intTypePromotion=1
ADSENSE

QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/2008/QĐ-TTg NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2008 quy định chế độ đặc thù với công nhân viên chức một số ngành nghề trong công ty nhà nước

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

902
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước như sau: 1. Điều chỉnh chế độ ăn định lượng tính thành tiền theo ngày làm việc thực tế quy định tại khoản 1 Điều 1 như sau: a) Mức 1: từ 32.000 đồng/ngày lên 50.000 đồng/ngày; b) Mức 2: từ 37.000 đồng/ngày lên 60.000 đồng/ngày; e) Mức 3:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/2008/QĐ-TTg NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2008 quy định chế độ đặc thù với công nhân viên chức một số ngành nghề trong công ty nhà nước

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 72/2008/QĐ-TTg NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2008 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỒ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 234/2005/QĐ- TTG NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN, VIÊN CHỨC MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước như sau: 1. Điều chỉnh chế độ ăn định lượng tính thành tiền theo ngày làm việc thực tế quy định tại khoản 1 Điều 1 như sau: a) Mức 1: từ 32.000 đồng/ngày lên 50.000 đồng/ngày; b) Mức 2: từ 37.000 đồng/ngày lên 60.000 đồng/ngày; e) Mức 3: từ 45.000 đồng/ngày lên 70.000 đồng/ngày; d) Mức 4: từ 80.000 đồng/ngày (tương đương 5 USD/ngày) lên 110.000 đồng/ngày; đ) Mức 5: từ 110.000 đồng/ngày (tương đương 7 USD/ngày) lên 150.000 đồng/ngày. 2. Sửa đổi đoạn: "Khi chỉ số giá lương thực, thực phẩm do Tổng cục Thống kê công bố tăng từ 10% trở lên so với lần điều chỉnh gần nhất thì mức tiền ăn theo định lượng được điều chỉnh cho phù hợp" quy định sau điểm đ khoản 1 Điều 1 Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 như sau: "Khi chỉ số giá lương thực, thực phẩm do Tổng cục Thống kê công bố tăng từ 10% trở lên so với lần điều chỉnh gần nhất thì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh mức tiền ăn theo định lượng quy định tại khoản 1 Điều này không vượt quá mức tăng chỉ số giá lương thực, thực phẩm". 3. Điều chỉnh phụ cấp đi biển áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chức thuộc ngành dầu khí quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 từ mức 110.000 đồng/ngày (tương đương 7 USD/ngày) lên 150.000 đồng/ngày. Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  2. Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=902

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2