Quyết định số 75/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 75/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 75/2004/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi của Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 75/2004/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 75/2004/Q -BNV Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T B N I U L S A I C A HI P H I DOANH NGHI P I N T VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 45/2003/N -CP ngày 09/5/2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 88/2003/N -CP ngày 30/7/2003 quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Xét ngh c a Ch t ch Hi p h i Doanh nghi p i n t Vi t Nam và c a V trư ng V T ch c phi chính ph , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t b n i u l s a i c a Hi p h i Doanh nghi p i n t Vi t Nam ã ư c i h i nhi m kỳ II ngày 31 tháng 7 năm 2004 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch Hi p h i Doanh nghi p i n t Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG ng Qu c Ti n I UL HI P H I DOANH NGHI P I N T VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 75/2004/Q -BNV ngày 03/11/2004)
  2. Chương 1 TÊN G I, TÔN CH , M C ÍCH i u 1. Tên g i Hi p h i - Tên c a Hi p h i là Hi p h i Doanh nghi p i n t Vi t Nam. - Tên giao d ch qu c t b ng Ti ng Anh là Vietnam Electronic Industries Associa- tion, vi t t t là VEIA. Tên g i c a Hi p h i b ng ti ng Vi t và tên giao d ch qu c t có giá tr pháp lý như nhau. i u 2. Hi p h i Doanh nghi p i n t Vi t Nam là t ch c t nguy n, phi chính ph , phi l i nhu n c a các t ch c, doanh nghi p có tư cách pháp nhân ho t ng trong lĩnh v c i n t , công ngh thông tin và vi n thông c a Vi t Nam, nh m m c ích h p tác, h tr l n nhau thúc Ny s phát tri n ngành công nghi p i n t , công ngh thông tin và vi n thông Vi t Nam theo nh hư ng chi n lư c c a Nhà nư c. i u 3. Hi p h i Doanh nghi p i n t Vi t Nam ho t ng theo pháp lu t c a Nhà nư c Vi t Nam, có tư cách pháp nhân, có con d u, có tài kho n t i Ngân hàng, có tài s n và tài chính riêng. Hi p h i Doanh nghi p i n t Vi t Nam có tr s chính t i Hà N i. Khi c n thi t có th thành l p Văn phòng i di n, Chi h i, chi nhánh t i m t s t nh, thành ph theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2 NHI M V VÀ QUY N H N i u 4. Hi p h i Doanh nghi p i n t Vi t Nam có các nhi m v , quy n h n sau: 1. i di n và b o v quy n l i chính áng c a các h i viên trong khuôn kh pháp lu t Vi t Nam. 2. Tư v n và ki n ngh v i các cơ quan qu n lý nhà nư c v chi n lư c phát tri n, các quy ho ch và k ho ch dài h n, các ch trương, chính sách, xây d ng các tiêu chuNn s n phNm và các v n khác liên quan t i ngành. Ph bi n k p th i các ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c có liên quan cho các h i viên. 3. N m b t k p th i tình hình ho t ng c a ngành i n t , công ngh thông tin và vi n thông Vi t Nam, trong khu v c và trên th gi i tư v n v u tư, chuy n giao công ngh , liên doanh, liên k t v i nư c ngoài, tư v n v phương hư ng u tư s n xu t kinh doanh cho các h i viên khai thác th m nh c a t ng h i viên và m b o l i ích toàn ngành. 4. T ch c các ho t ng giao lưu, h p tác và liên k t kinh t - khoa h c công ngh gi a các h i viên, Ny m nh chuyên môn hóa và h p tác hóa, khai thác có hi u qu
