Quyết định số 815/QĐ- BXD của Bộ xây dựng

Chia sẻ: Thanh An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 815/QĐ- BXD của Bộ xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều 1. Thành lập Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN ( sau đây viết tắt là Ủy ban Giám sát). Ủy ban Giám sát được khắc con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng giao dịch theo quy định của pháp luật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 815/QĐ- BXD của Bộ xây dựng

  1. BQxAVDl)NG CQNG HoA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM DQc I~p - Tt! do - H~nh phuc S6: 815 /QD-BXD Ha NQi, ngay 06 thang 8 nam 2009 QUYETDlNH Ve vi~c thanh I~p Uy ban Ghim sat cua Vi~t Nam d~ tht!c hi~n Thoa thu~n thita nh~n IAn nhau ve dich Vl;l Kien truc trong ASEAN B() TRUONG B() XAY Dl)NG Can cu Nghi dinh so 17/2008jND-CP ngay 04/02/2008 cua Chinh phu quy dinh chuc nang, nhi~m V\l,quy~n h~n va co cau t6 chuc cua BQXAy dl!Ilg; Can cu Thoa thu~n thua nh~n Ian nhau v~ dich V\l Kien truc giua cac nuac ASEAN dff duqc cac BQtru6ng Kinh te cua 10 nuac thanh vien ASEAN ky ket t~i Singapore vao ngay 19/11/2007, trong d6 quy dinh m6i nuac thanh vien ASEAN chinh thuc tham gia Thoa thu~n phai thanh l~p mQt Uy ban Giam sat d~ thlJc hi~n Thoa thuAn; Can cu Cong van so 1802NPCP-QHQT ngay 21/3/2008 cua Van phong Chinh phu thong bao y kien chi d~o cua Thu tuoog Chinh phu v~ vi~c tri~n khai cac Thoa thu~n thua nh~n Ian nhau trong ASEAN, trong d6 giao BQ XAy dl!Ilg chu trl thanh l~p Uy ban Giam sat cua Vi~t Nam thlJc hi~n Thoa thu~n thua nh~n Ian nhau v~ dich V\ltrong ASEAN; Theo d~ nghi cua V\l tru6ng cac V\l: Kien truc Quy ho~ch, T6 chuc can bQ, QUYETDlNH: Dieu 1. Thanh I~p Uy ban Giam sat cua Vi~t Nam d~ tht!c hi~n Thoa thu~n thita nh~n IAn nhau ve dich Vl;l Kien truc trong ASEAN (sau dAy viet tat la Uy ban Giam sat). Uy ban Giam sat duqc kh~c con dau rieng, duqc mb tai khoan t~i Kho b~c nha nuac va ngAn hang d~ giao dich theo quy dinh cua phap lu~t. Dieu 2. Chuc mlng, nhi~m quyen h~n, trach nhi~m cua Uy ban Giam Vl;l, 1. Chuc nang: Uy ban Giam sat c6 cac chuc nang: giup BQ XAy dl!Ilg (la co quan quan ly ngh~ nghi~p cua Vi~t Nam doi vm dich V\l kien truc theo slJ phAn cong cua Thu tuoog Chinh phu) t6 chuc tri~n khai va giam sat vi~c thlJc hi~n Thoa thu~n thua
