Quyết định số 798/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
8
download

Quyết định số 798/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 798/QĐ-CTN về việc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia 3 công ước của Liên hợp quốc về kiểm soát ma túy do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 798/QĐ-CTN

  1. CHỦ TNCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 798/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 1997 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THAM GIA 3 CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ KIỂM SOÁT MA TÚY CHỦ TNCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 10 năm 1989; Theo đề nghị của Chính phủ tại Công văn số 10/QHQT ngày 02 tháng 01 năm 1997 và Công văn số 4194/QHQT ngày 21 tháng 08 năm 1997. QUYẾT ĐNNH: Điều 1 Tham gia với danh nghĩa Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 3 công ước của Liên Hợp quốc về kiểm soát ma túy gồm: 1. Công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961 (đã được sửa đổi theo Nghị định thư năm 1972 sửa đổi công ước thống nhất về các chất ma túy năm 1961) 2. Công ước về các chất hướng thần năm 1971. 3. Công ước của Liên Hợp quốc về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và các chất hướng thần năm 1988. Điều 2 Bảo lưu các điều khoản sau đây của 3 Công ước: 1. Điều 36 khoản 2 điểm b về dẫn độ và Điều 48 khoản 2 về giải quyết các bất đồng của Công ước thống nhất về chất ma túy năm 1961 2. Điều 22 khoản 2 điểm b về dẫn độ và Điều 31 khoản 2 về giải quyết các bất đồng của Công ước về các chất hướng thần năm 1971. 3. Điều 6 về dẫn độ và Điều 32 khoản 2 và khoản 3 về giải quyết các bất đồng của Công ước Liên Hợp quốc về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và các chất hướng thần năm 1988.
  2. Điều 3 Bộ trưởng Bộ ngoại giao có trách nhiệm làm thủ tục đối ngoại về việc tham gia 3 Công ước theo quy định tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này và thông báo cho các cơ quan hữu quan ngày bắt đầu có hiệu lực của các Công ước. Điều 4 Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TNCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Lê Đức Anh
Đồng bộ tài khoản