Quyết định số 62/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
3
download

Quyết định số 62/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 62/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 62/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Số: 62/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1710/TTr-BTĐKT ngày 13 tháng 12 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 09 cá nhân thuộc tỉnh Nam Định (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - UBND tỉnh Nam Định; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b). Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 14/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Trường Mầm non Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; 02. Trường Tiểu học Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; 03. Trường Tiểu học Trực Thanh, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; 04. Trường Trung học Cơ sở Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; 05. Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Nam Định; 06. Trường Trung học Cơ sở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; 07. Ông Bùi Hợp Thanh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trần Huy Liệu, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; 08. Bà Vũ Thị Thanh Mai, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; 09. Ông Cao Xuân Linh, Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Nam Định; 10. Ông Nguyễn Văn Ích, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; 11. Bà Phạm Thị Minh Hạnh, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định; 12. Ông Nguyễn Văn Lự, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông A Hải Hậu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; 13. Bà Nguyễn Thị Lê, Giảng viên Khoa Tự nhiên thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, tỉnh Nam Định; 14. Ông Cao Huy Linh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; 15. Ông Bùi Văn Đức, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Giao Tân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định./.
Đồng bộ tài khoản