  2. nh~n Ian nhau v~ dich V\l kien trUc trong ASEAN (sau day g9i t~t la Thoa thu~n); nghien cUll, d~ xuat vi~c xay d1;lllg hoan thi~n th~ che v~ quill ly hanh ngh~ dich va V\l Kien truc t~i Vi~t Nam; th\l'c hi~n cac nhi~m V\l, quy~n h~n khac v~ quan ly hanh ngh~ dich V\l Kien trUc theo S\l'uy quy~n cua BQ Xay d1;lllgho~c cac co quan co thfim quy~n khac. Uy ban Giam sat chiu S\l'quan ly tfl;l'C tiep cua B¢ truemg BQxay d1;lllg,dong thai chiu S\l'giam sat, di~u phoi ho~t d¢ng cua H¢i dong Kien trUc su ASEAN (AAC) trong vi~c t6 chuc tri~n khai va giam sat vi~c th\l'c hi~n Thoa thu~n. 2. Nhi~m quyen h~n: Vl;I, 2.1. T6 chuc th\l'c hi~n cac nhi~m quy~n h~n v~ tri~n khai va giam sat V\l, vi~c th\l'c hi~n Thoa thu~n, bao gom: 2.1.1. Duqc B¢ Xay d1;lllguy quy~n va co thfim quy~n chUng nh~n v~ trlnh d¢ va kinh nghi~m ca nhan cua cac Kien trUc su Vi~t Nam mong muon duqc dang ky la Kien trUc su ASEAN (AA) thong qua ket qua danh gia tfl;l'ctiep ho~c bang cach tham khao y kien tu cac co quan co thfim quy~n khac. 2.1.2. T6 chuc nghien cUll, so~n thao d~ trlnh B¢ Xay d1;lllgthong qua, sau do trlnh AAC phe duy~t Quy che danh gia (Assessment Statement) doi v6i cac Kien trUc su Vi~t N am mong muon duqc dang ky la Kien truc su ASEAN. 2.1.3. Tuyen truy~n, ph6 bien cho cac Kien trUc su Vi~t Nam v~ Dang b~ Kien trUc su ASEAN (AAR) va tieu chufin cua AA; huang dan Kien truc su Vi~t Nam th\l'c hi~n cac thu t1;lccan thiet d~ duqc dang ky la AA. 2.1.4. T6 chuc xay d1;lllg,quan ly va theo d5i vi~c Dang b~ Kien trUc su ASEAN (trong do co vi~c lUll gift ho so) t~i Vi~t Nam theo dung cac quy dinh trong Thoa thu~n va Quy che danh gia da duqc phe duy~t. 2.1.5. Th\l'c hi~n vi~c cap ho~c thu hoi chUng chi cong nh~n la AA doi v6i cac Kien trUc su Vi~t Nam theo S\l'uy quy~n cua AAC. 2.1.6. Th\l'c hi~n che d¢ bao cao dinh ky va bao cao d¢t xuat theo yeu cau cua B¢ xay d1;lllgva AAC v~ ho~t d¢ng cua Uy ban Giam sat va Hnh hlnh xay d1;lllg, hat tri~n Dang b~ AAR t~i Vi~t Nam. p 2.2. T6 chuc nghien cUll, d~ xuat v6i cac co quan co thfim quy~n v~ vi~c xay d1;lllg,hoan thi~n h~ thong th~ che va th\l'Cthi cac giai phap nham thuc dfiy s\l'phat tri~n va quan ly co hi~u qua vi~c hanh ngh~ dich V\l Kien trUc t~i Vi~t Nam, bao gom: 2.2.1. Nghien cUll, d~ xuat vi~c xay d1;lllg,hoan thi~n h~ thong th~ che v~ quan ly hanh ngh~ dich V\l Kien trUc t~i Vi~t Nam, nham tUng buac tiep c~n v6i thong l~ khu V\l'cva quoc te d~ nang cao hi~u qua quan ly trong nuac va dap Ung yeu cau h¢i nh~p;
