Quyết định số 731-QĐ/TVĐU

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
22
lượt xem
3
download

Quyết định số 731-QĐ/TVĐU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 731-QĐ/TVĐU về việc bổ sung Trưởng ban chỉ đạo Đảng ủy cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Đảng ủy Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 731-QĐ/TVĐU

  1. ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TW ******* ĐẢNG ỦY VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ***** Số: 731-QĐ/TVĐU Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐẢNG ỦY CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 69-QĐ-ĐUKI ngày 10 tháng 7 năm 2001 của Đảng ủy Khối I cơ quan Trung ương (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương) về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ; Căn cứ Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị; Căn cứ Kế hoạch số 04-KH/ĐUK ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Đảng ủy Khối I cơ quan Trung ương; Căn cứ Nghị quyết số 729/NQ/TVĐU ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ về bổ sung Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đảng ủy cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đảng ủy cuộc động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Điều 2. Ban Chỉ đạo Đảng ủy cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Tuyên giáo và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. BAN THƯỜNG VỤ PHÓ BÍ THƯ Nơi nhận: - Như Điều 2; - Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; - Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ VPCP; - Các đ/c Ủy viên Ban Chỉ đạo; - Lưu: Văn phòng ĐU VPCP. Nguyễn Văn Trường
Đồng bộ tài khoản