Quyết định số 73/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 73/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 73/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành chương trình đào tạo An ninh Hàng không Dân dụng do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 73/2005/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA ******* VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ******* S : 73/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2005 QUY T NNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN D NG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26/12/1991 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20/4/1995; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 11/2000/N -CP ngày 03/5/2000 c a Chính ph ban hành Quy ch b o m an ninh hàng không dân d ng; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Chương trình ào t o an ninh hàng không dân d ng”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng các V , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Các b : Lao ng Thương binh và Xã h i, Qu c phòng, Công an, K ho ch và u tư, Tài chính; - Các Th trư ng; - C c Ki m tra văn b n (B tư pháp); ào ình Bình - C c Hàng không Vi t Nam; - Các C m c ng HK: mi n B c, mi n Trung, mi n Nam; - Trư ng Hàng không Vi t Nam; - T ng công ty Hàng không Vi t Nam; - Công ty HKCP Pacific Airlines. T ng công ty bay d ch v Vi t Nam (SFC). Công ty bay d ch v VASCO; - Công báo; - Lưu VT, V TCCB.
 2. CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 73/2005/Q -BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. M c tiêu chung Chương trình 1. Nh m ào t o ngư i làm công tác an ninh hàng không dân d ng có ki n th c, k năng nghi p v an ninh hàng không dân d ng. 2. B i thư ng nghi p v an ninh cho cán b , nhân viên an ninh hàng không và các cá nhân làm vi c t i các v trí liên quan n công tác m b o an ninh i v i ho t ng hàng không dân d ng t i Vi t Nam. 3. Th ng nh t n i dung, th i lư ng gi ng d y; phân c p gi ng d y cho các cơ s th c hi n công tác ào t o, b i dư ng theo t ng chương trình c th . i u 2. H th ng Chương trình ào t o an ninh hàng không dân d ng H th ng ào t o an ninh hàng không dân d ng bao g m: 1. Chương trình ào t o cơ b n nghi p v an ninh hàng không (h ào t o ngh ng n h n); 2. Chương trình ào t o cơ b n nghi p v an ninh hàng không (h ào t o ngh ng n h n); 3. Chương trình b i dư ng ngh p v giám sát an ninh hàng không; 4. Chương trình b i dư ng nghi p v qu n lý an ninh hàng không; 5. Chương trình b i dư ng nghi p v qu n lý kh ng ho ng an ninh hàng không; 6. Chương trình b i dư ng giáo viên an ninh hàng không; 7. Chương trình b i dư ng thanh tra an ninh hàng không; 8. Chương trình khóa b i dư ng nh kỳ và nâng cao. Chương 2:
 3. CHƯƠNG TRÌNHCÁC KHÓA ÀO T O AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN D NG i u 3. Chương trình ào t o cơ b n nghi p v an ninh hàng không (h ào t o ngh dài h n) 1. M c tiêu: Trang b cho h c viên h th ng ki n th c v ng vàng, thành th o k năng chuyên môn nghi p v ki m soát an ninh; ki m tra, soi chi u an ninh. 2. i tư ng: a) Công dân Vi t Nam t 18 n 30 tu i; b) T t nghi p trung h c ph thông tr lên; c) Có phNm ch t chính tr , o c t t, lý l ch rõ ràng; d) Không có ti n án, ti n s , ho c ang ch u s qu n ch c a các cơ quan pháp lu t; ) Có s c kh e theo quy nh; e) Nam cao t 1,65m tr lên, n cao t 1,58m tr lên; g) Ngo i hình cân i, không có d t t m t, không nói l p, nói ng ng; h) Th l c m i m t 10/10 (không eo kính). 3. Th i gian ào t o: 18 tháng 4. N i dung chương trình: Khóa ào t o ư c th c hi n v i n i dung và th i gian theo quy nh trong các b ng sau: a) Phân ph i th i gian toàn khóa ào t o TT N i dung các ho t ng trong k ho ch ào S tu n T l th i gian t o ào t o 1 Th i gian h c t p 68 87,2% - Th i gian th c h c 63 80,7% - Ôn thi (h c kỳ, h t môn, t t nghi p) 5 6,5% 2 Th i gian cho các ho t ng chung 10 12,8% - Khai, b gi ng, sơ k t h c kỳ, t ng k t năm 1 h c 7 - Ngh hè, l , t t 2 Lao ng công ích, d phòng
 4. T ng c ng 78 tu n 100% b) Phân ph i th i gian các môn h c TT N i dung S tu n S ti t I. Các môn h c chung 10 = 12,7% 270 1 Chính tr 1,8 45 2 Pháp lu t 0,6 15 3 Giáo d c th ch t 1,2 45 4 Giáo d c qu c phòng 1,6 45 5 Tin h c cơ b n 1,8 45 6 Ti ng Anh giao ti p 3 75 II. Các môn h c cơ s 11,2 = 14,4% 284 1 Gi i thi u khái quát v ngành hàng không dân 1,2 30 d ng 2 Gi i thi u v c ng hàng không, t u bay 0,6 15 3 Pháp lu t i cương 1,96 49 4 Pháp lu t v an ninh hàng không 1,96 49 5 K năng giao ti p và ng x 1,2 30 6 Công tác qu n lý i u hành bay 0,8 20 7 Quy trình ph c v hành khách t i c ng hàng 1,2 30 không 8 An toàn sân c ng hàng không 1,2 30 9 Cơ c u t ch c c a c ng hàng không, hãng hàng 0,8 20 không, trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam III. Các môn h c chuyên ngành 41,8 = 53,6% 1160 1 Võ thu t 7,3 220 2 Ti ng Anh chuyên ngành an ninh hàng không 6,4 160 3 Nghi p v cơ b n v an ninh hàng không 9,2 230 3.1 Th o n ho t ng c a các lo i t i ph m 1 25 3.2 B o v hi n trư ng 1,2 30 3.3 Công tác xác minh, báo cáo v vi c, cách l p biên 1,6 40 b n v vi c 3.4 Thi t b an ninh hàng không 1,4 25 3.5 Hàng hóa nguy hi m 1,2 30 3.6 Vũ khí va thi t b phá ho i; cách s d ng vũ khí 1,8 45
 5. và công c h tr 3.7 Các lo i khNn nguy và phòng ch ng cháy, n 1 25 4 Nghi m v chuyên ngành an ninh hàng không 14 350 4.1 Nghi p v ki m soát an ninh 7,6 190 4.1.1 Tu n tra và canh gác 1,6 40 4.1.2 H t ng ngư i và hàng 1,4 35 4.1.3 B o v t u bay 1,4 35 4.1.4 Duy trì an ninh khu v c nhà ga 1,4 35 4.1.5 Ki m soát ra vào i v i ngư i và phương ti n 1,8 45 giao thông 4.2 Nghi p v ki m tra, soi chi u 6,4 160 4.2.1 Ki m tra, soi chi u an ninh 3,6 90 4.2.2 Ki m tra tr c quan hành khách 1,4 35 4.2.3 Ki m tra tr c quan hành lý, hàng hóa 1,4 35 5 Th c t p 5 200 i u 4. Chương trình ào t o cơ b n nghi p v an ninh hàng không (h ào t o ngh ng n h n) Chương trình ào t o cơ b n v nghi p v an ninh hàng không, h ào t o ngh ng n h n: Chương trình khóa ào t o ki m soát an ninh g m các n i dung quy nh t i m c I, II, III, IV, VI c a kho n 5 i u này và Chương trình khóa ào t o soi chi u an ninh g m các n i dung quy nh t i m c I, II, III, V, VI c a kho n 5 i u này. 1. M c tiêu: Trang b cho h c viên h th ng ki n th c, k năng chuyên môn nghi p v v ki m soát an ninh, ki m tra, soi chi u an ninh. 2. i tư ng: a) Công dân Vi t Nam t 18 n 30 tu i; b) T t nghi p trung h c ph thông tr lên; c) Có phNm ch t chính tr , o c t t, lý l ch rõ ràng; d) Không có ti n án, ti n s , ho c ang ch u s qu n ch c a các cơ quan pháp lu t; ) Có s c kh e theo quy nh c a pháp lu t. e) Nam cao t 1,65m tr lên, n cao t 1,58m tr lên; g) Ngo i hình cân i, không có d t t m t, không nói l p, nói ng ng;
 6. h) Th l c m i m t 10/10 (không eo kính); i) Ti ng Anh trình A i v i khóa ào t o ki m soát an ninh; k) Trình B i v i khóa ào t o soi chi u an ninh; 3. Kho n 2 i u này không áp d ng v i i tư ng ang là cán b , nhi m v an ninh hàng không. TT N i dung S ti t I Các môn h c chung 30 1 Gi i thi u ngành hàng không dân d ng Vi t Nam 15 2 V n chuy n hành khách, hàng hóa 15 II Pháp lu t 50 1 Pháp lu t i cương 30 2 Pháp lu t v an ninh hàng không 20 III Nghi p v cơ b n v an ninh hàng không 90 1 Cơ c u t ch c c a c ng hàng không, hãng hàng không, Trung 10 tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam 2 Th o n ho t ng c a các lo i t i ph m 10 3 B o v hi n trư ng 10 4 Công tác xác minh, báo cáo v vi c, cách l p biên b n v vi c 10 5 Thi t b an ninh hàng không 10 6 Các lo i khNn nguy và phòng ch ng cháy, n 15 7 Vũ khí, thi t b phá ho i, cách s d ng vũ khí và công c h tr 15 8 Hàng hóa nguy hi m 10 IV Nhi m v ki m soát an ninh 125 1 Tu n tra và canh gác 30 2 H t ng ngư i và hàng 20 3 B o v t u bay 20 4 Duy trì an ninh khu v c nhà ga 20 5 Ki m soát i v i ngư i và phương ti n ho t ng t i c ng 35 hàng không V Nghi m v ki m tra, soi chi u an ninh 240 1 Ti ng Anh chuyên ngành an ninh hàng không 120 2 Ki m tra, soi chi u an ninh 60 3 Ki m tra tr c quan hành khách 30
 7. 4 Ki m tra tr c quan hành lý, hàng hóa 30 VI Th c t p, ôn và thi t t nghi p, khai gi ng, b gi ng, d 44 phòng T ng c ng 339 - Chương trình khóa ào t o ki m soát an ninh (I+II+III+IV+VI) (13,6 tu n) - Chương trình khóa ào t o soi chi u an ninh (I+II+III+V+I) 454 (18,1 tu n) i u 5. Chương trình khóa h c b i dư ng nghi p v giám sát an ninh hàng không 1. M c tiêu: Trang b cho h c viên ki n th c, k năng, nghi p v giám sát an ninh hàng không. 2. i tư ng: a) Cán b c p t , i trong l c lư ng an ninh hàng không c a các c ng hàng không, hãng hàng không; b) Cán b , chuyên viên, nhân viên an ninh Phòng C ng v . 3. Th i gian: 114 ti t 4. N i dung chương trình: TT N i dung S ti t 1 T ng quan v khóa h5c 6 2 C p nh t pháp lu t v an ninh hàng không 8 3 Các Chương trình an ninh hàng không 6 4 Qu n lý an ninh t i m t c ng hàng không, hãng hàng không 7 5 Qu n lý các ngu n tài chính 3 6 Qu n lý các ngu n nhân l c 7 7 Tuy n ch n và ào t o hu n luy n 4 8 Qu n lý h sơ tài li u 4 9 Các phương th c ho t ng 8 10 Kh o sát, thanh tra, ki m tra an ninh 4 11 K ho ch khNn nguy v an ninh hàng không 4 12 Qu n lý vi c ng phó v i các hành vi can thi p b t h p pháp 8 13 Ôn t p và ki m tra, khai gi ng, b gi ng, d phòng 12
 8. T ng c ng 51 i u 8. Chương trình khóa h c b i dư ng giáo viên an ninh hàng không kiêm nhi m 1. M c tiêu: Trang b cho h c viên ki n th c, k năng, nghi p v sư ph m gi ng d y v an ninh hàng không. 2. i tư ng: Cán b trong l c lư ng an ninh hàng không 3. Th i gian: 70 ti t 4. N i dung chương trình: TT N i dung S ti t 1 T ng quan v khóa h c 4 2 Vai trò c a giáo viên an ninh và khóa hu n luy n tiêu chuNn (STP) 8 3 Nguyên t c d y và h c 4 4 T ch c khóa h c 3 5 ChuNn b trang, thi t b gi ng d y 3 6 T ng quan v tri n khai khóa b i dư ng 4 7 Cách trình bày tài li u 6 8 Phương pháp gi ng d y 4 9 Làm quen v i tài li u khóa hu n luy n tiêu chuNn 8 10 Trình bày theo nhóm 20 11 Ki m tra, khai gi ng, b gi ng, d phòng 6 T ng c ng 70 i u 9. Chương trình khóa h c b i dư ng thanh tra an ninh hàng không 1. M c tiêu: Trang b cho h c viên ki n th c, k năng, nghi p v thanh tra, ki m tra an ninh hàng không. 2. i tư ng: Cán b trong l c lư ng an ninh hàng không, thanh tra viên hàng không. 3. Th i gian 59 ti t 4. N i dung chương trình: TT N i dung S ti t 1 T ng quan v khóa h c 5 2 nh nghĩa n i dung công tác thanh tra, ki m tra an ninh hàng không 5
 9. 3 Công tác chuNn b thanh tra, ki m tra 6 4 Phương pháp thanh tra, ki m tra 4 5 K năng thanh tra, ki m tra 6 6 th c t p, vi t báo cáo thanh tra, ki m tra 30 7 Khai gia ng, b gi ng, d phòng 3 T ng c ng 59 i u 10. Các Chương trình khóa h c b i dư ng ki n th c v an ninh hàng không M c tiêu: Trang b cho h c viên ki n th c c n thi t v an ninh hàng không và x lý tình hu ng v an ninh hàng không. 1. Chương trình 1. a) i tư ng: Ngư i lái và ti p viên hàng không. b) Th i gian: 44 ti t. c) N i dung Chương trình: TT N i dung S ti t 1 T ng quan v khóa h c 5 2 H th ng các bi n pháp i phó 3 3 Phương th c ng phó v i các tình hu ng khNn nguy an ninh 4 4 Các Chương trình an ninh hàng không 5 5 ng phó c a hãng hàng không i v i các hành vi can thi p b t 4 h p pháp 6 H i ý an ninh v i t bay 2 7 Ki m tra, khai gi ng, b gi ng, d phòng 5 T ng c ng 28 3. Chương trình 2 a) i tư ng: Trư ng, Phó Trư ng i di n c a hãng hàng không b) Th i gian: 35 ti t c) N i dung Chương trình: TT N i dung S ti t 1 T ng quan v khóa h c 4 2 H th ng các bi n pháp i phó 3
 10. 3 Pháp lu t v an ninh hàng không, chương trình an ninh hàng 8 không 4 Qu n lý các ngu n l c an ninh 4 5 Phương th c ng phó các tình hu ng khNn nguy an ninh 3 6 Qu n lý an ninh t i sân bay 3 7 ng phó c a hãng hàng không i v i các hành vi can thi p b t 5 h p pháp 8 Ki m tra, khai gi ng, b gi ng, d phòng 5 T ng c ng 35 4. Chương trình 4 a) i tư ng: Nhân viên ph c v hành khách, nhân viên tài li u ch t x p, nhân viên i u ph i (Co-ordinator), nhân viên b c x p, v n chuy n, nhân viên bán vé máy bay. b) Th i gian: 25 ti t c) N i dung Chương trình: TT N i dung S ti t 1 T ng quan v khóa h c 5 2 H th ng các bi n pháp i phó 3 3 Pháp lu t và Chương trình an ninh hàng không 5 4 Bi n pháp an ninh quá trình bán vé, làm th t c hành khách, hành lý 3 5 Bi n pháp an ninh t i i m ki m tra soi chi u và c a lên t u bay 4 6 Ki m tra, khai gi ng, b gi ng, d phòng 5 T ng c ng 25 5. Chương trình 5 a) i tư ng: Cán b , nhân viên c a công ty s n xu t, ch bi n cung ng su t ăn. b) Th i gian: 21 ti t c) N i dung Chương trình: TT N i dung S ti t 1 T ng quan v khóa h c 4 2 H th ng các bi n pháp i phó 2 3 Pháp lu t, Chương trình an ninh hàng không liên quan t i ki m soát su t ăn 3 4 Các quy trình, bi n pháp m b o an ninh cho su t ăn 3
 11. 5 X lý các tình hu ng khNn nguy an ninh 4 6 Ki m tra, khai gi ng, b gi ng, d phòng 5 T ng c ng 21 6. Chương trình 6 a) i tư ng: Th k thu t s a ch a, b o dư ng máy bay nhân viên ph c v máy bay (Lái xe, v n hành trang thi t b , v sinh máy bay). b) Th i gian: 20 ti t c) N i dung Chương trình: TT N i dung S ti t 1 T ng quan v khóa h c 5 2 H th ng các bi n pháp i phó 2 3 Nh n bi t v t c m và thi t b phá ho i 3 4 Các bi n pháp an ninh trong quá trình b o dư ng, s a ch a máy bay 5 5 Ki m tra, khai gi ng, b gi ng, d phòng 5 T ng c ng 20 7. Chương trình 7 a) i tư ng: Tr lý, nhân viên hàng hóa c a hãng hàng không, công ty giao nh n và i lý hàng hóa, nhân viên chuy n phát bưu phNm, bưu ki n, thư tín b ng ư ng hàng không. b) Th i gian: 39 ti t c) N i dung Chương trình: TT N i dung S ti t 1 T ng quan v khóa h c 3 2 Nh n th c v an ninh hàng hóa 8 3 Phương th c và qu n lý an ninh v i hàng hóa, thư tín, bưu phNm, bưu 13 ki n 4 Soi chi u hàng hóa và các bi n pháp ki m soát an ninh khác 10 5 Ki m tra, khai gi ng, b gi ng, d phòng 5 T ng c ng 39 8. Chương trình 8
 12. a) i tư ng: Cán b , nhân viên c a c ng hàng không, cơ quan qu n lý i u hành bay và doanh nghi p ho t ng t i các khu v c h n ch c a c ng hàng không (tr các i tư ng quy nh t i Chương trình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) i u này. b) Th i gian: 20 ti t c) N i dung Chương trình: TT N i dung S ti t 1 T ng quan v khóa h c 5 2 H th ng các bi n pháp i phó 2 3 Pháp lu t và Chương trình an ninh 4 4 Nh n bi t v t c m, thi t b phá ho i và ng phó v i các hành vi can 4 thi p b t h p pháp 5 Ki m tra, khai gi ng, b gi ng, d phòng 5 T ng c ng 20 9. Chương trình 9 a) i tư ng: Nhân viên kiêm nhi m công tác an ninh t i các c ng hàng không a phương. b) Th i gian: 64 ti t c) N i dung Chương trình: TT N i dung S ti t 1 Pháp lu t có liên quan n công tác an ninh hàng không 15 2 Th o n ho t ng c a các lo i t i ph m 8 3 B o v hi n trư ng 8 4 Tu n tra và canh gác 10 5 B o v t u bay 8 6 Ki m soát ngư i và phương ti n ho t ng t i c ng hàng không 10 7 Ki m tra, khai giàng, b gi ng, d phòng 5 T ng c ng 64 i u 11. Chương trình khóa h c b i dư ng nh kỳ và nâng cao 1. B i dư ng nh kỳ v an ninh hàng không ư c t ch c 02 năm m t l n nh m ôn luy n và c p nh t ki n th c, quy nh m i v an ninh hàng không cho các i tư ng ã hoàn thành các khóa h c quy nh t i i u 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 c a Chương trình này.
 13. 2. B i dư ng nâng cao v nghi p v an ninh hàng không ư c t ch c căn c vào i u ki n và nhu c u th c t ; nh m nâng cao ki n th c, k năng nghi p v cho l c lư ng an ninh hàng không. Chương 3: TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH i u 12. C c Hàng không Vi t Nam 1. Qu n lý, ch o, hư ng d n, thanh tra, ki m tra vi c th c hi n Chương trình này c a các cơ quan, ơn v , cá nhân liên quan; ánh giá hi u qu c a Chương trình và xu t b sung, s a i Chương trình này khi c n thi t. 2. Quy nh n i dung chương trình, th i lư ng các bài h c và vi c t ch c khóa h c b i dư ng nh kỳ và nâng cao. 3. Xây d ng và ban hành tiêu chuNn giáo viên an ninh hàng không kiêm nhi m và m u gi y ch ng nh n c p cho i tư ng t t nghi p khóa h c b i dư ng ki n th c, nghi p v . 4. Phê duy t danh sách giáo viên an ninh hàng không kiêm nhi m c a các cơ quan, ơn v trong ngành hàng không dân d ng Vi t Nam. 5. Hư ng d n các cơ quan, ơn v , cơ s ào t o trong ngành hàng không dân d ng Vi t Nam biên so n giáo trình, tài li u, các khóa ào t o, b i dư ng v an ninh hàng không 6. Ph i h p và h p tác v i cơ quan, t ch c, cơ s ào t o trong nư c và qu c t trong công tác ào t o an ninh hàng không dân d ng. i u 13. Trư ng h p Hàng không Vi t Nam 1. So n th o giáo trình, tài li u, xây d ng chương trình chi ti t các khóa ào t o cơ b n; b i dư ng ki n th c, nghi p v v an ninh hàng không quy nh t i i u 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; kho n 8, 9 i u 10 c a Chương trình này. 2. T ch c các khóa ào t o an ninh hàng không quy nh t i i u 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; kho n 8, 9 i u 10 c a Chương trình này. 3. Xây d ng và trình C c Hàng không Vi t Nam phê duy t danh sách giáo viên an ninh hàng không kiêm nhi m. 4. u tư các trang thi t b c n thi t b o m cho công tác ào t o. i u 14. Các C m c ng hàng không khu v c 1. Ph i h p v i Trư ng Hàng không Vi t Nam so n th o giáo trình, tài li u xây d ng chương trình chi ti t các khóa h c quy nh t i kho n 8, 9 i u 10 c a Chương trình này.
 14. 2. ào t o, b i dư ng giáo viên an ninh hàng không kiêm nhi m. i u 15. Trung tâm hu n luy n bay T ng công ty Hàng không Vi t Nam 1. So n th o tài li u, chương trình chi ti t, t ch c các khóa h c b i dư ng ki n th c v an ninh hàng không cho các i tư ng quy nh t i kho n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i u 10 c a Chương trình này và Chương trình ào t o c nh v trên không. 2. Xây d ng và trình C c Hàng không Vi t Nam phê duy t danh sách giáo viên an ninh hàng không c a Trung tâm hu n luy n bay. 3. u tư các trang thi t b c n thi t b o m cho công tác ào t o. i u 16. Giáo trình, tài li u an ninh hàng không Giáo trình, tài li u an ninh hàng không ph i ư c biên so n phù h p v i n i dung, th i gian c a t ng môn h c và ư c c p nh t, ch nh lý phù h p v i tình hình th c t , các quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam; tiêu chuNn và khuy n cáo th c hành c a T ch c hàng không dân d ng qu c t (ICAO), Hi p h i v n t i hàng không qu c t (IATA). i u 17. C p b ng, ch ng ch , ch ng nh n 1. H c viên t t nghi p các khóa ào t o cơ b n v an ninh hàng không quy nh t i i m 3, 4 c a Chương trình này ư c c p b ng ngh , ch ng ch ngh theo quy nh c a pháp lu t. 2. H c viên t t nghi p các khóa h c b i dư ng ki n th c, nghi p v ; khóa h c nh kỳ, nâng cao v an ninh hàng không quy nh t i i u 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 c a Chương trình này ư c c p gi y ch ng nh n theo m u do C c Hàng không Vi t Nam quy nh. i u 18. Công nh n ch ng ch , gi y ch ng nh n do nư c ngoài c p Ch ng ch , gi y ch ng nh n các khóa h c v an ninh hàng không do T ch c hàng không dân d ng qu c t (ICAO), Hi p h i v n t i hàng không qu c t (IATA) và các t ch c nư c ngoài khác c p ư c C c Hàng không Vi t Nam công nh n n u phù h p v i m c tiêu, n i dung c a các khóa h c quy nh trong Chương trình này. i u 19. L p k ho ch báo cáo và lưu tr h sơ ào t o 1. Cơ s ào t o và cơ quan, ơn v có nâng cao ào t o; b i dư ng ki n th c; nghi p v an ninh hàng không ph i l p k ho ch ào t o g i v C c Hàng không Vi t Nam trư c tháng 11 hàng năm 2. C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m báo cáo B Giao thông v n t i v ào t o an ninh hàng không dân d ng.
 15. 3. Cơ quan, ơn v , c ngư i tham gia khóa ào t o; b i dư ng ki n th c; nghi p v an ninh hàng không và cơ s ào t o ph i lưu tr các h sơ, tài li u có liên quan theo quy nh c a pháp lu t. B TRƯ NG ào ình Bình
Đồng bộ tài khoản