Quyết định số 635-KHKT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định số 635-KHKT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 635-KHKT/QĐ về việc ban hành 2 tiêu chuẩn Nhà nước do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 635-KHKT/QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K VI T NAM DÂN CH C NG HÒA THU T NHÀ NƯ C c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 635-KHKT/Q Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 1975 QUY T NNH C A CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 635- KHKT/Q NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 1975 BAN HÀNH HAI TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 123-CP ngày 24 tháng 8 năm 1963 c a H i ng Chính ph v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành 2 (hai) tiêu chuNn Nhà nư c: TCVN. 1662-75. Khăn bông xu t khNu. Yêu c u k thu t. TCVN. 1663-75. Gi y vi t s 3. Yêu c u k thu t. i u 2: Hai tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1 tháng 1 năm 1976 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. Lê Kh c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản