Quyết định số 75-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 75-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 75-HĐBT về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 120-CP ngày 10/4/1980 về tổ chức bộ máy ngành thuế công thương nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 75-HĐBT

  1. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 75-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1983 QUYẾT ĐNNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 75-HĐBT NGÀY 15-7-1983 SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐNN H SỐ 120-CP N GÀY 10-4-1980 VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY N GÀN H THUẾ CÔN G THƯƠN G N GHIỆP HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Xét yêu cầu và tính chất của công tác thu thuế công thương nghiệp; Theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Tài chính, QUYẾT ĐNNH Điều 1. - Thay thế điều 1 và điều 2 quyết định số 120-CP ngày 10-4-1980 của Hội đồng Chính phủ về tổ chức bộ máy ngành thuế công thương nghiệp bằng điều 1 và điều 2 mới như sau: Điều 1 mới. - N gành thuế công thương nghiệp được tổ chức theo hệ thống dọc từ trung ương đến quận, huyện. Ở Bộ Tài chính, có Cục thuế công thương nghiệp. Ở tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương (gọi tắt là tỉnh), có Chi cục thuế công thương nghiệp. Ở huyện và đơn vị hành chính cấp tương đương (gọi tắt là huyện), có Phòng thuế công thương nghiệp. Ở những đầu mối giao thông quan trọng những vùng tập trung công thương nghiệp thì bố trí trạm thuế hoặc đội công tác thuế công thương nghiệp trực thuộc chi cục hoặc phòng thuế công thương nghiệp huyện. Ở những nơi ít có hoạt động công thương nghiệp thì bố trí uỷ nhiệm thu thuế. Uỷ nhiệm thu thuế do phòng thuế công thương nghiệp huyện lựa chọn, chỉ định theo sự giới thiệu của Uỷ ban nhân dân phường, xã. Cơ quan thuế chịu sự chỉ đạo của cơ quan thuế cấp trên và của Uỷ ban nhân dân cùng cấp.
  2. Việc quản lý biên chế và cán bộ thuế do cơ quan thuế phụ trách. Cơ quan thuế chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan tài chính địa phương trong việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu thu thuế công thương nghiệp, chấp hành chính sách, chế độ và kỷ luật tài chính của N hà nước. Giám đốc Sở tài chính, trưởng ban Ban tài chính quận, huyện có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra góp ý kiến với cơ quan thuế trong việc thực hiện kế hoạch và thi hành chính sách thuế. Uỷ ban nhân dân phường, xã có trách nhiệm lãnh đạo nhân dân trong phường, xã chấp hành chính sách thuế, làm tròn nghĩa vụ nộp thuế; kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ thuế và uỷ nhiệm thu thuế; kịp thời góp ý kiến với phòng thuế huyện và Uỷ ban nhân dân huyện về việc quản lý thu thuế đối với mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh công thương nghiệp trong phường, xã. Điều 2 mới. - Cục thuế công thương nghiệp do một cục trưởng phụ trách, giúp việc cục trưởng có một số phó cục trưởng. Chi cục thuế công thương nghiệp do một chi cục trưởng phụ trách, giúp việc chi cục trưởng có một số phó chi cục trưởng. Phòng thuế công thương nghiệp do một trưởng phòng phụ trách, giúp việc trưởng phòng có một số phó trưởng phòng. Trạm thuế hoặc đội công tác thuế do một trạm trưởng hoặc đội trưởng phụ trách, giúp việc trạm trưởng hoặc đội trưởng có một số phó trạm trưởng hoặc đội phó. Điều 2. - Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quyết định này. Điều 3. - Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, bộ trưởng Bộ Tài chính, trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Tố Hữu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản