Quyết định số 623/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 623/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường THPT tư thục Kinh Bắc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 623/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 623/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 04 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT TƯ THỤC KINH BẮC CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 27 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số: 73/1999/NĐ-CP ngày 19.8.1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao; Căn cứ quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28.8.2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế và hoạt động của các trường ngoài công lập; Xét đề nghị của UBND huyện Thuận Thành tại Tờ trình số 102/TTr-UB ngày 20.3.2006 và Công văn số 308/SGD&ĐT-TCCB ngày 07.4.2006 của Sở Giáo dục và Đào tạo v/v đề nghị thành lập trường THPT tư thục Kinh Bắc, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Cho phép thành lập Trường Trung học phổ thông tư thục Kinh Bắc. Địa điểm của Trường: đặt tại xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trường là cơ sở dạy và học ngoài công lập; tự quản lý điều hành theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng theo qui định hiện hành của Nhà nước. Trường chịu sự quản lý của Công ty Xây lắp điện Hà Nội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định của “Điều lệ Trường trung học” ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11.7.2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Điều 3. Tổ chức bộ máy của Trường gồm: - Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng. - Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc và đội ngũ giáo viên.
  2. Tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và đội ngũ giáo viên thực hiện theo quy định của Pháp luật. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành có liên quan, Công ty Xây lắp điện Hà Nội căn cứ Quyết định thi hành./ KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Tuý
Đồng bộ tài khoản