Quyết định số 6786/QĐ-UB-QLĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định số 6786/QĐ-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 6786/QĐ-UB-QLĐT về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận 5 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 6786/QĐ-UB-QLĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH c l p – T do – H nh phúc H CHÍ MINH ******* ***** S : 6786/Q -UB-QL T TP. H Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 1998 V/v Phê duy t án i u ch nh quy ho ch chung qu n 5. QUY T NNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 06 năm 1994 ; Căn c Quy t nh phê duy t i u ch nh quy ho ch chung thành ph H Chí Minh n năm 2020 c a Th tư ng Chính ph (Quy t nh s 123/1998/Q -TTg ngày 10 tháng 07 năm 1998) ; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28 tháng 12 năm 1993 c a B Xây d ng ban hành quy nh v vi c l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c quy t nh phê duy t quy ho ch chung qu n 5 c a y ban nhân dân thành ph (Quy t nh s 776/Q -UB-QL T ngày 10 tháng 02 năm 1995) ; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 5 v vi c i u ch nh quy ho ch chung Qu n (công văn s 764/UB-QL T ngày 06 tháng 12 năm 1997) ; Theo ngh c a Ki n trúc sư trư ng thành ph t i t trình s 17354/KTS.T-QH ngày 02 tháng 12 năm 1998 ; QUY T NNH: i u 1.- Phê duy t án i u ch nh quy ho ch chung qu n 5 - Thành ph H Chí Minh n năm 2020 v i n i dung chính như sau : 1. V tính ch t, ch c năng, ranh gi i và phân chia ơn v hành chánh (15 phư ng) không thay i so v i quy t nh phê duy t quy ho ch chung tháng 02/1995. 2. Di n tích t nhiên qu n 5 là : 427 ha. 3. Quy mô dân s d ki n : Hi n tr ng dân s qu n 5 (năm 1997) : 251.387 ngư i. Quy mô dân s d ki n : + n năm 2020 : 220.000 ngư i. ( i u ch nh so v i d ki n qui mô dân s 245.000 ngư i) n năm 2010 t i Quy t nh phê duy t quy ho ch chung tháng 02/1995. + Giai o n t u ( n năm 2005) : 240.000 ngư i. 4. Các ch tiêu kinh t k thu t và phân b s d ng t (năm 2020): M c tiêu c a i u ch nh qui ho ch chung qu n 5 (năm 1998) là nh m khai thác hi u qu qu t hi n có, chuy n i ch c năng s d ng t ai ư c nhi u hơn vào ch c năng dân d ng, tăng thêm di n tích cho giao thông, công trình phúc l i công c ng và công viên cây xanh. 4.1- Các ch tiêu kinh t k thu t ch y u :
  2. Hi n Quy ho ch i u ơn v tính tr ng phê duy t ch nh m i (1997) 2/1995 (1998) - Dân s ngư i 249.143 245.000 220.000 -M t dân s + Trên t t nhiên ngư i/ha 522 592 515 + Trên t ngư i/ha 1.402 - 1.238 - T ng cao trung bình t ng 1,69 2,86 3,0 - 3,5 -M t xây d ng % 65 55 40 - 50 - t dân d ng m2/ngư i 13,9 14 - 15 17,2 Trong ó : m2/ngư i + t m2/ngư i 8,9 7-8 17,2 + t c/trình công c ng m2/ngư i 1,3 1,9 - 2,0 3,0 + t cây xanh 2 m /ngư i + t giao thông 0,3 0,9 - 1,0 2,0 3,4 3,8 - 4,0 4,37 - Ch tiêu c p i n Kwh/ngư i/năm 350 870¸1.000 1.200 - Ch tiêu c p nư c lít/ngư i/ngày êm 156 200 200 - Tiêu chuNn th i rác Kg/ ngư i/ngày êm - - 1,0 4.2- D ki n phân b s d ng t toàn qu n (năm 2020) : t dân d ng : 377,77 ha chi m 88,5%. G m: - t khu (hi n h u c i t o và xây m i): 180,36 ha 42,24% - t công trình công c ng ( c p qu n, TP, TW ): 65,71 ha 15,40% - t công viên cây xanh công c ng, TDTT: 45,32 ha 10,61% - t giao thông ( ư ng sá, bãi u xe) : 80,90 ha 18,94% - t tôn giáo : 5,48 ha 1,28% t ngoài dân d ng : 49,23 ha chi m 11,5%. G m: - t công nghi p, kho tàng: 13,95 ha 3,27% - t công trình giao thông i ngo i, u m i h t ng k thu t: 20,15 ha 4,72 % - t an ninh qu c phòng: 6,28 ha 1,47 %
  3. - t sông r ch: 8,85 ha 2,07% 5. nh hư ng phát tri n không gian và phân khu ch c năng : 5.1- Hư ng b c c không gian : Qu n 5 là a bàn ã hình thành lâu i và khá n nh. Hư ng b c c không gian t p trung c i t o, ch nh trang các khu v c dân cư hi n h u là ch y u. Các tr c giao thông l n c a thành ph i qua qu n như Hùng Vương - An Dương Vương, Nguy n Văn C , Tr n Hưng o, Nguy n Tri Phương là khung b c c không gian ki n trúc và t i ây b trí m t s các công trình, c m công trình cao t ng và có giá tr thNm m . 5.2- Các khu ch c năng chính : a) Công nghi p, ti u th công nghi p, kho tàng : - Các cơ s công nghi p lo i gây ô nhi m c n có k ho ch t ng bư c di d i c th ( i n Ch Quán, thu c lá Sài Gòn ...). Các xí nghi p nh và ti u-th công nghi p lo i s ch v n ti p t c t n t i, phát tri n xen cài trong khu dân cư. - Kho tàng b n bãi h u h t ư c tính toán di chuy n ra theo quy ho ch ho c chuy n i sang ch c năng dân d ng (công trình công c ng, cây xanh ...). b) Khu dân cư : Qu n 5 ư c phân thành 4 khu : - Khu 1 : (g m phư ng 1, 2, 3, 4) - di n tích 122,3 ha, dân cư 62.000 ngư i ( án năm 1995 là 69.000 ngư i). - Khu 2 : (g m phư ng 5, 6, 7, 8, 9) - di n tích 135,1 ha - dân cư 72.000 ngư i ( án năm 1995 là 80.000 ngư i). - Khu 3 : (g m phư ng 10, 11 và ph n thu c phư ng 12 v phía ông ư ng Thu n Ki u) - di n tích 80,1 ha - dân cư 41.000 ngư i ( án năm 1995 là 46.000 ngư i). - Khu 4 : (g m phư ng 13, 14, 15 và ph n thu c phư ng 12 v phía Tây ư ng Thu n Ki u) - di n tích 76,5 ha - dân cư 45.000 ngư i ( án năm 1995 là 50.000 ngư i). M t xây d ng trong khu bình quân t 40% n 50%. M i khu u có b trí trung tâm công c ng. c) Trung tâm Qu n - Công trình công c ng : - Trung tâm hành chính qu n n m trên tr c An Dương Vương, phư ng 8. - Trung tâm thương m i d ch v : + Khu v c hi n h u t p trung các ch l n Kim Biên, Hòa Bình, Tân Thành, Tr n Chánh Chi u, b n xe, ... quy c m thành 2 - 3 khu chuyên doanh. Di n tích 15 ha. + Trung tâm m i : T p trung quanh tr c Nguy n Tri Phương, An Dương Vương như khu An ông 1, 2 ... + Trung tâm văn hóa - th d c th thao c a qu n 5 v i chương trình tr ng i m nhà văn hóa qu n trong khu v c : ư ng Tr n Phú, Ngô Quy n, B n Hàm T và Nguy n Tri Phương. Quy mô di n tích 10,5 ha. Xây d ng Trung tâm Văn hoá Qu n 5 : 4,5 ha. + Trung tâm y t : các công trình b nh vi n l n c a thành ph như Ch R y, An Bình, Nguy n Trãi, Hùng Vương, Nguy n Tri Phương, Trung tâm b nh Nhi t i, Trung tâm ch n thương ch nh hình, Trung tâm lao và b nh ph i Ph m Ng c Th ch u