  3. ti m năng c a m i h i viên trong các ho t ng s n xu t kinh doanh, làm u m i gi i quy t nh ng khó khăn vư ng m c và tranh ch p gi a các h i viên. 5. Gi m i quan h và tham gia các t ch c qu c t và Hi p h i cùng ngành trên th gi i, trong khu v c theo quy nh c a pháp lu t. Khuy n khích và t o i u ki n cho các h i viên g p g , trao i và h p tác v i các t ch c cùng ngành ngh nư c ngoài, h tr các ho t ng xúc ti n thương m i c a h i viên theo phương hư ng chung c a Hi p h i. 6. T ch c thu nh n phân tích các thông tin liên quan t i ngành ngh cung c p cho các h i viên thông qua các hình th c trao i thông tin, h i th o, t a àm, xu t b n các n phNm, tài li u tham kh o… T ch c và giúp các h i viên tham gia các h i ngh , h i th o, h i ch , tri n lãm, tham quan kh o sát th trư ng trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. 7. Tham gia các chương trình ào t o và phát tri n ngu n nhân l c cho ngành khi ư c các cơ quan nhà nư c có thNm quy n yêu c u. T ch c và thành l p các trung tâm ào t o, tư v n và d ch v . tri n khai các ho t ng tư v n, ào t o, d ch v khoa h c – công ngh trong lĩnh v c i n t , công ngh thông tin, vi n thông và t ng hóa theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2 H I VIÊN i u 5. - H i viên chính th c: T t c các doanh nghi p ho t ng s n xu t, kinh doanh và d ch v trong lĩnh v c i n t , công ngh thông tin và vi n thông c a Vi t Nam, tán thành i u l c a Hi p h i và t nguy n tham gia u có th tr thành h i viên c a Hi p h i Doanh nghi p i n t Vi t Nam. - H i viên liên k t: Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài bao g m doanh nghi p liên doanh và doanh nghi p 100% v n nư c ngoài có th tham gia Hi p h i Doanh nghi p i n t Vi t nam v i tư cách là h i viên liên k t. i u 6. Các t ch c, doanh nghi p mu n tr thành h i viên Hi p h i Doanh nghi p i n t Vi t Nam ph i làm th t c xin gia nh p Hi p h i và óng l phí gia nh p. H sơ gia nh p Hi p h i g m có: ơn xin gia nh p Hi p h i do Giám c ho c ch doanh nghi p ký tên, óng d u (theo m u c a Hi p h i), b n gi i thi u tóm t t v doanh nghi p (theo m u), b n sao quy t nh thành l p doanh nghi p. H sơ gia nh p Hi p h i ư c n p cho Ban Ch p hành Hi p h i Doanh nghi p i n t Vi t Nam. Sau khi ư c Ban Ch p hành Hi p h i xét và ch p thu n, Ch t ch Hi p h i ra quy t nh công nh n và thông báo b ng văn b n cho t ch c, doanh nghi p. i u 7. M i h i viên Hi p h i ư c c ngư i i di n th c hi n quy n l i và nghĩa v h i viên. Ngư i i di n ph i là ngư i có thNm quy n quy t nh cao nh t trong t ch c, doanh nghi p. Trong trư ng h p y nhi m, ngư i ư c y nhi m là ngư i i di n có thNm quy n quy t nh m i v n liên quan n t ch c và doanh nghi p mà mình i di n. H i viên có th ình ch tư cách c a ngư i i di n và c ngư i
  4. khác thay th . Vi c c ho c ình ch tư cách ngư i i di n c a t ch c, doanh nghi p ph i thông báo b ng văn b n cho Ban Ch p hành Hi p h i. i u 8. T b và ch m d t tư cách h i viên: 1. Doanh nghi p có th t b tư cách h i viên Hi p h i b t kỳ th i i m nào n u có nguy n v ng nhưng ph i thông báo b ng văn b n cho Ban Ch p hành Hi p h i trư c ba tháng. 2. N u m t doanh nghi p h i viên b gi i th ho c phá s n, tư cách h i viên c a doanh nghi p ó s ch m d t ngay sau khi Ban Ch p hành Hi p h i nh n ư c thông báo v quy t nh phá s n c a Tòa án ho c quy t nh gi i th c a cơ quan có thNm quy n. 3. Tư cách h i viên c a doanh nghi p có th b ch m d t theo quy t nh c a Ban Ch p hành Hi p h i khi h i viên vi ph m nghiêm tr ng i u l c a Hi p h i, không th c hi n úng các quy t nh c a Ban Ch p hành ho c không óng h i phí 2 năm li n mà không có lý do chính áng. i u 9. H i viên Hi p h i ư c hư ng nh ng quy n l i sau: 1. T t c các h i viên u bình ng, ư c hư ng m i quy n l i, ưu ãi do Hi p h i mang l i và ư c Hi p h i b o v , giúp trong trư ng h p c n thi t. 2. Các h i viên chính th c ư c bi u quy t các v n quan tr ng c a Hi p h i, ư c tham gia ng c , b u c vào các ch c v lãnh o c a Hi p h i Doanh nghi p i n t Vi t Nam (h i viên liên k t không có các quy n l i này). 3. Thông qua Hi p h i, ki n ngh v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c gi i quy t các v n v cơ ch , chính sách, b o m l i ích cho doanh nghi p và cho toàn ngành. 4. ư c c i di n tham d i h i toàn th , h i ngh hàng năm và các ho t ng chính th c khác c a Hi p h i. 5. ư c cung c p các thông tin kinh t - khoa h c công ngh c a Hi p h i, tham gia các h i ngh , h i th o, h i ch tri n lãm, các oàn công tác nư c ngoài do Hi p h i t ch c. i u 10. Nghĩa v c a h i viên: 1. Tuân theo i u l t ch c và ho t ng c a Hi p h i, Ngh quy t c a i h i toàn th và th c hi n các quy t nh c a i h i và Ban Ch p hành Hi p h i. 2. Tích c c tham gia các ho t ng c a Hi p h i, xu t các ki n ngh i v i các ho t ng chung c a Hi p h i và m nh n nh ng công vi c ư c Hi p h i phân công. 3. Thư ng xuyên liên h v i Hi p h i thông qua Ban Ch p hành Hi p h i. Báo cáo y , chính xác và k p th i các thông tin có liên quan theo yêu c u c a Ban Ch p hành.
  5. 4. óng h i phí thư ng niên y và úng h n theo quy nh c a Hi p h i. Chương 4 T CH C B MÁY i u 11. H th ng t ch c c a Hi p h i Doanh nghi p i n t Vi t Nam g m: - i h i toàn th . - Ban Ch p hành Hi p h i và Thư ng v Ban Ch p hành. - Văn phòng Hi p h i. - Ban Ki m tra. - Các Ban chuyên môn c a Hi p h i. - Các Chi h i thành viên cơ s . - Các Trung tâm: nghiên c u, thông tin, s n xu t, ng d ng, ào t o, h p tác qu c t , xúc ti n thương m i và tư v n u tư, pháp lý tr c thu c Ban Ch p hành. Các t ch c tr c thu c c a Hi p h i ư c qu n lý và ho t ng theo i u l Hi p h i và pháp lu t Nhà nư c. i u 12. Cơ quan lãnh o cao nh t c a Hi p h i là i h i toàn th , b n năm h p m t l n. i h i toàn th có các nhi m v sau: 1. Thông qua các báo cáo nhi m kỳ v ho t ng c a Hi p h i và Ban Ch p hành; 2. Quy t nh phương hư ng, chương trình ho t ng c a Hi p h i nhi m kỳ t i; 3. Xem xét và thông qua báo cáo tài chính c a Hi p h i; 4. Quy t nh s a i, b sung i u l c a Hi p h i; 5. Quy t nh s lư ng y viên Ban Ch p hành và Ban Ki m tra, b u Ban Ch p hành, Ban Ki m tra. 6. Gi i quy t các vi c c p bách khác c a Hi p h i. i u 13. Trong trư ng h p c n thi t, i h i toàn th có th h p b t thư ng khi có ít nh t 2/3 t ng s y viên Ban Ch p hành ho c ít nh t 1/2 t ng s h i viên chính th c ngh . i u 14. i h i quy t ngh theo nguyên t c a s , ít nh t ph i ư c 1/2 s i bi u nh t trí. i v i nh ng v n quan tr ng như s a i, b sung i u l , gi i th Hi p h i, b u c Ban Ch p hành, Ban Ki m tra, các quy t ngh i h i ph i ư c ít nh t 2/3 s i bi u tán thành.
  6. i u 15. Gi a hai kỳ i h i toàn th , cơ quan cao nh t c a Hi p h i là Ban Ch p hành Hi p h i do i h i toàn th b u ra t nh ng i di n chính th c có thNm quy n c a các t ch c, doanh nghi p thành viên. Trong nhi m kỳ, n u th y c n thi t các t ch c, doanh nghi p thành viên có th c ngư i khác c a mình thay th và ngư i ó ph i ư c 2/3 s y viên Ban Ch p hành ch p thu n. Gi a hai kỳ i h i toàn th , n u c n thi t ph i b sung, thay th y viên Ban Ch p hành cũng ph i ư c 2/3 s y viên Ban Ch p hành tán thành. i u 16. Ban Ch p hành Hi p h i 6 tháng h p m t l n. Ban Ch p hành có th h p b t thư ng, theo tri u t p c a Ch t ch Hi p h i ho c khi có ít nh t 1/2 s y viên yêu c u. Nhi m v c a Ban Ch p hành Hi p h i là: 1. B u các ch c tranh lãnh o c a Hi p h i: Ch t ch, Phó Ch t ch, T ng Thư ký, Trư ng Ban ki m tra; 2. i u hành m i ho t ng c a Hi p h i theo ngh quy t c a i h i toàn th ; 3. Xây d ng, ban hành các quy ch , n i quy làm vi c c a Ban Ch p hành và các t ch c tr c thu c Hi p h i; 4. Xét k t n p và bãi mi n tư cách h i viên; 5. Xây d ng và ch o th c hi n các Chương trình ho t ng và tài chính c a Hi p h i, quy nh m c thu h i phí tham gia và h i phí thư ng niên. 6. Quy t nh tri u t p i h i toàn th , h i ngh hàng năm và chuNn b các v n liên quan cho các h i ngh trên. i u 17. Ban Thư ng v c a Ban Ch p hành g m có: Ch t ch, các Phó Ch t ch, T ng Thư ký và m t s y viên Ban Ch p hành do Ban Ch p hành ch nh. Gi a hai kỳ h p c a Ban Ch p hành, Ban Thư ng v có trách nhi m thay m t Hi p h i và Ban Ch p hành i u hành công vi c c a Hi p h i, quan h i n i, i ngo i, t ch c th c hi n các Ngh quy t c a i h i toàn th và c a Ban Ch p hành, ch o và ki m tra ho t ng c a các t ch c tr c thu c Hi p h i. Ban Thư ng v h p nh kỳ m i quý m t l n, ngoài ra có th h p b t thư ng trong trư ng h p c n thi t. i u 18. Ch t ch Hi p h i do Ban Ch p hành Hi p h i b u ra v i nhi m kỳ 04 năm và có các quy n h n và trách nhi m sau ây: 1. i di n chính th c cho Hi p h i trư c pháp lu t, các cơ quan nhà nư c, các t ch c trong và ngoài nư c trong các ho t ng i n i, i ngo i; 2. T ch c th c hi n các Ngh quy t c a i h i toàn th ; 3. Ch o, chuNn b n i dung, ch trì các cu c h p c a Ban Ch p hành và Ban Thư ng v ; 4. Lãnh o các t ch c tr c thu c Hi p h i, th c hi n các ch c năng mà Hi p h i giao cho;
  7. 5. Thay m t Ban Ch p hành Hi p h i ký quy t nh thành l p ho c gi i th các t ch c c a Hi p h i. B nhi m và bãi mi n các ch c danh lãnh o c a các t ch c tr c thu c. i u 19. Ban Ch p hành b u ra các Phó Ch t ch giúp Ch t ch lãnh o t ng m t công tác c a Hi p h i, có trách nhi m và quy n h n trong ph m vi ư c phân công c a Ban Ch p hành. Trư ng h p v ng m t, Ch t ch Hi p h i y nhi m m t Phó Ch t ch thay th . i u 20. Ban Ch p hành b u ra T ng Thư ký Hi p h i. T ng Thư ký là ngư i thay m t Ban Thư ng v theo s y nhi m c a Ch t ch gi a các kỳ h p, ch u trách nhi m t ch c, i u hành nhi m v hàng ngày c a Văn phòng Hi p h i, các Ban chuyên môn và các t ch c tr c thu c, chuNn b n i dung các kỳ h p, qu n lý tài s n và tài chính c a Hi p h i. i u 21. Tùy theo yêu c u phát tri n trong ho t ng c a Hi p h i, Ban Ch p hành s quy t nh thành l p các Ban chuyên môn c a Hi p h i. Các Trư ng Ban chuyên môn do Ch t ch Hi p h i b nhi m theo ngh c a Ban Thư ng v . Ch c năng nhi m v , chương trình k ho ch, i u ki n, phương ti n và ch ho t ng c a các Ban chuyên môn do Ban Ch p hành Hi p h i quy nh theo ngh c a các Trư ng ban và T ng Thư ký Hi p h i. i u 22. Ch t ch, các Phó Ch t ch Hi p h i và Thư ng v Ban Ch p hành làm vi c theo ch kiêm nhi m. Các chuyên viên làm vi c, giúp vi c ư c hư ng lương theo ch chuyên trách. M c lương cán b chuyên trách do Ban Thư ng v ngh Ch t ch Hi p h i quy t nh. i u 23. Ban Ki m tra. i h i toàn th s b u ra Ban Ki m tra g m m t y viên Ban Ch p hành làm Trư ng Ban và m t s thành viên khác không n m trong Ban Ch p hành. Ban Ki m tra có nhi m v : 1. Giám sát các ngu n thu và chi tiêu tài chính c a Hi p h i. 2. Giám sát các ho t ng c a Hi p h i Hi p h i ho t ng theo úng chính sách c a ng và Nhà nư c và i u l c a Hi p h i. 3. Ki n ngh v i Hi p h i nh ng v n c n ch n ch nh trong các phiên h p nh kỳ ho c b t thư ng c a Hi p h i hay Ban Ch p hành. Chương 5 TÀI CHÍNH, TÀI S N C A HI P H I i u 24. i h i toàn th quy nh nh ng nguyên t c thu chi tài chính cơ b n c a Hi p h i. Trên cơ s ó Ban Ch p hành Hi p h i n nh m c thu chi c th hàng năm b o m các m t ho t ng c a Hi p h i. Tài s n c a Hi p h i là các phương ti n ph c v cho công tác i u hành c a Hi p h i ư c mua s m t ngu n tài chính c a Hi p h i ho c do các t ch c cá nhân bi u t ng, ng h . Toàn b tài s n, tài chính c a Hi p h i ư c th c hi n theo nguyên t c qu n lý ch t ch , t trang tr i và tuân th theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c.
  8. i u 25. Năm tài chính c a Hi p h i b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. i u 26. Các kho n thu c a Hi p h i: 1. H i phí: g m h i phí tham gia và h i phí thư ng xuyên; 2. Các kho n ng h , tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngư i nư c theo quy nh c a pháp lu t; 3. Các kho n thu khác t các ho t ng h p pháp c a Hi p h i. i u 27. Các kho n chi: 1. Chi cho các ho t ng thư ng xuyên c a Hi p h i (ph c p, lương nhân viên và chi phí ho t ng c a Văn phòng Hi p h i, h i ngh , h i th o, i ngo i…). 2. Mua s m tài s n, trang thi t b , v t tư c n thi t; 3. Các kho n chi khác. Chương 6 KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 28. Nh ng cá nhân, t ch c và h i viên có thành tích xu t s c trong vi c thúc Ny h p tác, tương tr , nâng cao hi u qu ho t ng c a Hi p h i s ư c Hi p h i khen thư ng ho c ngh khen thư ng c p cao hơn. i u 29. M i cá nhân, t ch c vi ph m i u l Hi p h i ho c làm phương h i n danh d , uy tín và l i ích c a Hi p h i s ph i ch u hình th c k lu t t phê bình, khi n trách n khai tr ra kh i Hi p h i ho c truy t trư c pháp lu t. Chương 7 I U KHO N THI HÀNH i u 30. B n i u l này c a Hi p h i Doanh nghi p i n t Vi t Nam g m VII chương, 30 i u, ã ư c i h i i bi u toàn th l n th hai c a Hi p h i h p t i Hà N i thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2004. Vi c s a i, b sung i u l ph i ư c i h i toàn qu c Hi p h i Doanh nghi p i n t Vi t Nam nh t trí ki n ngh và ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t m i có giá tr th c hi n./.
Đồng bộ tài khoản