Quyết định Số: 6640/QĐ-BCT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 6640/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 6640/QĐ-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 6640/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Quyết định số 3907/QĐ-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; Căn cứ công văn số 185/CCTTHC ngày 08 tháng 9 năm 2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát và công bố bổ sung các thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Công Thương, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương bổ sung vào Bộ thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 3907/QĐ-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
  2. Điều 2. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. Điều 3. Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Bộ trưởng công bố những thủ tục hành chính nêu tại Điều 2 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Điều 5. Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 30 và Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 5; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - VPCP (Tổ Công tác chuyên trách); Vũ Huy Hoàng - Lãnh đạo Bộ; - Đăng tải lên Website của Bộ; - Lưu: VT, Tổ 30, VP. DANH MỤC BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 6640/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 2
  3. STT Tên thủ tục hành chính Ngành, lĩnh vực Đơn vị thực hiện 1 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán Thương mại quốc tế Sở Kế hoạch và Đầu lẻ tư – UBND cấp tỉnh 2 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Thương mại quốc tế Sở Kế hoạch và Đầu lập cơ sở bán lẻ tư – UBND cấp tỉnh 3 Xác nhận doanh nghiệp đủ Công nghiệp Vụ Công nghiệp tiêu chuẩn sản xuất lắp ráp xe nặng gắn máy 4 Thu hồi giấy chứng nhận đủ Vật liệu nổ công Cục Kỹ thuật an điều kiện sản xuất tiền chất nghiệp toàn và Môi trường thuốc nổ công nghiệp 5 Cấp Giấy phép Dịch vụ nổ Vật liệu nổ công Cục Kỹ thuật an mìn nghiệp toàn và Môi trường công nghiệp 6 Điều chỉnh Giấy phép Dịch vụ Vật liệu nổ công Cục Kỹ thuật an nổ mìn nghiệp toàn và Môi trường công nghiệp 7 Thu hồi Giấy phép Dịch vụ nổ Vật liệu nổ công Cục Kỹ thuật an mìn nghiệp toàn và Môi trường công nghiệp 3
Đồng bộ tài khoản