Quyết định số 626/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 626/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 626/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 626/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 626/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Tờ trình số 267/TTr-VP ngày 16 tháng 04 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 591/TTr-BTĐKT ngày 12 tháng 5 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 tập thể và 13 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trưởng ban Ban thi đua - Khen thưởng trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ VN; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b).10 Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 626/QĐ-TTg, ngày 26/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ) I. TẬP THỂ: 1. Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 2. Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ Hậu Giang; 3. Trung tâm Đào tạo, giới thiệu việc làm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau; 4. Trung tâm Giới thiệu việc làm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái; 5. Trung tâm Dịch vụ việc làm 8/3 phụ nữ Hải Dương; 6. Trung tâm Dịch vụ việc làm 20/10, Hội Liên Hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội; 7. Trung tâm Dịch vụ việc làm phụ nữ thành phố Đà Nẵng; 8. Trung tâm Dạy nghề - Dịch vụ việc làm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai; 9. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. II. CÁ NHÂN: 1. Bà Nguyễn Thị Kim Thuý, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 2. Bà Mai Thị Quang Bình, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 3. Bà Nguyễn Thị Phương, nguyên Chuyên viên Cao cấp Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 4. Bà Tống Thị Trường, nguyên Chuyên viên Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; 5. Bà Đinh Thị Hưng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai; 6. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề phụ nữ tỉnh Hoà Bình; 7. Bà Bùi Thị An, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình;
  3. 8. Bà Nguyễn Thị Là, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định; 9. Bà Hoàng Thị Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm 20/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội; 10. Ông Lê Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, giới thiệu việc làm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau; 11. Bà Lê Thị Hồng Hiệp, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái; 12. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm phụ nữ thành phố Đà Nẵng; 13. Bà Đặng Thị Cậy, Chuyên viên, Ban Gia đình Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tây./.
Đồng bộ tài khoản