Quyết định số 707/2000/QĐ-UB-TD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 707/2000/QĐ-UB-TD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 707/2000/QĐ-UB-TD về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Kim Nga, cư ngụ tại số 280 Hùng Vương (nối dài), thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, khiếu nại quyết định số 637/QĐ-UB-QLĐT ngày 05/5/1999 của ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 707/2000/QĐ-UB-TD

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 707/2000/Q -UB-TD TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2000 QUY T Đ NH V/V GI I QUY T ĐƠN C A BÀ NGUY N TH KIM NGA, CƯ NG T I S 280 HÙNG VƯƠNG (N I DÀI), TH TR N AN L C, HUY N BÌNH CHÁNH, KHI U N I QUY T Đ NH S 637/QĐ-UB-QLĐT NGÀY 05/5/1999 C A Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Lu t khi u n i, t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 ; Căn c Lu t t ai ngày 14/7/1993 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02/12/1998 ; Căn c B n qui nh s 878/Q -LCQ-TCVG ngày 10/10/1998 c a S Tài chánh-V t giá- y ban nhân dân huy n Bình Chánh v n bù, tr c p thi t h i và tái nh cư trong vi c i u ch nh, di chuy n nhà và v t ki n trúc n m trong quy ho ch c a d án nâng c p, m r ng ư ng Hùng Vương ( o n t nút giao thông Hùng Vương-H u Giang-An Dương Vương n ngã ba An L c) thu c huy n Bình Chánh ; Xét ơn ngày 30/4/1999 c a bà Nguy n Th Kim Nga khi u n i quy t nh s 637/Q -UB-QL T ngày 05/5/1999 c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh v vi c bác ơn bà Nga xin n bù t t i s 280 Hùng Vương, th tr n An L c, huy n Bình Chánh ; Xét ph n t t i s 280 Hùng Vương th tr n An L c, huy n Bình Chánh n m trong ph n t 1.000m2 do y ban nhân dân huy n Bình Chánh c p cho ông Nguy n Văn Nh năm 1979. Năm 1980, ông Nh cho bà Nga t c t nhà cho n nay. Nay có m t ph n t trên n m trong l gi i m r ng ư ng Hùng Vương. y ban nhân dân huy n Bình Chánh ã tính toán n bù v t ki n trúc cho h bà Bé v i s ti n 17.768.580 , trong ó không n bù t là úng v i B n qui nh n bù s 878/Q -LCQ-TCVG ngày 10/10/1998 c a S Tài chánh-V t giá- y ban nhân dân huy n Bình Chánh ; Xét quy t nh s 137/Q -UB ngày 11/4/1979 c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh và quy t nh s 72/Q -UB ngày 15/3/1993 c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh ; Xét quy t nh gi i quy t khi u n i s 637/Q -UB-QL T ngày 05/5/1999 c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh và báo cáo s 708/BC-TTr ngày 11/11/1999 c a Thanh tra thành ph ; QUY T NNH:
  2. Đi u 1. Nay công nh n quy t nh gi i quy t khi u n i s 637/Q -UB-QL T ngày 05/5/1999 c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh v vi c bác ơn bà Nguy n Th Kim Nga xin n bù t t i s 280 Hùng Vương (n i dài) th tr n An L c huy n Bình Chánh là úng chính sách. Đi u 2. ây là quy t nh cu i cùng c a y ban nhân dân thành ph v vi c gi i quy t khi u n i c a bà Nguy n Th Kim Nga và có hi u l c thi hành k t ngày ký. Giao Ch t ch y ban nhân dân huy n Bình Chánh t ch c th c hi n quy t nh, báo cáo k t qu cho Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph và Thanh tra thành ph . Đi u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Chánh Thanh tra thành ph , Ch nhi m Văn phòng Ti p dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân huy n Bình Chánh và bà Nguy n Th Kim Nga có trách nhi m thi hành quy t nh này. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: KT. CH TNCH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph PHÓ CH TNCH - Thanh tra Nhà nư c - TT/TU, TT/H ND.TP - TTUB : CT, PCT/TT, T, UV/PC - VP oàn BQH thành ph - Vi n KSND thành ph - Văn phòng Ti p dân TP (3b) - VPUB : PVP/NC, T Vũ Hùng Vi t - T NC, T - Lưu
Đồng bộ tài khoản