Quyết định số 6263/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 6263/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6263/QĐ-BCT về việc thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng bảo vệ môi trường ngành công thương năm 2008 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6263/QĐ-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6263/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2008 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Quyết định số 2021/QĐ-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung phục vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường năm 2008; Căn cứ Quyết định số 4533/QĐ-BCT ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao điều chuyển nhiệm vụ thực hiện các nội dung phục vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường năm 2008; Căn cứ Quyết định số 5749/QĐ-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Thể lệ giải thưởng bảo vệ môi trường ngành công thương; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng bảo vệ môi trường ngành công thương năm 2008 (có danh sách kèm theo). Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm xem xét, đánh giá và đề xuất trao thưởng năm 2008 cho các cá nhân, tổ chức có thành tích trong hoạt động bảo vệ môi trường của ngành. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ trưởng các Vụ: Công nghiệp nặng, Công nghiệp nhẹ, Thi đua Khen thưởng, Tài chính Kế toán, và các thành viên của Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT, ATMT. Vũ Huy Hoàng DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
  2. GIẢI THƯỞNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2008 (Kèm theo Quyết định số 6263/QĐ-BCT ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TT Họ và tên Nơi công tác Chức danh 1 Ông Đỗ Hữu Hào Thứ trưởng Bộ Công Thương Chủ tịch 2 Ông Đỗ Quang Vinh Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi Phó Chủ tịch trường công nghiệp – Bộ Công Thương 3 Ông Đặng Tùng Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Ủy viên Công Thương 4 Ông Trần Đình Lộc Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng – Bộ Ủy viên Công Thương 5 Ông Nguyễn Mạnh Quân Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng – Bộ Công Ủy viên Thương 6 Ông Phan Chí Dũng Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Ủy viên Thương 7 Ông Nguyễn Tiến Vỵ Chánh Văn phòng – Bộ Công Thương Ủy viên 8 Ông Nguyễn Văn Thanh Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Ủy viên Môi trường công nghiệp – Bộ Công Thương 9 Bà Nguyễn Thị Xuân Thắng Phó Trưởng phòng – Cục Kỹ thuật an toàn Thư ký và Môi trường công nghiệp – Bộ Công Thương
Đồng bộ tài khoản