Quyết định số 66/2006/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 66/2006/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 66/2006/QĐ-BVHTT về khung tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Bộ Văn hoá Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 66/2006/QĐ-BVHTT

  1. BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 66/2006/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2006 QUYẾT ĐINH VỀ KHUNG TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ Văn hoá - Thông tin; Căn cứ Quyết định số 15/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Căn cứ Công văn số 2590/BNV-TCBC ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản Lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Khung tổ chức bộ máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam như sau: 1 Bộ máy giúp việc: a) Văn phòng; b) Thanh tra (bao gồm công tác pháp chế); c) Ban Tổ chức cán bộ; d) Ban Kế hoạch - Tài chính; đ) Ban Quy hoạch kiến trúc và Môi trường; e) Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc; g) Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư;
  2. h) Ban Bảo vệ. 2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: a) Trung tâm Thông tin - Dữ liệu; b) Ban quản lý dự án. 3. Công ty Đầu tư phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Điều 2. Căn cứ yêu cầu phát triển, tiến độ đầu tư và năng lực đội ngũ công chức, viên chức của Ban, Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam quyết định thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể đối với các ban của bộ máy giúp việc; trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế quyết định số 83/999/QĐ-BVHTT ngày 24/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc thành lập tổ chức của Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này. Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN Lê Doãn Hợp
Đồng bộ tài khoản