Quyết định số 724/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
4
download

Quyết định số 724/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 724/QĐ-UBND về việc cho phép xóa nợ và khoanh nợ đối với một số hộ nghèo vay vốn của quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố bị mất khả năng thanh toán do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 724/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MINH ------- ----- Số: 724/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHO PHÉP XÓA NỢ VÀ KHOANH NỢ ĐỐI VỚI MỘT SỐ HỘ NGHÈO VAY VỐN CỦA QUỸ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO THÀNH PHỐ BỊ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 140/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng Quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố; Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính và Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố tại Tờ trình số 06/TTr-STC-XĐGNVL ngày 18 tháng 12 năm 2007 về đề nghị cho phép xóa nợ và khoanh nợ đối với một số hộ vay vốn Quỹ xóa đói giảm nghèo mất khả năng thanh toán, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép xóa nợ và khoanh nợ đối với một số hộ nghèo vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố bị mất khả năng thanh toán, như sau: 1. Cho phép xóa khoản vốn vay của 370 hộ vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố do mất khả năng thanh toán với số tiền vốn gốc là: 449.752.500 (Bốn trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm năm mươi hai ngàn năm trăm) đồng và số tiền lãi là 98.237.968 (Chín mươi tám triệu hai trăm ba mươi bảy ngàn chín trăm sáu mươi tám) đồng. (Danh sách đính kèm) 2. Cho phép khoanh nợ của 157 hộ vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố với số tiền vốn gốc là 328.871.000 (Ba trăm hai mươi tám triệu tám trăm bảy mươi mốt ngàn) đồng. (Danh sách đính kèm) Điều 2. Giao Thường trực Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn các quận-huyện, phường-xã, thị trấn có liên quan lập thủ tục xóa nợ, khoanh nợ theo đúng quy định.
  2. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thường trực Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Ngân hàng Công Thương thành phố, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Trưởng ban Xóa đói giảm nghèo và việc làm quận – huyện, phường – xã, thị trấn có liên quan và các hộ có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC - Như Điều 4; - Thường trực Thành ủy; - TTUB:CT, các PCT; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; - VPHĐ-UB: PVP/KT,VX; Nguyễn Thành Tài - PhòngVX, TCTMDV; - Lưu: VT, (VX/LC) TV.
Đồng bộ tài khoản