Quyết định số 70/2003/QĐ-BNV

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 70/2003/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 70/2003/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 70/2003/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p - T do - H nh phúc ******* S : 70/2003/Q -BNV Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2003 QUY T NH V VI C PHÊ DUY T B N I U L HI P H I CÔNG NGHI P GHI ÂM VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B n i v ; Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30/7/2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Xét ngh c a Ch t ch Hi p h i Công nghi p Ghi âm Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph , QUY T NH: i u 1. Phê duy t b n i u l c a Hi p h i Công nghi p Ghi âm Vi t Nam ã ư c i h i toàn qu c l n th I thông qua ngày 15 tháng 8 năm 2003. i u 2. Quy t nh có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch Hi p h i Công nghi p Ghi âm Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I UL HI P H I CÔNG NGHI P GHI ÂM VI T NAM Chương 1: TÊN G I, TÍNH CH T, M C ÍCH, NGUYÊN T C HO T NG C A HI P H I
  2. i u 1. Tên g i 1. Tên y là Hi p h i Công nghi p Ghi âm Vi t Nam (trong b n i u l này g i t t là Hi p h i); 2. Tên giao d ch qu c t là Recording Industry Association of VietNam, vi t t t RIAV. i u 2. Tính ch t 1. Hi p h i là m t t ch c xã h i - ngh nghi p, phi Chính ph , phi l i nhu n t p h p và i di n cho các t ch c và công dân ho t ng trong lĩnh v c s n xu t băng ĩa ghi âm (bao g m s n ph m ghi âm, ghi hình) Vi t Nam. 2. Hi p h i ho t ng theo quy nh c a pháp lu t nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và i u l c a Hi p h i ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t, ch u s qu n lý nhà nư c c a B Văn hoá – Thông tin. i u 3. M c ích ho t ng 1. T p h p các ơn v s n xu t băng ĩa ghi âm vào m t t ch c Hi p h i nh m h p tác, h tr nhau thúc y phát tri n s n xu t băng ĩa ghi âm, góp ph n thúc y sáng t o, ph bi n các giá tr âm nh c, các lo i hình ngh thu t dân t c khác và tinh hoa âm nh c th gi i t i công chúng. 2. B o v quy n l i h p pháp c a các nhà s n xu t i v i các chương trình băng ĩa ghi âm. 3. H tr phát hành ưa tác ph m t i công chúng m t cách thu n l i. 4. Tham gia tư v n v vi c ho ch nh cơ ch , chính sách v quy n tác gi và các chính sách liên quan i v i các cơ quan qu n lý nhà nư c. 5. H p tác, giao lưu v i các t ch c tương ng c a qu c t và các qu c gia trong vi c s n xu t và qu n lý t p th quy n tác gi trong lĩnh v c công nghi p ghi âm theo quy nh pháp lu t. i u 4. Nguyên t c ho t ng, tư cách ho t ng, tr s . 1. Hi p h i ư c t ch c và ho t ng theo nguyên t c t nguy n, t qu n, t trang tr i. 2. Hi p h i có tư cách pháp nhân , có con d u và tài kho n riêng. 3. Tr s chính c a Hi p h i t t i thành ph H Chí Minh. Chương 2: NHI M V , QUY N H N i u 5. Nhi m v 1. Tuyên truy n, ph bi n ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v quy n tác gi và công ngh ghi âm n các h i viên và công chúng; thông tin, tư v n v ti n b c a lĩnh v c công ngh ghi âm t i các h i viên.
  3. 2. Thu nh p ý ki n, nguy n v ng c a h i viên ki n ngh v vi c xây d ng và hoàn thi n cơ ch , chính sách, pháp lu t quy n tác gi và công ngh ghi âm v i các cơ quan nhà nư c có th m quy n. 3. Th c hi n các quy n do h i viên y thác theo h p ng. 4. B o v quy n, l i ích h p pháp c a h i viên khi b xâm h i. 5. Th c hi n các ho t ng khuy n khích sáng t o và các ho t ng xã h i khác. 6. T ch c hòa gi i khi có tranh ch p gi a các h i viên. 7. H p tác v i các t ch c tương ng c a qu c t và các qu c gia trong vi c phát tri n công nghi p ghi âm và b o v quy n tác gi lĩnh v c này. 8. Báo cáo theo nh kỳ hàng năm và t xu t cho cơ quan nhà nư c liên quan. i u 6. Quy n h n 1. B o v quy n, l i ích h p pháp c a Hi p h i và h i viên theo quy nh pháp lu t. 2. Thành l p các t ch c tr c thu c Hi p h i theo quy nh pháp lu t. 3. T ch c các h i ngh , h i th o, h i thi, các khóa ào t o, b i dư ng và các ho t ng khác trong lĩnh v c công nghi p ghi âm. 4. Quan h h p tác v i các cơ quan và t ch c Vi t Nam liên quan. 5. Quan h h p tác v i các t ch c qu c t và các qu c gia liên quan theo quy nh pháp lu t. Chương 3: H I VIÊN i u 7. H i viên H i viên c a Hi p h i bao g m: 1. H i viên chính th c, bao g m các sáng l p viên, các t ch c và công dân ho t ng trong các lĩnh v c công nghi p ghi âm; 2. H i viên liên k t, bao g m nh ng t ch c và công dân k c các doanh nghi p liên doanh và doanh nghi p có 100% v n u tư nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam, cùng u tư, h tr tài chính và các i u ki n v t ch t khác th c hi n ho t ng c a Hi p h i; 3. H i viên danh d , bao g m các nhà ho t ng trong các lĩnh v c văn hoá, xã h i, khoa h c và qu n lý có nh hư ng n s phát tri n c a Hi p h i, ư c Ban ch p hành Hi p h i m i. i u8. i u ki n tr thành h i viên. Các t ch c và công dân Vi t Nam ang ho t ng s n xu t, phát hành, ph bi n s n ph m ghi âm th a nh n i u l c a Hi p h i và t nguy n tham gia u có th tr thành h i viên chính th c c a Hi p h i.
  4. Vi c xin gia nh p Hi p h i ph i có ơn g i Ban Ch p hành Hi p h i. Th th c k t n p h i viên do Ban Ch p hành Hi p h i quy nh. i u 9. Quy n c a h i viên. 1. Tham gia các ho t ng c a Hi p h i; 2. Th o lu n, bi u quy t các chương trình công tác c a Hi p h i, ch t v n và phê bình Ban Ch p hành và lãnh o các ơn v tr c thu c Hi p h i; 3. ng c và b u c vào các cơ quan lãnh o c a Hi p h i. Các h i viên danh d , h i viên liên k t không có quy n b u c , ng c và bi u quy t v công vi c c a Hi p h i ; 4. ư c Hi p h i h tr , b o v quy n l i chính áng trong ho t ng s n xu t, kinh doanh thu c ph m vi quy n h n và kh năng c a Hi p h i. 5. Nh n s ng h v v t ch t và tinh thân t phía Hi p h i và các h i viên khác trong Hi p h i. 6. Giám sát ho t ng c a các t ch c, cá nhân có trách nhi m c a Hi p h i; 7. ư c quy n xin ra kh i Hi p h i khi xét th y không th ho c không mu n ti p t c tham gia Hi p h i. Khi xin ra kh i Hi p h i, h i viên ph i có ơn g i Ban Ch p hành Hi p h i. i u 10. Nghĩa v c a h i viên 1. Tuân th i u l c a Hi p h i; 2. Th c hi n có hi u qu nhi m v do Hi p h i giao; 3. H tr , trao i kinh nghi m gi a các h i viên nâng cao ch t lư ng s n ph m ghi âm, b o v quy n tác gi ; 4. Tham gia sinh ho t Hi p h i u n và óng h i phí y , úng kỳ h n; 5. oàn k t, h p tác v i các h i viên khác cùng nhau th c hi n m c ích c a Hi p h i, góp ph n xây d ng Hi p h i ngày càng v ng m nh; 6. Tuyên truy n phát tri n h i viên m i. i u 11. Ch m d t tư cách h i viên Tư cách h i viên s ch m d t n u x y ra m t trong các trư ng h p sau: 1. T ch c b ình ch ho t ng, b gi i th hay b tuyên b phá s n; 2. Theo quy t nh c a Ban Ch p hành v i s nh t trí quá bán c a các thành viên Ban Ch p hành v i nh ng lý do sau: - H i viên có hành vi ho t ng trái v i pháp lu t Vi t Nam; - H i viên vi ph m i u l , không th c hi n y các nghĩa v c a H i viên;
  5. - H i viên ã ch m d t ho t ng trong lĩnh v c s n xu t chương trình băng ĩa ghi âm 3. Có ơn xin ra kh i Hi p h i. Chương 4: T CH C HO T NG C A HI P H I i u 12. T ch c Hi p h i T ch c Hi p h i g m: 1. Hi p h i; 2. Các Chi h i cơ s t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ; 3. Các t ch c tr c thu c do Hi p h i thành l p theo quy nh pháp lu t; i u 13. i h i toàn th . Cơ quan lãnh o cao nh t c a Hi p h i là i h i toàn th c a Hi p h i. i h i ư c ti n hành thư ng l 5 năm m t l n khi có 2/3 s h i viên có m t, do Ban Ch p hành khóa trư c tri u t p. i h i toàn th có th h p b t thư ng theo quy t nh c a Ban Ch p hành ho c theo ngh c a hơn ½ s h i viên ho c theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. Vi c b u và bãi mi n i bi u i d ih i do Ban Ch p hành Hi p h i quy nh. N i dung chính c a i h i: - Thông qua báo cáo nh kỳ, báo cáo i u hành c a Ban Ch p hành và quy t toán tài chính; - Quy t nh phương hư ng và chương trình công tác c a Hi p h i; -S a i i u l (n u c n); - B u Ban Ch p hành c a Hi p h i. i h i quy t nh thông qua các v n liên quan n n i dung c a i h i bi u quy t b ng hình th c giơ tay ho c b phi u kín. Trư ng h p gi i th Hi p h i, s a i i u l ph i t 2/3 s h i viên có m t bi u quy t tán thánh. Các v n khác t hơn ½ s h i viên có m t bi u quy t tán thành. i u 14. H i ngh hàng năm Hi p h i t ch c H i ngh toàn th hàng năm, m i năm m t l n, do Ban Ch p hành Hi p h i tri u t p. N i dung chính c a H i ngh hàng năm: - ánh giá vi c th c hi n chương trình, k ho ch công tác năm, tri n khai chương trình công tác năm ti p theo; quy t toán tài chính năm; - Th o lu n và gi i quy t các công vi c c n thi t liên quan n ho t ng c a Hi p h i;
  6. - Mi n nhi m y viên Ban Ch p hành và b u b sung y viên Ban Ch p hành (khi c n). i u 15. Ban Ch p hành Ban ch p hành g m có: - Ch t ch; - Phó Ch t ch; - Các y viên; Nhi m kỳ c a Ban Ch p hành là 5 năm. Ban Ch p hành h p m i năm 2 kỳ. Ngh quy t c a Ban Ch p hành ch h p l khi có 2/3 s thành viên Ban Ch p hành bi u quy t tán thành. i u 16. Nhi m v và quy n h n c a Ban Ch p hành. 1. B u Ch t ch, Phó Ch t ch; 2. T ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t gi a 2 nhi m kỳ i h i; xây d ng và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch công tác hàng năm; quy t toán tài chính hàng năm; 3. Phân công các y viên Ban Ch p hành ph trách t ng nhi m v c th ; 4. Quy t nh vi c gia nh p Hi p h i Công nghi p Ghi âm qu c t (IFPI) theo trình t và th t c do pháp lu t Vi t Nam quy nh; 5. Quy t nh thành l p, gi i th các t ch c tr c thu c; 6. Chu n b n i dung văn ki n cho i h i ti p theo; 7. Xét k t n p h i viên m i, quy nh m c h i phí; 8. Xét khen thư ng, k lu t h i viên; 9. Xây d ng Quy ch làm vi c c a Ban Ch p hành. i u 17. Ch t ch Hi p h i - Là i di n h p pháp c a Hi p h i gi a 2 nhi m kỳ i h i; - T ch c tri n khai các Ngh quy t c a i h i, Ngh quy t c a Ban ch p hành, chương trình công tác hàng năm; - Tri u t p và ch trì các cu c h p c a Ban ch p hành; - Các Phó Ch t ch Hi p h i là ngư i giúp vi c cho Ch t ch Hi p h i th c hi n Ngh quy t i h i, Ngh quy t Ban Ch p hành và chương trình công tác hàng năm. i u 18. Ban ki m tra.
  7. 1. Ban ki m tra do Ban Ch p hành b u. S lư ng thành viên Ban ki m tra do Ban Ch p hành quy t nh. Trư ng Ban ki m tra là y viên Ban Ch p hành. 2. Nhi m v và quy n h n c a Ban ki m tra: - Ki m tra m i ho t ng c a Ban Ch p hành và các t ch c tr c thu c Hi p h i; - Ki m tra toàn b ho t ng thu, chi c a Hi p h i; - xu t v i Ban Ch p hành v vi c gi i quy t các khi u n i c a h i viên. i u 19. Chi h i cơ s . 1. Chi h i cơ s ư c l p t i các t nh, thành ph do Ban Ch p hành quy t nh. M i Chi h i có m t Chi h i Trư ng và m t Chi h i Phó. 2. Nhi m v và quy n h n c a Chi h i cơ s : - Th c hi n các Ngh quy t c a i h i, Ngh quy t c a Ban ch p hành và các nhi m v do Ban ch p hành Hi p h i giao; - T p h p các ý ki n c a h i viên báo cáo Ban ch p hành Hi p h i; - T ch c sinh ho t theo nh kỳ, m i năm hai kỳ; - Thu h i phí và n p v văn phòng Hi p h i; - Báo cáo theo nh kỳ 6 tháng, m t năm và t xu t cho Ban ch p hành Hi p h i. i u 20. Các t ch c tr c thu c Hi p h i Hi p h i ư c thành l p các t ch c tr c thu c: - Văn phòng Hi p h i; - Các Ban chuyên môn; - Cơ quan thông tin, tuyên truy n c a Hi p h i; - Và các t ch c khác theo quy nh c a pháp lu t. Nhi m v , quy n h n, cơ c u, t ch c và ho t ng c a các t ch c tr c thu c Hi p h i th c hi n theo quy ch do Ban ch p hành Hi p h i quy t nh và tuân th theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 21. Gi i th Hi p h i 1. Hi p h i gi i th trong các trư ng h p sau: a) T gi i th : - H t th i h n ho t ng;
  8. - Theo ngh c a quá 1/2 t ng s h i viên chính th c; - M c tiêu ã hoàn thành; - Trong trư ng h p th i h n 6 tháng không t ch c i h i theo úng quy nh c a i ul . b) Do cơ quan nhà nư c có th m quy n quy t nh. 2. Vi c gi i quy t tài s n, tài chính c a Hi p h i khi gi i th ư c th c hi n theo quy nh pháp lu t. Chương 5: QU N LÝ TÀI S N, TÀI CHÍNH i u 22. Ngu n tài chính - H i phí; - Các kho n óng góp c a các t ch c tr c thu c Hi p h i; - Kho n trích gi l i t vi c c p phép s d ng các chương trình ghi âm; - Các kho n h tr c a nhà nư c, oàn th , t ch c, cá nhân trong nư c; - Các ngu n tài tr qu c t , các qu c gia, t ch c và cá nhân nư c ngoài. i u 23. Kho n chi - Trang b cơ s v t ch t, phương ti n t i văn phòng Hi p h i; - Chi phí cho ho t ng c a Hi p h i; - Chi phí hành chính c a văn phòng Hi p h i; - Tr lương cho nhân viên văn phòng, thù lao c ng tác viên c a Hi p h i; - Chi khuy n khích ho t ng sáng t o âm nh c, các lo i hình ngh thu t và các ho t ng xã h i khác; - Các kho n chi khác; Vi c qu n lý tài chính, tài s n ư c th c hi n theo quy nh pháp lu t và i u l c a Hi p h i. Chương 6: KHEN THƯ NG, K LU T i u 24. Khen thư ng
  9. Các t ch c tr c thu c Hi p h i, h i viên, t ch c cá nhân khác có thành tích xu t s c trong ho t ng Hi p h i s ư c Hi p h i khen thư ng. Hình th c khen thư ng do Ban ch p hành Hi p h i quy nh. Hi p h i ngh Nhà nư c và các t ch c khác khen thư ng. i u 25. K lu t Các t ch c thu c Hi p h i, h i viên, vi ph m pháp lu t, i u l và các ngh quy t c a Hi p h i s b k lu t. Hình th c k lu t do Ban Ch p hành Hi p h i quy t nh. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 26. Hi u l c thi hành i u l g m 7 Chương, 27 i u ã ư c i h i toàn th Hi p h i Công nghi p Ghi âm Vi t Nam thông qua ngày 15 tháng 8 năm 2003 và có hi u l c khi ư c B N i v phê duy t. Ban Ch p hành có trách nhi m hư ng d n thi hành i u l này./.
Đồng bộ tài khoản