  3. 2.2.2. Dieu tra, khao sat, t6ng hQlJva danh gia ve thl!c tre;mgd¢i ngii Kien truc su Vi¢t Nam tren cac m~t: s6 luqng, chilt luqng dao t~o, nang Il!Chanh nghe, d~o duc nghe nghi¢p, kha nang phat tri~n nghe nghi¢p lien Wc, muc d¢ dap Ung tieu chuan kien truc su cua khu V\lCva the gim, ...; 2.2.3. Nghien coo, de xuilt vi¢c xay d\lI1gva thl!c thi cac ca che, chinh sach, chuang trinh, ke ho~ch, giiii phap nha.m thuc day Sl! phat tri~n toan di¢n cua d¢i ngii Kien truc su Vi¢t Nam; 2.2.4. Nghien coo, de xuilt vi¢c hoan thi¢n h¢ th6ng dang b~ Kien truc sUcua Vi¢t Nam theo cac tieu chi va 1¢ trlnh phu hQlJd~ dap Ung yeu cau hanh nghe t~i Vi¢t Nam, d6ng thOi thuc day vi¢c nang cao nang Il!Cd~ tiep c~n va hanh nghe t(;li cac nu6'c trong khu V\lc va tren the gi6'i; t6 chuc tri~n khai dang b(;lKien truc su Vi¢t Nam sau khi duQ'csl! uy quyen cua cac ca quan nha nu6'c co tham quyen theo quy dinh cua phap lu~t. 2.3. T6ng hQlJ,danh gia tlnh hinh t6 chuc va hO(;lt ¢ng cua Uy ban Giam sat; d nghien coo, de xuilt vi¢c sUa d6i, b6 sung cac quy dinh ve chuc nang, nhi¢m V\l, m6 hinh t6 chuc, phuang thuc hO(;ltd¢ng, thanh phan nhan sl!,... nha.m nang cao nang IlJCva hi¢u qua hO(;lt ¢ng cua Uy ban Giam sat. d 2.4. Thl!c hi¢n hQlJtac vm cac t6 chuc, chuyen gia trong nu6'c va qu6c te ve cac Iinh V\lchO(;lt ¢ng cua Uy ban Giam sat theo chuc nang, nhi¢m V\l duQ'C d giao. 2.5. ThlJc hi¢n cac nhi¢m V\l, quyen h(;lnkhac ve quan ly hanh nghe dich V\l Kien truc theo Sl! uy quyen cua B¢ Xay d\lI1g ho~c cac ca quan co tham quyen khac. 3. Tnich nhi~m: Uy ban Giam sat phai dam bao va phai chiu trach nhi¢m tru6'c B¢ Xay d\lI1g va tru6'c AAC ve vi¢c: 3.1. Tilt ca cac Kien truc su Vi¢t Nam co nguy¢n vQng xin duQ'cdang ky la AA phai duQ'c cung cilp day du th6ng tin va dUQ'chU6'ng dftn cac thu wc can thiet theo quy trinh dang b(;lAA. 3.2. Tilt ca cac Kien truc sU duQ'cAAC cilp chUng chi la AA t(;liVi¢t Nam phiii tuan thii day dii cac yeu cau dUQ'c quy dinh trong Thoa thu~n va Quy che danh gia, d6ng thai cac Kien truc sU nay phai chUng minh dUQ'cvi¢c tuan thu cua mlnh th6ng qua cac thu tlJc va cac tieu chi ca ban dUQ'cquy dinh trong Thoa thu~n va Quy che danh gia. 3.3. Tilt ca cac AA cua Vi¢t Nam phai chUng minh dUQ'c vi¢c tuan thu day du cac yeu cau ve Phat tri~n nghe nghi¢p lien tlJc (CPD) theo quy dinh trong Quy che AAC phe duy¢t khi n¢p h6 sa xin dUQ'cdang ky Ia AA. danh gia da:dUQ'c 3.4. Tilt ca cac AA cua Vi¢t Nam dinh ky xin cilp d6i chUng chi mm khi chang chi het h~n va khi xin cap d6i chUng chi m6i, hQ phai chUng minh Cll dUQ'C vi¢c tuan thu day du cac yeu cau ve Phat tri~n nghe nghi¢p lien Wc (CPD). 3
  4. 3.5. Nhiing ca nhan AA cua Vi~t Narn vi ph~rn cac quy dinh trong Thml thu~n, trong Quy che danh gia ho~c khong tuan thu cac yeu cfiu v~ Phat tri~n ngh~ nghi~p lien t\lc d~u bi thu h6i chUng chi cong nh~n Hi AA va bi xoa ten kh6i Dang b~ AAR theo dung quy dinh cua Thmi thu~n. Uy ban Ghim DieD 3. Thanh phan cua sat 1. so IUQ'Ilg, o c~u, nhi~rn ky b6 nhi~rn cac thanh vien cua Uy ban Giarn sat: c 1.1. Uy ban Giarn sat g6rn co 07 thanh vien, Ia cac Kien truc SU,duqc b6 nhi~rn theo nhi~rn ky 03 narn. 1.2. BQ trubng B¢ Xay d\TIlgquyet dinh s6 IUQ'Ilg, O c~u va b6 nhi~rn danh c sach C\l th~ cac thanh vien cua Uy ban Giarn sat tren cO sa d~ cil cua cac cO quan co d~i di~n trong thanh phfin cua Uy ban Giarn sat. 1.3. Sau khi ket thuc rn6i nhi~rn ky, B¢ trubng B¢ Xay d\TIlgquyet dinh b6 nhi~rn cac thanh vien cho nhi~rn ky rn6i. Ngoai ra, trong rn¢t nhi~rn ky, s6IUQ'Ilg, cO c~u va danh sach C\l th~ cac thanh vien cua Uy ban Giarn sat co th~ duqc thay d6i cho phil hqp v6i yeu cfiu thlJc hi~n chuc nang, nhi~rn V\lva di~u ki~n C\lth~ cua tUng giai do~n. 2. T~i thOi di~rn thanh l~p, Uy ban Giarn sat g6rn co 07 thanh vien, voi thanh phfin co c~u nhu sau: 2.1. Chu tich Uy ban Giarn sat la d~i di~n cua B¢ Xay d\TIlg; 2.2. Pho chu tich thuOng tflJc Uy ban Giarn sat la d~i di~n cua H¢i Kien truc sUVi~t Narn; 2.3. Thu ky Uy ban Giarn sat la d~i di~n cua B¢ Xay d\TIlg; 2.4. cac uy vien con l~i la d~i di~n cua cac co quan: Vi~n Kien truc, Quy ho~ch do thi va nong thon, TruOng d~i hc ien truc Ha N¢i, H¢i Quy ho~ch va K Phat tri~n do thi Vi~t Narn, H¢i Kien truc sU Vi~t Narn, rn6i cO quan co 01 d~i di~n. Danh sach C\l th~ cac thanh vien cua Uy ban Giarn sat nhi~rn ky dfiu tien duqc quy dinh t~i Ph\ll\lc 1 kern theo Quyet dinh nay. 3. Uy ban Giarn sat duqc thanh l~p Ban thu ky va cac H¢i d6ng chuyen rnon d~ giup vi~c cho Uy ban khi cfin thiet. 3.1. Ban thu ky: 3.1.1. Ban thu ky do Chu tich Uy ban Giarn sat quyet dinh thanh l~p ho~c uy quy~n cho Pho chu tich thuOng tflJc Uy ban Giarn sat quyet dinh thanh l~p theo d~ nghi cua Thu ky Uy ban Giarn sat; 3.1.2. Thanh phfin cua Ban thu ky g6rn co: Trubng ban la Thu ky Uy ban Giarn sat; cac thanh vien khac la d~i di~n cua cac H¢i ngh~ nghi~p, Vi~n chuyen nganh va co the co thanh vien la d~i dien cua BQ xay dlJIlg. trubng dao t~o khac, ngoai fa con
  5. S6 luqng, co cau va danh sach ct;lthe cua Ban thu ky c6 the thay d6i cho phil a hqp v6i yeu diu tht;!chi¢n nhi¢m Vt;l tUng giai do';U1. 3.2. H¢i d6ng chuyen man: 3.2.1. H¢i d6ng chuyen man do Chu tich Uy ban Giam sat quyet dinh thanh l~p ho~c uy quy~n cho Ph6 chu tich thuang tl1!c Uy ban Giam sat quyet dinh thanh l~p theo d~ xuat cua Thu ky Uy ban Giam sat ho~c cac uy vien Uy ban Giam sat, de trq giup cho Uy ban Giam sat cac van d~ v~ chuyen man khi cAnthiet; 3.2.2. Thanh phAn cua H¢i d6ng chuyen man g6m c6: Chu tich H¢i d6ng la m¢t trong so cac thanh vien cua Uy ban Giam sat; cac thanh vien khac c6 the la uy vien cua Uy ban Giam sat, cac chuyen gia, dC;!i di¢n cac h¢i ngh~ nghi¢p, dC;!idi¢n cac cO quan c6 lien quan khac; 3.2.3. H¢i d6ng chuyen man tt;!giai the sau khi hoan thanh nhi¢m Vt;lduqc giao theo Quyet dinh thanh l~p. Uy Dit~u 4. Nhi~m Vl;l, quyen h~n cua cae thanh vien ban Giam sat, Ban thu ky, HQi dong chuyen mon 1. Chu tich Uy ban Giam sat: 1.1. Liinh dC;!o a di~u hanh chung mQi hoC;!t v d¢ng cua Uy ban Giam sat; 1.2. Chi dC;!o ay dt;rngQuy che t6 chilc va hoC;!t ¢ng cua Uy ban Giam sat, x d trlnh B¢ truang B9 Xay dt;rngxem xet, phe duy¢t; 1.3. Di~u phoi cac thanh vien Uy ban trong vi¢c tht;!c hi¢n cac chilc nang, nhi¢m Vt;l ua Uy ban Giam sat dii duqc B¢ Xay dt;rnggiao; c 1.4. Chu trll~p ke hoC;!ch vi¢c cua Uy ban Giam sat theo tUng thang, quy, lam nam va toan b¢ nhi¢m ky; 1.5. Chi dC;!o hoC;!t ¢ng ct;lthe cua Uy ban Giam sat; trong truang hqp cac d cAn thiet Chu tich Uy ban c6 the uy quy~n m¢t phfin cong vi¢c nay cho Ph6 chu tich thuang tl1!c Uy ban Giam sat; 1.6. Ky To trlnh kern theo dt;!thao Quy che danh gia de trmh B¢ xay dt;rng thong qua, sau d6 trmh AAC phe duy¢t; 1.7. Kyvan ban gi'riAAC kern theo cac h6 sO xin dang ky la AA dii duqc Uy ban Giam sat xem xet, thong qua; 1.8. Ky ho~c uy quy~n de Ph6 chu tich Thuang tl1!c ky cac quyet dinh thanh l~p, ki¢n toan, b6 sung thanh vien Ban thu ky, cac H¢i d6ng chuyen man; 1.9. Ky cac bao cao dinh ky, bao cao d¢t xuat v~ tmh hlnh hoC;!t d¢ng cua Uy ban Giam sat, tmh hlnh xay dt;rng va phat trien Dang bC;! ien truc sU ASEAN K (AAR) tC;!i Vi¢t Nam de gm B¢ xay dt;rngva AAC; 1.10. La dC;!i i¢n chinh thilc cua Uy ban Giam sat cua Vi¢t Nam tham gia d Cu trong AAC, truang h
  6. cua Uy ban Giam sat lam d(;lidi¢n chinh thuc; dugc quy~n ci'r, theo d~ xuat cua cac thanh vien Uy ban Giam sat, toi da 03 thanh vien cua Uy ban Giam sat lam d(;li di¢n tham gia cac cuOc hQp cua AAC; 1.11. Chiu trach nhi¢m tru6'c B9 truemg BO xay d\TIlg, tru6'c AAC va tru6'c phap lu~t v~ toan bO hO(;ltdOng cua Uy ban Giam sat. 2. Ph6 chu tich thuang tl1Jc Uy ban Giam sat: 2.1. Chiu trach nhi¢m di~u hanh mOt so cong vi¢c C\l th~ cua Uy ban Giam sat theo sl! phan cong cua Uy ban Giam sat va uy quy~n cua Chu tich Uy ban Giam sat; 2.2. Thay m~t Chu tich Uy ban Giam sat tl1Jc tiep di~u hanh hO(;ltdOng cua Uy ban khi Chu tich vtmg m~t theo sl! uy quy~n cua Chu tich Uy ban Giam sat. 3. Thu ky Uy ban Giam sat: 3.1. Di~u phoi va thl!C hi¢n cac cong vi¢c thu ky cua Uy ban Giam sat; 3.2. Thl!c hi¢n nhi¢m V\l cua Truemg ban thu ky, di~u hanh Ban thu ky thl!c hi¢n cac nhi¢m V\l giup vi¢c cho Uy ban Giam sat; 3.3. V6'i sl! trg giup cua Ban thu ky, chuAn bi cac lO(;litai li¢u, so li¢u, bao cao ph\lc V\l cho cac hO(;ltdOng cua Uy ban Giam sat; 3.4. V6'i sl! trg giup cua Ban thu ky, duy trl Dang b(;l Kien truc su ASEAN (AAR) t(;liVi¢t Nam. 4. Cac uy vien Uy ban Giam sat: Cac uy vien Uy ban thl!c hi¢n cac cong vi¢c C\l th~ theo phan cong va theo Quy che T6 chuc va hO(;ltdOng cua Uy ban Giam sat, bao g6m: 4.1. cac cong vi¢c thuOc chuc nang, nhi¢m V\l cua Uy ban Giam sat theo sl! phan cong cua Uy ban Giam sat ho~c Chu tich Uy ban Giam sat; 4.2. Tham gia sO(;lnthao ke hO(;lchlam vi¢c, ke hO(;lch phat trien va qulm ly kinh phi hO(;ltdOng cua Uy ban Giam sat; 4.3. Tham gia sO(;lnthao Quy che t6 chuc va hO(;ltdOng cua Uy ban Giam sat; 4.4. Tham gia sO(;lnthao Quy che danh gia, trong d6 quy dinh C\l the cac tieu chi danh gia va quy trlnh danh gia doi v6'i cac Kien truc sU cua Vi¢t Nam mong muon dugc dang ky la AA; 4.5. Thl!c hi¢n nhi¢m V\l Chu tich HOi d6ng chuyen mon theo Quyet dinh cua Chu tich Uy ban Giam sat ho~c Ph6 chu tich thuang tl1Jc Uy ban Giam sat, di~u hanh HOi d6ng chuyen mon thl!c hi¢n cac nhi¢m V\l giup vi¢c cho Uy ban Giam sat; 4.6. Chu dOng (ho~c v6'i sl! trg giup cua HOi d6ng chuyen mon) kiem tra va dam baa cae h6 SO xin dang ky) da thaa man m9i di~u ki~n theo quy dtnh;
  7. 4.7. Chu dQng (ho~c vai sV trq gilip cua HQi d6ng chuyen mon) ki~m tra va dam bao cac thong tin trong Dang b~ AAR cua Vi~t Nam la chiOOxac va duqc b6 sung, c~p nh~t thuemg xuyen; 4.8. Chu~n bi cac bao cao v~ ho~t dQng cua Dy ban Giam sat. 5. Ban thu ky: Ban thu ky c6 nhi~m VlJ cung cap cac trq gilip ky thu~t va thvc hi~n cac cong vi~c hanh chfnh cho Dy ban Giam sat, ct;lth~ la: 5.1. Chu~n bi tai li~u, so li~u, bao cao cho cac cUQchQp cua Dy ban Giam 5.2. Cung cap thong tin, huang dc1ncac thu Wc cAn thiet, tiep nh~n h6 sa cua cac Kien truc sU cua Vi~t Nam c6 nguy~n vQng xin duqc dang ky la AA; huang dan, trq gilip vi~c duy trl Dang b~ AAR t~i Vi~t Nam; 5.3. Gilip vi~c Dy ban Giam sat trong cac 1100 VlJc: t6 chuc, h~mh chfnh, qmin tq van phong; phat tri~n va quan ly sir dt;lng ngu6n nhan Ivc, tai chfnh; cac van d~ lien quan den quan ly hQi vien Dang b~ AAR; 5.4. Thvc hi~n cac nhi~m khac do Dy ban Giam sat ho~c Chu tich Dy ban VlJ Giam sat giao. Uy ban Giam sat Dieu 5. Cbe dQlam vi~c, blnb tbtrc ra quyet dfnb cua 1. Che dQ lam vi~c: 1.1. Chu tich, Ph6 chu tich thuemg tflJc, Thu ky va cac uy vien Dy ban Giam sat lam vi~c theo che dQ ban chuyen trach; 1.2. MQt so vi trf trong Ban thu ky lam vi~c theo che dQ chuyen trach, s6 con l~i la ban chuyen trach; Chu tich Dy ban Giam sat quyet dinh ho~c uy quy~n d~ Ph6 chu tich thuemg tflJc Dy ban Giam sat quyet dinh nhfing vi trf cong tac trong Ban thu ky lam vi~c theo che dQ chuyen trach. 2. Hlnh thuc ra quyet dinh: 2.1. Dy ban Giam sat thao lu~n, bo phieu ho~c bi~u quyet theo che dQ t~p th~ (thi~u so pht;lc tung da so) d~ thong qua cac quyet dinh thuQc th~m quy~n cua Dy ban Giam sat, d8:duqc quy dinh trong Quy che danh gia, Quy che T6 chuc va ho~t dQng cua Dy ban Giam sat; truemg hqp so ngum tan thanh va so ngum khong tan thanh bang nhau thl Chu tich Dy ban Giam sat Ia ngum c6 quy~n quyet dinh cuoi cung; 2.2. Chu tich Dy ban Giam sat ban hanh quyet diOOtheo che dQ thu truemg va chiu trach nhi~m v~ quyet dinh cua mlnh doi vai cac van d~ thuQc th~m quy~n cua Chu tich Dy ban Giam sat quy dinh t~i khoan 1 Di~u 4 cua Quyet dinh nay va cac van d~ khac (neu c6) duqc quy diOOtrong Quy che T6 chuc va ho~t dQng cua Uy ban Giam sat;
  8. 2.3. Ph6 chu tich thuang tIVc Uy ban Giam sat ban h~mh quyet dinh va chiu trach nhi~m ve quyet dinh cua mlnh trong vi~c dieu hanh m¢t so cong vi~c Cl;lth~ cua Uy ban Giam sat theo slJ phan cong cua Uy ban Giam sat va slJ uy quyen cua Chu tich Uy ban Giam sat. Uy ban Dieu 6. Dieu ki~n, phuong ti~n lam vi~c, kinh phi ho;;tt dQng cua Ghim sat. 1. Uy ban Giam sat duQ'c bo tri van phong lam vi~c va duQ'c trang bi cac phuong ti~n cfin thiet d~ lam vi~c. 2. Kinh phi ho~t d¢ng: 2.1. Cac ngu6n thu: 2.1.1. Thu tir ngu6n kinh phi dUQ'c Nha nuac c~p ho~c h8 trQ'; 2.1.2. Thu phi dang b~, bao g6m ca phi dang ky dang b~ lfin dfiu va phi duy trl dang b~ thuang nien; 2.1.3. Thu tir ngu6n h8 trQ'(neu c6) cua cac co quan cu nguOi tham gia Uy ban Giam sat, Ban Thu ky, cac H¢i d6ng chuyen man; 2.1.4. Thu tir ngu6n tai trQ'cua cac t6 chuc, ca nhan trong va ngoai nuac; 2.1.5. Cac ngu6n thu khac theo quy dinh cua phap lu~t. 2.2. cac khoan chi: 2.2.1. Chi cho vi~c dfiu tu mua stlm trang thiet bi, phuong ti~n lam vi~c; 2.2.2. Chi phi cho cac ho~t d¢ng thuang xuyen cua Uy ban Giam sat, Ban thu ky, cac H¢i d6ng chuyen man, trong d6 bao g6m ca chi tien luong cho cac can b¢ chuyen trach va phl;lc~p luong cho cac can b¢ ban chuyen trach; 2.2.3. Chi cho vi~c xay dlJllg, quan ly h~ thong co sa du li~u, cung c~p thong tin ve Dang b~ AAR cua Vi~t Nam, trong d6 bao g6m ca vi~c xay dlJllg va duy trl trang thong tin di~n tu ve Dang b~ AAR cua Vi~t Nam; 2.2.4. Cac khoan chi khac theo quy dinh cua phap lu~t. 3. Trong giai do~n mm thanh l~p, truac khi Uy ban Giam sat xay dlJllg va bao dam cac ngu6n llJc d~ ho~t d¢ng, cac co quan cu nguai tham gia Uy ban Giam sat c6 trach nhi~m h8 trQ've dieu ki~n, phuong ti~n lam vi~c va kinh phi ho~t d¢ng cho Uy ban Giam sat, Ban thu ky, H¢i d6ng chuyen man, Cl;l h~ la: t 3.1. B¢ Xay dlJllg c6 trach nhi~m h8 trQ'va bao dam ve van phong lam vi~c cua Uy ban Giam sat, Ban thu ky, H¢i d6ng chuyen man; 3.2. Cac don vi cu nguOi tham gia Uy ban Giam sat, Ban thu ky, H¢i d6ng chuyen man h8 trQ'vi~c chi tra tien luong, phl;lc~p luong, chi phi di l~i, chi phi van phong cho cac can b¢ duQ'c don vi tham gia Uy ban Giam sat, Ban thu ky, H¢i d6ng chuyen man.
  9. 4. Uy ban Giam sat co tnich nhi~m l~p ke hoc;tchxay dt;tng va bao dam di~u ki~n, phuong ti~n lam vi~c va kinh phi hoc;ttd¢ng d~ trlnh cap co th
  10. PHl) Ll)C 1: DANHSAcH " " ,,? ""?,, CAC THANH VIEN UY BAN GIAM SAT CUA VIET NAM DE THUC ,. . . HIEN THOA THUAN THUA NHAN LAN NHAU ". VE DlCH Vl) KIEN TRUC TRONG ASEAN (Kem theo Quyet dinh so:· 815 IQD-BXD ngay 06 thang 8 nam 2009 cua Bt) tntiing Bt) .Kay dlfng) 1. Ba Phan My Linh - Vl;ltruemg Vl;lKien tnk quy ho~ch xay dlJIlg, BQXay dlJIlg, Chu tich Uy ban; 2. Ong Nguy~n Van Tat - Uy vien ThuOng Vl;l an chap h~mhHQi Kien truc B sUVi~t Nam, Ph6 chu tich thuOng tI1JC; ? A _ 3. Dng Nguyen M~nh Thu - Uy vien Ban chap hanh HQi Kien truc su Vi~t Nam, Uy vien; 4. Ong Nguy~n T6 Lang - Ph6 Hi~u truemg TruOng D~i hQc Kien truc Ha NQi , Uy vien; 5. Ong Le H6ng Ke - Uy vien Do~mChu tich HQi Quy ho~ch Ph,lt tri~n Do thi Vi~t Nam, Uyvien; 6. Ba Nguy~n Thi Ha Anh - Chuyen vien Vl;lKien truc quy hO(;lchxay dlJIlg, BQXay dlJIlg, Uy vien Thu ky; 7. Ba Ph~m Thuy Hi~n, Truemg phong Nghien crru, Vi~n Kien truc, Quy ho~ch Do thi va Nong thon, UYvien.
Đồng bộ tài khoản