  4. t p trung qu n 5 (hai b nh vi n : Trung tâm b nh Nhi t i và Ph m Ng c Th ch ... d ki n di d i ra ngo i thành trong tương lai). d) Công viên - cây xanh - th d c th thao : - Xây d ng công viên d c khu gi i t a kênh B n Nghé - Tàu H . - Xây d ng công viên trên khu gi i t a kênh Hàng Bàng (phư ng 13). - Khôi ph c tuy n cây xanh b l n chi m trên tr c H i Thư ng Lãn Ông (phư ng 10, 12). - Hình thành công viên c a qu n (2,5 ha) t i v trí b nh vi n Ph m Ng c Th ch (sau khi di chuy n). 6. nh hư ng phát tri n h t ng k thu t : 6.1- Giao thông : - Xây d ng hoàn ch nh tr c ư ng B n Chương Dương - Hàm T - Tr n Văn Ki u. - Hoàn ch nh h th ng giao thông n i b và c p thành ph theo quy nh l gi i. - C i t o m r ng các tr c ư ng l n và làm m i các tr c giao thông theo quy ho ch thu n ti n vi c i l i trong các phư ng. - C i t o các nút giao thông chính theo quy ho ch, làm m i c u Nguy n Tri Phương, c u ch Y2 trên tuy n Nguy n Văn C n i dài qua qu n 8. 6.2- C p nư c : L p t b sung các tuy n ng l n xuyên qu n theo quy ho ch mb o nư c cho qu n, ng th i xây d ng thêm ng nhánh và c i t o m ng lư i ng phân ph i bao g m vi c t thêm m t s o n ng F 200 ¸ F 250 và thay các o n ng F 80 ¸ F 100 ã hư, m c. 6.3- San n n, thoát nư c mưa : Ch n cao xây d ng ³ 2,0 m (theo cao chuNn Mũi Nai). Gi i pháp san n n cho khu v c phía Nam Qu n ti p giáp kênh Tàu H là nâng d n cao m t ư ng, n n công trình t n cao xây d ng ch n. i v i khu v c phía B c Qu n 5 có n n cao hơn cao xây d ng ch n nên ch c n hoàn thi n m t ph , t o i u ki n thu n l i cho vi c tiêu thoát nư c mưa. Gi i quy t tri t tình tr ng ng p úng c c b . Gi i pháp ch y u là xây d ng m t s tuy n c ng m i nh m b o m kh năng tiêu thoát nư c. Gi i pháp b sung là ti n hành n o vét thư ng kỳ h th ng c ng hi n h u. 6.4- Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng : Giai o n dài h n s xây d ng h th ng riêng thoát nư c bNn. Giai o n trư c m t s ti p t c s d ng h th ng c ng hi n h u. i v i nh ng khu chưa có h th ng c ng ho c khu xây d ng m i, h th ng c ng riêng s ư c xây d ng ngay t u. Vi c thu gom, v n chuy n, x lý rác và v sinh môi trư ng th c hi n theo án chung c a thành ph . 6.5- C p i n : Ngu n c p theo h th ng chung c a thành ph , qu n 5 s ti p t c ư c c p i n t các tr m ngu n 110/22 KV Ch L n và tr m Hùng Vương (c i t o t 66/15 KV lên 110/22 KV). Xây d ng m i tr m 110/22 KV Tân Hưng.
  5. Xây d ng nâng c p m ng cáp ng m trung th và h áp, k t h p c i t o các tr m t dung lư ng : + Tr m 110/22 KV Hùng Vương 2 x 63 MVA. + Tr m 110/22 KV Tân Hưng 2 x 63 MVA. Nâng c p m ng lư i h áp và èn ư ng. 7- Quy ho ch xây d ng t u (năm 2005) : Qu n 5 là a bàn trung tâm c a khu n i thành cũ, hư ng u tư giai o n 5 - 7 năm trư c m t ch y u c i t o, ch nh trang các khu hi n h u, t p trung u tư nâng c p và m thêm h th ng k thu t h t ng thi t y u, các công trình - c m công trình công c ng l n t o b m t và ph c v c i thi n nâng cao i s ng ngư i dân. Các chương trình ưu tiên xây d ng trong th i h n n năm 2005 g m các d án sau : 7.1- Nhà : + Khu dân cư góc Nguy n Th Nh - Nguy n Chí Thanh (phư ng 15) : 25.000 m2. + Khu t giác Tân Thành, Dương T Giang, Tân Hưng, Phó Cơ i u (phư ng 15) : 18.000 m2 + Khu dân cư ư ng Gia Phú - Gò Công (Phư ng 13) : 24.000 m2 + Khu dân cư phía B c chung cư Ngô Quy n (Phư ng 9) : 10.500 m2 + Khu dân cư Phan Văn Tr - Nguy n Bi u (Phư ng 2) : 23.650 m2 + Khu dân cư CTCC khu v c Tr n Hưng o- Lê H ng Phong (phư ng 1, 2) : 75.600 m2 + Khu dân cư ư ng Bùi H u Nghĩa n i dài (Phư ng 8) : 13.200 m2 + Khu dân cư ư ng Tr n Tu n Kh i n i dài (Phư ng 7) : 26.350 m2 + Khu dân cư ư ng B ch Vân n i dài (Phư ng 5) : 18.150 m2 + Khu dân cư d c theo tuy n Hàm T -Tr n Văn Ki u : 103.500 m2 7.2- Công trình công c ng : - Khu trung tâm thương m i d ch v qu c t An ông 2. - Khách s n Tân ào Viên (góc Tr n Hưng o - T n à). - Khu thương m i d ch v La Kai. - Khu văn phòng giao d ch - khách s n Thu n Ki u. - Trung tâm giao d ch thương m i Hùng Vương (s 2 Lý Thư ng Ki t). - Nhà b o sanh Qu n 5. - Khu trung tâm thương m i t i r p hát Sao Mai. - Khu trung tâm thương m i 922 - Nguy n Trãi (t i tr s L c lư ng Thanh niên xung phong hi n h u). - Khu trung tâm thương m i và nhà Phùng Hưng (Soái Kình Lâm).
  6. - Khu trung tâm thương m i d ch v Kim Biên. 7.3- Công nghi p : Hoàn thành công tác di d i công ty Phương ông (xà bông Vi t Nam cũ) và xí nghi p cao su i Thành. 7.4- Công viên cây xanh - Th d c th thao : - Xây d ng công viên cây xanh d c khu gi i t a kênh B n Nghé - Tàu H và trên khu v c kênh Hàng Bàng. - Tr ng thêm cây xanh d c theo các tr c ư ng, các khu nhà hi n h u c i t o và các khu xây d ng m i. Khôi ph c tuy n cây xanh b l n chi m trên tr c H i Thư ng Lãn Ông (phư ng 10 và 12). - T ch c khu nhà văn hóa Qu n 5 thành khu công viên văn hóa l n c a qu n, quy mô 3 ¸ 4 ha. 7.5- Các công trình h t ng k thu t : a) Giao thông : - Chuy n bãi xe khách Ch L n thành bãi xe bus n i thành ; - Xây d ng 5 nút giao thông tr ng i m (ngã 6 C ng Hòa, ngã 6 Nguy n Chí Thanh - Nguy n Tri Phương - Ngô Gia T , ngã 4 An Dương Vương - Nguy n Tri Phương, ngã 4 Nguy n Tri Phương - B n Hàm T , Hùng Vương - Châu Văn Liêm). - Xây d ng hoàn ch nh tr c ư ng ông - Tây thành ph (B n Chương Dương - Hàm T - Tr n Văn Ki u) v i l gi i 40 m. - Xây d ng m i c u Nguy n Tri Phương n i dài. b) C p nư c : Thay th tuy n ng F 500, F 150 t i các tr c Hùng Vương, Hà Tôn Quy n, Nguy n Chí Thanh, Tân Thành, Nguy n Kim, Hàm T , Ngô Quy n, Nguy n Tri Phương, Nguy n Duy, Tr n Tu n Kh i, Tr n Phú, Huỳnh M n t, Lê H ng Phong ( o n m r ng). c) San n n, thoát nư c mưa : Gi i quy t tình tr ng ng p úng c c b khu v c xóm Vôi, Nguy n Th Nh , Trang T (lưu v c kênh Hàng Bàng), và khu ng p úng ư ng Nguy n Văn C . d) C p i n : Xây d ng m i tr m 110/22 KV Tân Hưng, c i t o tr m phân ph i trung tâm Ch Quán lên c p i n áp 22 KV trong giai o n trư c m t và d ki n di d i. e) Thoát nư c b n và v sinh ô th : Xây d ng h th ng c ng ng m t i kênh Hàng Bàng và c i t o kênh Tàu H , xây d ng h th ng thoát nư c bNn riêng trong khu chưa có h th ng c ng (thí i m). 8- Các d án kêu g i u tư : - Khu trung tâm văn hóa Qu n 5 ( i Th Gi i cũ). - Khu thương m i Kim Biên (v trí công ty Phương ông). - Nhà cao t ng d c tr c Lê H ng Phong ( o n gi a Tr n Hưng o - Nguy n Trãi, phư ng 2).
  7. - Nhà cao t ng d c kênh Hàng Bàng (thu c các ư ng Kim Biên, Bãi S y, V n Tư ng, Phan Văn Kh e). i u 2.- Vi c qu n lý xây d ng theo quy ho ch trên a bàn qu n 5 c n lưu ý m t s i m sau : - Các quy ho ch chi ti t s d ng t cũng như các d án u tư xây d ng giai o n u (1998 - 2005) c n chú ý xác nh ranh gi i, quy mô s d ng t thích h p, h n ch di d i, gi i t a và gây xáo tr n l n t i nh ng khu dân cư hi n h u n nh. - C n s m c m m c xác nh ranh gi i t ai dành cho vi c m ư ng, xây d ng nút giao thông, hành lang k thu t qu n lý lâu dài và có chính sách, gi i pháp phù h p th c hi n trong giai o n trư c m t. - V i các i m công nghi p hi n h u và xí nghi p xây d ng m i c n qu n lý ch t ch vi c x lý nư c th i, thu gom x lý các ch t th i khác nh m m b o môi trư ng s ng t t cho các khu dân cư trư c m t cũng như lâu dài. i u 3.- Ki n trúc sư trư ng thành ph ch u trách nhi m phê chuNn h sơ thi t k ; y ban nhân dân qu n 5 ch u trách nhi m ph i h p v i Ki n trúc sư Trư ng thành ph và các s -ngành liên quan l p và trình y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ban hành i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chung c a qu n và nghiên c u các chương trình u tư, các d án xây d ng c th nh m th c thi có hi u qu quy ho ch chung qu n 5 ư c phê duy t. Các án quy ho ch chi ti t, các d án ã ư c pháp lý hóa trư c ây, nay có v n không phù h p c n ph i ư c nghiên c u, b sung y theo i u ch nh quy ho ch chung ư c duy t này. Giao y ban nhân dân qu n 5 ch o y ban nhân dân các phư ng và ban-ngành trong qu n qu n lý ch t ch vi c xây d ng trên a bàn. i u 4.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Ki n Trúc Sư Trư ng thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư thành ph , a chính-Nhà t thành ph , Xây d ng thành ph , Công nghi p thành ph , Giao thông công chánh thành ph , Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng thành ph , Công ty i n l c thành ph , Bưu i n thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 5 và các ban ngành liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : KT. CH TNCH - Như i u 4 - Thư ng tr c Thành y PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c H ND.TP - Thư ng tr c UBND.TP - Vi n Quy ho ch xây d ng TP - VPUB : CPVP - T QL T, CN, TH - Lưu Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản