy n tr h sơ ph i th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t v công tác văn thư. i u 15.- Ch thông tin, báo cáo : 1. S Tư pháp thành ph th c hi n vi c th ng kê, báo cáo nh kỳ 6 tháng và h ng năm cho B Tư pháp và y ban nhân dân thành ph v tình hình gi i quy t vi c k t hôn ; nh n cha, m , con ; nuôi con nuôi và tình hình th c hi n pháp lu t v hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài t i thành ph . 2. Các cơ quan, t ch c khi báo cáo nh kỳ ho c t xu t nh ng v n có liên quan n ph m vi áp d ng c a Quy ch này cho cơ quan có thNm quy n thì ng th i g i S Tư pháp thành ph m t b n theo dõi trong công tác qu n lý Nhà nư c. i u 16.- Ch gi i quy t nh ng vư ng m c : 1. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có nh ng v n khó khăn, vư ng m c làm nh hư ng n ti n x lý ho c gi i quy t h sơ thì các cơ quan, t ch c ang th lý
  7. h sơ ph i k p th i báo cáo y ban nhân dân thành ph và xu t bi n pháp th c hi n. 2. Trong quá trình gi i quy t h sơ, n u có ý ki n khác nhau gi a các cơ quan, t ch c thì S Tư pháp thành ph có trách nhi m báo cáo và xu t hư ng gi i quy t trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 17.- 1. Các cơ quan, t ch c theo trách nhi m ư c phân công, t ch c tri n khai th c hi n Quy ch này và các văn b n pháp lu t có liên quan. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có v n chưa phù h p ho c m i phát sinh, Giám c S Tư pháp thành ph có trách nhi m báo cáo B Tư pháp, y ban nhân dân thành ph xu t vi c b sung, s a i cho phù h p v i th c t và quy nh c a pháp lu t hi n hành./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản