Quyết định số 64-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 64-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 64-HĐBT về việc mở rộng thành phố Huế, thị xã Đông Hà và phân vạch lại địa giới các huyện Hương Điền, Triệu Hải thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 64-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 64-H BT Hà N i, ngày 11 tháng 9 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 64 - H BT NGÀY 11-9-1981 V VI C M R NG THÀNH PH HU , THN XÃ ÔNG HÀ VÀ PHÂN V CH L I NA GI I CÁC HUY N HƯƠNG I N, HƯƠNG PHÚ, B N H I, TRI U H I THU C T NH BÌNH TRN THIÊN. H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 Hi n pháp c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam;. Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4/7/1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Bình Tr Thiên và Ban T ch c c a Chính ph , i u 1: M r ng thành ph Hu , th xã ông Hà và phân v ch l i a gi i các huy n Hương i n, Hương Phú, B n H i, Tri u H i thu c t nh Bình Tr Thiên như sau: 1. Thành ph Hu , huy n Hương i n và huy n Hương Phú: Tách các xã Hương H i, Hương Phong, Hương Vinh, Hương Sơ, Hương Long, Hương H , Hương Bình, Hương Th (tr thôn Dương Hoà sáp nh p v huy n Hương Phú) và các thôn Thanh Ch , C Bưu, B n Trì, B n Ph , An Lưu c a xã Hương Ch thu c huy n Hương i n sáp nh p vào thành ph Hu . Tách các xã Th y B ng, Thu Bi u, Thu An, Thu Dương, Phú Thư ng, Phú Dương, Phú M u, Phú Thanh, Phú Tân và các xóm C n Trâu, C Thành, Vư n Tr u, ng Giáp c a xã Thu Vân thu c huy n Hương Phú sáp nh p vào thành ph Hu . Thành ph Hu sau khi ư c m r ng bao g m các phư ng Thu n Thành, Thu n L c, Thu n Hoà, Tây L c, Phú Thu n, Phú Hoà, Phú Cát, Phú Hi p, Vĩnh L i, Vĩnh Ninh và các xã Thu Trư ng, Thu Phư c, Thu Xuân, Xuân Long, Hương H i, Hương Phong, Hương Vinh, Hương Sơ, Hương Long, Hương Bình, Hương Th , Th y B ng, Thu Bi u, Thu An, Thu Dương, Phú Thư ng, Phú Dương, Phú M u, Phú Thanh, Phú Tân, Thu Phú (g m c xóm ông Giáp), Hương Lưu (g m c xóm C n Tr u và xóm C Thành), Hương H (g m c các thôn Thanh Ch , C Bưu, An Lưu, B n Trì, B n Ph ). 2. Th xã ông Hà, huy n B n H i và huy n Tri u H i:
  2. Tách các xã Cam Giang, Cam Thanh, Cam Thành, Cam Thu , Cam Hi u, Cam Tuy n, Cam Chính, Cam Nghĩa thu c huy n B n H i sáp nh p vào th xã ông Hà. Tách các xã Tri u Lương, Tri u L thu c huy n Tri u H i sáp nh p vào th xã ông Hà. Th xã ông Hà sau khi ư c m r ng bao g m các phư ng I, phư ng II, phư ng III, phư ng IV, phư ng V và các xã Cam Giang, Cam Thanh, Cam Thành, Cam Thu , Cam Hi u, Cam Tuy n, Cam Chính, Cam Nghĩa, Tri u Lương, Tri u L . i u 2: Các ng chí ch t ch U ban nhân dân t nh Bình Tr Thiên và trư ng ban Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản