Quyết định số 79/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 79/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 79/2000/QĐ-TTg về việc giải thể và chuyển giao nhiệm vụ của một số tổ chức đã được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 79/2000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2000 QUYẾT ĐNNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 79/2000/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ VIỆC GIẢI THỂ VÀ CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO QUYẾT ĐNN H CỦA THỦ TƯỚN G CHÍN H PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) ban hành kèm theo Quyết định số 207/1999/QĐ- TTg, ngày25 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướngChính phủ; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Giải thể và chuyển giao nhiệm vụ các tổ chức sau đây: 1. Ban Chỉ đạo xây dựng "tầm nhìn đến năm 2020" được thành lập theo Quyết định số 27/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Ban Điều hành Quốc gia quỹ môi trường toàn cầu của Việt N am được thành lập theo Quyết định số 07/TTg ngày 03 tháng 01 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. 3. Ban Chỉ đạo N hà nước về khí điện đạm được thành lập theo Quyết định số 555/TTg ngày 17 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. 4. Ban Chỉ đạo phát triển về kinh tế - xã hội vùng Tây N guyên được thành lập theo Quyết định số 734/TTg ngày 04 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ. 5. Ban Chỉ đạo về phát triển thủy lợi và xây dựng nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long được thành lập theo Quyết định số 735/TTg ngày 04 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ. 6. Ủy ban Quốc gia về an ninh lương thực được thành lập theo Quyết định số 498/TTg ngày 07 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. 7. Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng được thành lập theo Quyết định số 86/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.
  2. 8. Ban Chỉ đạo Trung ương dự án "khôi phục hệ thống thủy lợi và chống lũ" được thành lập theo Quyết định số 153/TTg ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ. 9. Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo được thành lập theo Quyết định số 80/1998/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. 10. Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm được thành lập theo Quyết định số 169/1998/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. 11. Ban Chỉ đạo xây dựng điều hành "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" được thành lập theo Quyết định số 21/1999/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ. 12. Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất Đại học Quốc gia Hà N ội được thành lập theo Quyết định số 417/TTg ngày 10 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ. 13. Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật được thành lập theo Quyết định số 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. 14. Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở được thành lập theo Quyết định số 347/TTg ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ. 15. Ban Chỉ đạo quy hoạch và xây dựng thủ đô Hà N ội được thành lập theo Điều 3 Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 và Quyết định số 209/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. 16. Ban Chỉ đạo quy hoạch và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Điều 3 Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 và Quyết định số 238/1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. 17. Ban Chỉ đạo N hà nước về công trình xa lộ Bắc - N am được thành lập theo Quyết định số 195/TTg ngày 01 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. 18. Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm được thành lập theo khoản 5 Điều 1 Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. 19. Ban Chỉ đạo N hà nước về Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ được thành lập theo Quyết định số 274/TTg ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. 20. Ban Chỉ đạo Trung ương thí điểm thành lập qũy tín dụng nhân dân được thành lập theo Quyết định số 260/TTg ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ. 21. Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ được thành lập theo Quyết định số 339/TTg ngày 24 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.
  3. 22. Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khNu, nhập khNu, hải quan được thành lập theo Quyết định số 670/1998/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Điều 2. Giao các Bộ, cơ quan thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức nói tại Điều 1 Quyết định này như sau: 1. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức nói tại khoản 1 và 2 Điều 1. 2. Bộ Công nghiệp thực hiện nhiệm vụ của tổ chức nói tại khoản 3 Điều 1. 3. Bộ N ông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức nói tại khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 1. 4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức nói tại khoản 9, 10 và 11 Điều 1. 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ của tổ chức nói tại khoản 12 Điều 1. 6. Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức nói tại khoản 13 Điều 1. 7. Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức nói tại khoản 14, 15 và 16 Điều 1. 8. Bộ Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ của tổ chức nói tại khoản 17 Điều 1. 9. Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ của tổ chức nói tại khoản 18 Điều 1. 10. Bộ Thuỷ sản thực hiện nhiệm vụ của tổ chức nói tại khoản 19 Điều 1. 11. N gân hàng N hà nước Việt N am thực hiện nhiệm vụ của tổ chức nói tại khoản 20 Điều 1. 12. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thực hiện nhiệm vụ của tổ chức nói tại khoản 21 Điều 1. 13. Tổng cục Hải quan thực hiện nhiệm vụ của tổ chức nói tại khoản 22 Điều 1. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản