intTypePromotion=3

Quyết định Số: 726/QĐ-UBND

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
93
lượt xem
5
download

Quyết định Số: 726/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------Số: 726/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Long Xuyên, ngày 16 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ MỨC THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRONG TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 726/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH AN GIANG NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 726/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 16 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ MỨC THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRONG TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ- CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Căn cứ Quyết định số 1310/QĐ-TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh khung học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2009 - 2010; Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND 1
  2. ngày 07/12/2007 và Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 của HĐND tỉnh; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ quy định mức thu và sử dụng học phí tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập trong tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 18/02/2008 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh An Giang. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập trong tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính (b/c); - TT. TU, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; - Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo; Vương Bình Thạnh - Trường Đại học An Giang; - Trường Cao đẳng nghề An Giang; - Trường Trung học Y tế An Giang; 2
  3. - Chánh VP. UBND tỉnh; - Lưu: VT, P. TH, TT. Công báo. 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản