Quyết định số 71/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
6
download

Quyết định số 71/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71/1999/QĐ-BTC về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1944/1998/QĐ-BTC ngày 25/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71/1999/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 71/1999/QĐ-BTC Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 1999 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 71/1999/QĐ/BTC NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 1999 V VI C S A Đ I ĐI U 3 QUY T Đ NH S 1944/1998/QĐ/BTC NGÀY 25/12/1998 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c tình hình th c hi n Quy t đ nh s 1944/1998/QD/BTC ngày 25/12/1998 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành quy đ nh thu su t thu nh p kh u ưu đãi theo t l n i đ a hoá đ i v i các s n ph m, ph tùng thu c ngành cơ khí - đi n - đi n t ; Căn c ý ki n c a B Công nghi p t i công văn s 2693/CV-CNCL ngày 28/6/1999 và ý ki n c a T ng c c H i quan t i Công văn s 3460/TCHQ-KTTT ngày 26/6/1999; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu . QUY T Đ NH Đi u 1: S a đ i Đi u 3 Quy t đ nh s 1944/1998/QĐ/BTC ngày 25/12/1998 c a B trư ng B Tài chính như sau: Đ i v i nh ng s n ph m, ph tùng thu c ngành cơ khí - đi n - đi n t , chưa có quy đ nh tiêu chu n d ng l p ráp SKD, CKD, IKD, thu c các trư ng h p sau đây đư c ti p t c th c hi n thu su t thu nh p kh u theo Thông tư s 50A TC/TCT ngày 31/7/1997 c a B Tài chính: a) S n ph m, ph tùng, có thu su t thu nh p kh u ưu đãi dư i 30%. b) S n ph m, ph tùng thu c di n n p thu theo t l n i đ a hoá có thu su t thu nh p kh u ưu đãi t 30% tr lên nhưng đư c B Công nghi p xác nh n trong nư c chưa có ph tùng, linh ki n ph c v cho vi c n i đ a hoá s n ph m, ph tùng đó. Th i gian áp d ng thu nh p kh u theo quy đ nh t i Thông tư 50A TC/TCT ngày 31/7/1997 c a B Tài chính do B Công nghi p xác đ nh nhưng t i đa không quá ngày 31/12/2000. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/7/1999.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản